Język włoski - CEF B1 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Elżbieta Kolbus
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Nauka języka włoskiego na poziomie B1.
C2 Rozwijanie umiejętności komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego poprzez poszerzanie środków językowych (słownictwa i gramatyki).
C3 Kształcenie umiejętności językowych w zakresie słuchania, czytania, pisania, mówienia.
C4 Wzbogacanie wiedzy interkulturowej.
Wymagania wstępne
Znajomość języka włoskiego na poziomie A2.1.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
EKW1 Student opanował materiał gramatyczny i leksykalny w stopniu pozwalającym mu na komunikowanie się na poziomie B1 w zakresie głównych dziedzin życia, np.: życie rodzinne i społeczne, edukacja, praca, rozrywka, zdrowie, środowisko życia, środki masowej komunikacji.
UMIEJĘTNOŚCI
EKU1: Student rozumie wypowiedzi skierowane do niego w języku standardowym na tematy dobrze mu znane; identyfikuje znaczenie pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są użyte, jeśli tematyka dotyczy niezbyt złożonej dziedziny.
EKU2: Student potrafi zrozumieć ogólny sens tekstu i poszczególnych jego fragmentów; jest w stanie wychwycić potrzebne, szczegółowe informacje zawarte w dłuższym, nieskomplikowanym tekście ze znanej mu dziedziny.
EKU3: Student potrafi formułować proste wypowiedzi ustne dotyczące siebie, swojego otoczenia, codziennych, typowych sytuacji; opowiadać o minionych wydarzeniach; przedstawiać swoje poglądy, plany na przyszłość i krótko je uzasadniać.
EKU4: Student potrafi formułować proste wypowiedzi pisemne na znane mu lub związane z jego zainteresowaniami tematy, stosując odpowiedni rejestr (list, e-mail, opis, opowiadanie, streszczenie, notatka).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
EKK1: Student dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych.
EKK2: Uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie.
EKK2: Inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego.
Metody dydaktyczne
Zajęcia prowadzone są metodą komunikacyjną, audiolingwalną, bezpośrednią, z wykorzystaniem podręcznika ogólnego i materiałów uzupełniających przygotowanych przez nauczyciela.
Treści programowe przedmiotu
GRAMATYKA
Wymowa i pisownia.
Rzeczowniki. Rodzajniki: określone, nieokreślone, cząstkowy.
Przyimki proste, rodzajnikowe, niewłaściwe.
Przymiotniki.
Liczebniki.
Zaimki: dzierżawcze, wskazujące, nieokreślone, pytające.
Zaimki osobowe dopełnienia bliższego i dalszego.
Partykuły zaimkowe ci i ne.
Formy nieosobowe czasowników.
Konstrukcja stare + gerundio.
Tryb oznajmujący (indicativo): czas teraźniejszy (presente), czasy przyszłe (futuro semplice i composto), czas przeszły dokonany (passato prossimo), czas przeszły niedokonany (imperfetto), czas zaprzeszły (trapassato prossimo).
Tryb przypuszczający (condizionale presente).
Tryb rozkazujący (imperativo).
Strona zwrotna (forma riflessiva).
Zdania podrzędne: czasowe, przyczynowe, warunkowe (I).
LEKSYKA I TEMATYKA
Człowiek i jego otoczenie, nawiązywanie kontaktów, wygląd zewnętrzny i charakter, emocje i uczucia.
Dom, rodzina, małżeństwo we Włoszech, relacje międzyludzkie.
Praca, zawody, ogłoszenia dotyczące pracy. Czas wolny, sport.
Podróże, turystyka, środki transportu.
Życie w mieście, miasta włoskie, jakość życia.
Ubranie, moda we Włoszech.
Jedzenie, lokale, gotowanie, kuchnia, dieta śródziemnomorska.
Szkolnictwo i studiowanie we Włoszech i za granicą.
Środowisko, przyroda, wolontariat.
Nowe technologie.
Praca, zawody, poszukiwanie pracy.
Obyczaje i tradycje, święta.
Wybrane elementy geografii, historii, kultury Włoch. Problemy współczesnych Włoch.
KOMUNIKACJA
Przedstawianie się. Uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących danych osobowych, wyglądu zewnętrznego, charakteru, zainteresowań. Rozmowa na temat rodziny i przyjaciół. Opisywanie rodziny, przyjaciół. Prezentacja.
Zapraszanie. Rozmowa na temat upodobań i gustów.
Rezerwowanie pokoju w hotelu, wyrażanie swojego niezadowolenia, rozmowa telefoniczna. E-mail formalny.
Przepraszanie, usprawiedliwianie się, oferowanie pomocy; pytanie o drogę i wskazywanie jej; kupowanie biletu na pociąg; mówienie o codziennych czynnościach, opisywanie dnia; pytanie i udzielanie informacji odnośnie do godzin pracy sklepów urzędów itp.
Opisywanie domu, miejsc i otoczenia.
Opisywanie części garderoby i ubioru osób. Robienie zakupów w sklepie odzieżowym. Wyrażanie upodobań, pytanie o opinię i wyrażanie opinii.
Robienie codziennych zakupów, proszenie o produkty, określanie ilości, wyrażanie preferencji.
Udzielanie instrukcji, wskazówek, rad. Podawanie przepisów.
Opowiadanie o tym, co było, minęło. Opisywanie ważnego wydarzenia, wycieczki, podróży, osób.
Mówienie o swoich doświadczeniach (szkoła, studia, praca). Porównywanie systemów szkolnictwa we Włoszech i w Polsce.
Opisywanie miast. Rozmowa o jakości życia i własnych preferencjach.
Rozmowa o środowisku i ekologii.
Mówienie o własnych przyzwyczajeniach w odniesieniu do nowych technologii. E-mail formalny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji: praca na zajęciach, prace domowe, testy z poszczególnych działów tematycznych, wypowiedzi ustne, wypowiedzi pisemne.
Ocena niedostateczna
EKW: Student nie wykazuje aktywności ani w indywidualnym realizowaniu zadań, ani w pracach zespołowych,
EKU: nie zalicza testów kontrolnych, dialogów, nie oddaje prac pisemnych,
EKK: nie uczęszcza regularnie na zajęcia.
Ocena dostateczna
EKW: Student posiada elementarną wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: nie potrafi samodzielnie zastosować wiedzy w praktyce,
EKK: ma trudności w nawiązywaniu kontaktu i reagowaniu na komunikat.
Ocena dobra
EKW: Student posiada podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: potrafi radzić sobie w prostych rozmowach.
Ocena bardzo dobra
EKW: Student posiada wymaganą wiedzę z zakresu gramatyki i leksyki,
EKU: umie samodzielnie i twórczo zastosować posiadaną wiedzę w praktyce,
EKK: wykazuje aktywną postawę nakierowaną na chęć komunikacji i otwartość w eksploatowaniu zdobytej wiedzy i umiejętności.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E. Turra, Azione! (A1-B2), Imparare l’italiano con video, Loescher Editore 2017.
A. Wieczorek, Włoski nie gryzie + Włoski dla średniozaawansowanych (A1-B2), Edgard.
A. Jagowska, M. Ghirardi, Włoski aktywnie! Trening na 200 sposobów, Edgard.
Oneworlditaliano, Corso di Italiano – Lezioni di italiano con Veronica: https://www.youtube.com/watch?v=PUnnVNzaf0I&list=PLY27cJTUBR0tGFLrLcR9VDKfNyNwFnY7B
D. Piotti, G. De Savorgnani, E. Carra, Univers Italia 2.0, vol. 1-2, Alma Edizioni 2018.
F. Colombo, Attiva il lessico A2/B1, Le Monnier 2013.
S. Nocchi, Nuova grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni 2011.
Słowniki włosko-polskie i polsko-włoskie, gramatyki języka włoskiego, tabele gramatyczne wydawnictw PONS, Wiedza Powszechna, Edgard.
Teksty rozszerzające i utrwalające słownictwo oraz ćwiczenia gramatyczne i leksykalne, pochodzące z różnych podręczników i publikacji włoskich oraz z Internetu.
Ćwiczenia gramatyczne, leksykalne, powtórzeniowe i utrwalające, zestawienia, tabele przygotowane przez nauczyciela.
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę