Prawo własności intelektualnej (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Szabłowska-Zaremba
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z problematyką ochrony własności intelektualnej.
C2 - Student uzyska wiedzę na temat źródeł prawa (ustawodawstwo) oraz pozna specyfikę ochrony własności intelektualnej w praktyce.
C3 - Uświadomienie studentowi, jak ważna jest ochrona prawna jego wytworów działań intelektualnych, jakie ona pociąga konsekwencje prawne oraz etyczne.
Wymagania wstępne
W1 - Student ma świadomość potrzeby dobrego poruszania się w kwestiach prawnych dotyczących własności intelektualnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
(W) - Student zna podstawowe przepisy prawa własności intelektualnej i akta prawne.
(W) - Student zdobywa podstawową wiedzę w zakresie przedmiotu, podmiotów, treści i ograniczeń praw dotyczących znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i wynalazków.

UMIEJĘTNOŚCI
(U) - Student posiada umiejętność definiowania, rozumienia i analizowania podstawowych pojęć związanych z ochroną własności intelektualnej.
(U) - Student samodzielnie podejmuje poszukiwania w zakresie rozwiązywania postawionych zadań praktycznych i teoretycznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
(K) - Student potrafi prawidłowo interpretować i stosować zasady ochrony praw własności intelektualnej oraz zasady odpowiedzialność prawnej cywilnej, karnej i administracyjnej, jak i etycznej za ich naruszenie.
(K) – Student wyszukuje oraz selekcjonuje informacje dotyczące zmian zachodzących w prawie ochrony własności intelektualnej.
Metody dydaktyczne
rozmowa, wykład, metody aktywizujące.
Treści programowe przedmiotu
1) Pojęcie i geneza ochrony własności intelektualnej, pojęcie własności intelektualnej, specyfika i przykłady.
2/ Prawo własności przemysłowej - zagadnienia wprowadzające.
3/ Urząd Patentowy RP.
4/ Omówienie definicji wynalazku w świetle prawa.
5/ Wzory użytkowe - definicja, rodzaj ochrony
6/ Wzory przemysłowe - definicja i rodzaje
7/ Czym jest znak towarowy i jakie są jego odmiany?
8/ Rodzaje oznaczeń geograficznych.
9/ Wprowadzenie do zagadnienia ochrona praw autorskich i praw pokrewnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
kolokwium, aktywność podczas zajęć, obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Prawo własności intelektualnej, redakcja Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Magdalena Rutkowska-Sowa, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowa - Stan prawny na 31 marca 2018 r. – Warszawa 2018.
2. Urząd Patentowy RP, strona internetowa - https://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2016.
6. Wybrane artykuły.
Kierunek studiów: Edytorstwo (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem