Archiwalne bazy danych. Budowa, wyszukiwanie, udostępnianie (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Robert Derewenda
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studentów z genezą powstania komputerowych baz danych
2. Zapoznanie studentów z współczesnymi standardami stosowanymi w zakresie komputerowych baz danych
3. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji we współczesnych bazach danych
Wymagania wstępne
Znajomość języka polskiego (a dla grup w jęz. ang.) na poziomie komunikatywnym (A2). Rozumienie podstawowych pojęć związanych z archiwistyką i bazami danych. Podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Prezentuje podstawowe informacje na temat genezy powstania komputerowych baz danych
K_W02 Prezentuje standardy stosowane w komputerowych bazach danych
K_W03 Prezentuje przykładowe komputerowe bazy danych w Polsce i zagranicą .
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Samodzielnie dokonuje kwerendy archiwalnej we współczesnych bazach danych
K_U02 Potrafi dokonać odpowiednio dobrać kryteria wyszukiwawcze tak by odnaleźć jak najwięcej obiektów w danym temacie
K_U03 Wykorzystuje różne kryteria wyszukiwania w bazach danych
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Wykazuje zaangażowanie w realizację zadań z zakresu wyszukiwania danych, w tym przy współpracy w ramach zespołu
K_K02 Nawiązuje kontakty z instytucjami, które prowadzą współczesne archiwalne bazy danych
K_K03 Doskonali i uzupełnia wiedzę, umiejętności, postawy i narzędzia w zakresie współczesnych archiwalnych baz danych, wskazuje nowe kierunki i rozwiązania w tym zakresie
Metody dydaktyczne
Praktyczne::przeszukiwanie komputerowych baz danych
Opisowe: prezentacje, pogadanka, dyskusja, burza mózgów
Treści programowe przedmiotu
1. Komputeryzacja archiwów. Zarys historii do czasów współczesnych.
2. Współczesne perspektywy rozbudowy baz danych
3. Charakterystyka standardów opisu bibliotecznego (MARC, Dublin Core (DC). Metody porządkowania danych sieciowych (Open Archive Initiative (OAI), Government Information Locator Service (GILS), Digital Object Identifier (DOI).
4. 5.Przegląd standardów opisu archiwalnego: FOPAR, ISAD (G), ISAAR, ISAF/ISDF, ISIAH, EAD .
5. Digitalizowanie zasobów archiwalnych.
6. Archiwalne bazy danych w archiwach państwowych w Polsce: IZA, ELA, SEZAM, PRADZIAD
7. Zintegrowany System Informacji Archiwalnej ZoSIA.
8. Bazy danych Narodowego Archiwum Cyfrowego
9. Bazy danych w archiwach społecznych w Polsce (Ośrodek Karta, Ośrodek Brama Grodzka)
10. Bazy danych w archiwach europejskich na przykładzie archiwów państwowych w Austrii i Niemiec
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Aktywny udział w zajęciach (: 0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.)
2. Wykonie zadań samodzielnych w zakresie wykonania kwerendy na dany temat (0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.)
3. Wykonanie kwerendy archiwalnej w oparciu o komputerowe bazy danych i przygotowanie prezentacji wyników. Zadanie wykonane w ramach zespołu temat (0-100 pkt, zaliczenie od 50 pkt.)
Łączna minimalna liczba pkt. wymagana do zaliczenia przedmiotu: 150 pkt
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003

A. Baniecki, ISAD(G)- Światowy system wielopoziomowego opisu materiałów archiwalnych. Wprowadzenie do zagadnienia, „Archeion” t. 108 (2005), s. 241-267. (http://adacta.archiwa.net/file/baniecki_isad.pdf)

N. Bruebach, Elektroniczny dostęp do informacji archiwalnych: Standardy opisu – korzyści i przyszłe możliwości, „Archeion” t. 107 (2004), s. 39-45.

W. Kwiatkowska, Budowa elektronicznego systemu informacji archiwalnej w Polsce. Stan obecny i perspektywy, „Archiwista Polski”, 2007, Nr 2, s. 81-91.

M. Nahotko, Metadane. Sposób na uporzadkowanie Internetu, Kraków 2004.

S. Nawrocki, Doświadczenia zagraniczne w zakresie w zakresie stosowania komputera w archiwach, „Archeion” t. 74 (1982), s. 5-26.

S. Nawrocki, Problem wykorzystania techniki komputerowej w archiwach zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z nowoczesnymi nośnikami informacji, [w:] Archiwa Polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Radom 1997, s. 195-202.

S. Nawrocki, Komputeryzacja archiwów polskich, [w:] Historia i archiwistyka, Toruń-Warszawa 1992, s. 259-266;

A. Laszuk, Stan informatyzacji archiwów państwowych, „Archeion” t. 107 (2004), s. 171-200.

B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

A. Smith, Dlaczego przekształcać na postać cyfrową,[w:] Archiwa w postaci cyfrowej. Materiały międzynarodowych warsztatów DELOS CEE, pod red. E. Rosowskiej, Warszawa 2003, s. 104-116.

H. Weber, Skorzystaj z klucza i zagraj rolę – archiwa w społeczeństwie informacyjnym i kształcącym się, „Archeion” t. 107 (2004), s. 15-25
Kierunek studiów: Humanistyka cyfrowa (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę