Etyka (kurs dla prawników) (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Krajewska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu etyki
C2: prezentacja podstawowych sposobów formułowania i uzasadniania norm moralnych
C3: wprowadzenie do współczesnych dyskusji etycznych i problemów etyki prawniczej
Wymagania wstępne
umiejętność dostrzegania problemów moralnych i rozumienie ich natury
umiejętność krytycznego myślenia
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student posiada wiedzę dotyczącą metodologicznego statusu etyki i etyki prawniczej (T_W02, T_W09)
Student zna główne sposoby uzasadniania twierdzeń etycznych (T_W02, T_W09)

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi scharakteryzować warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy struktury ludzkiego działania (T_U02, T_U03, T_U08)
Student potrafi sformułować ocenę moralną przykładowego działania na podstawie poznanych stanowisk etycznych (T_U02, T_U03, T_U08)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student potrafi uczestniczyć w dyskusji, dbając o uzasadnienie własnych przekonań moralnych (T_K05)
Metody dydaktyczne
tradycyjny wykład z elementami dyskusji
Treści programowe przedmiotu
Definicja etyki, jej przedmiot, cele oraz metody. Dyscypliny etyczne: metaetyka, etyka ogólna, etyka stosowana. Warunki odpowiedzialności moralnej za czyn. Struktura czynu. Relacja moralności do prawa stanowionego. Proces podejmowania decyzji. Rodzaje skutków działania. Wybrane teorie moralne: kantyzm, utylitaryzm, personalizm. Wybrane zagadnienia z zakresu etyki szczegółowej. Wybrane problemy etyki prawniczej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
egzamin pisemny
Ocena niedostateczna

(W) Student nie posiada wiedzy dotyczącej metodologicznego statusu etyki, nie zna podstawowych sposobów uzasadniania twierdzeń etycznych.
(U) Student nie potrafi scharakteryzować warunków odpowiedzialności moralnej oraz podstawowych elementów struktury ludzkiego działania.
(K) Student nie wykazuje zainteresowania dyskusjami etycznymi. Nie stara się zrozumieć racji stojących za odmiennymi przekonaniami moralnymi.

Ocena dostateczna
(W) Student posiada częściową wiedzę dotyczącą metodologicznego statusu etyki. Zna niektóre sposoby uzasadniania twierdzeń etycznych.
(U) Student potrafi częściowo scharakteryzować warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy ludzkiego działania.
(K) Student wsłuchuje się w poglądy przentowane przez innych uczestników dyskusji i stara się zrozumieć stojące za nimi racje.

Ocena dobra
(W) Student posiada dobre rozeznanie w kwestii metodologicznego statusu etyki oraz sposobów uzasadniania twierdzeń etycznych.
(U) Student potrafi poprawnie scharakteryzować wszystkie warunki odpowiedzialności moralnej oraz podstawowe elementy ludzkiego działania.
(K) Student chętnie angażuje się w dyskusję. Potrafi dyskutować z poglądami, których nie podziela.

Ocena dobra
(W) Student posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą koncepcji etyki, teorii etycznych oraz metod uzasadniania twierdzeń etycznych.
(U) Student potrafi scharakteryzować wszystkie warunki odpowiedzialności moralnej i elementy ludzkiego działania oraz wskazać, które z nich są przedmiotem sporu współczesnych teorii etycznych.
(K) Student aktywnie uczestniczy w dyskusji. Dba o precyzyjne formułowanie własnych przekonań moralnych oraz ich uzasadnienie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Styczeń., J. Merecki, ABC etyki, Lublin 1996
T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1994
A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1994
W. Galewicz (red.), Spór o pozycję etyk zawodowych, Kraków: UNIVERSITAS 2010.
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.
P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2002
R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin