Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz prawa majątkowego (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Przygotowanie studentów do przeprowadzenia kwerendy materiału
2. Przygotowanie studentów do konstruowania i redagowania osiągnięc naukowych
Wymagania wstępne
1.ukończenie III roku studiów prawa kanonicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1.Znajomość zasad metodyki i metodologii prawa kanonicznego;
2. Znajomość dorobku naukowego w dyscyplinie prawo kanonicznie, zwłaszcza prawo instytutów życia kosekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego;UMIEJĘTNOŚCI
1. Kwerenda aktualnych osągnięc naukowych związanych z opracowywanym tematem;
2. Konstruowanie ustnych wypowiedzi na dany temat;
3. Konstruowanie planów
4. Kontruowanie pisemnych prac.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Zabieranie głosu w dyskusji podczas zebrań
2. Koordynowanie dyskusji w zespole;
3. Przedstawianie własnych opinii
Metody dydaktyczne
1. Dyskusja
2. Referowanie prac
3. Recenzowanie przedstawionych prac.
Treści programowe przedmiotu
Prawo kanoniczne szczególnie prawo instytutów Życia konsekrowanego i stowaqrzyszeń życia apostolskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna:
1. Nieumiejętność opracowania jakiejkolwiek formy prezentacji;
ocena dostateczna
1. Przedstawienie merytoryczne każdej z form w wyczerpującym zakresie merytorycznym
ocena dobra
przedstawienie opracowanego tematu w każdej formie (dyskusja, referat, recenzja) ze znajomością aktualnych źródeł i bibliografii
ocena bardzo dobra:
przedstawienie w przygotowanego tematu z uwzględnieniem znanego dorobku naukowego z dodaniem własnych przemyśleń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Dokumenty Kościoła związane z opracowywanym tematem

2.Literatura uzależniona od opracowywaneggo tematu
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem