Zarys prawa kanonicznego (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 9
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zapoznanie studentów ze specyfiką prawa kanonicznego i jego relacje z państwowym porządkiem prawnym na porządek
Wymagania wstępne
2. Studia w ramach prawa i administracji
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Poznanie struktury prawa kanonicznego
2. Znajomość historii prawa kanonicznego;
3. Znajomość struktury ludu Bożego;
4. Znajomość zadania nauczania i uświecania w Kościele;
5. Znajomość kościelnego prawa karnego;
6. Znajomość specyfiki procesów kościelnych.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Rozeznanie specyfiki działalności Kościoła w wymienionych obszarach;
2. Uzasadnienie postaw katolika w życiu społecznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Umieniętność zajęcia stanowiska w sprawach uzasadniających interwencje Kościoła
2. Wskaznie sposbu funkcjonowania kościelnych osób prawnych.
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, referowanie wskazanych tematów
Treści programowe przedmiotu
1. Historia prawa kanonicznego;
2. Hierarchia w Kościele;
3. Obowiązki i zadania wiernych;
4. Specyfika życia zakonnego;
5. Głoszenie słowa Bożego;
6. Uniwersytety i szkoły katolickie
7. Prawne kryteria sakramentów świętych
8.Dopuszczenie do sakramentów świętych;
9. Dopuszczenie do stanu duchownego
10. Przeszkody małżeński
11. Wady zgody małżeńskiej
12. Sankcje w Kościele
13. Przestępstwo przciwko szóstemu przykazaniou dekalogu;
14. Procesy w Kościele;
11. Prawo kanoniczne w polskim porządku prawnym.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
1. brak znajomości specyfiki prawa kanonicznego;
2. Niezrozumienie podstawowych instytucje prawa kanonicznego
Ocena dostateczna
1. zrozumienie podstawowych pojęć i instytucji prawa kanoniczneg;
2. Uzasadnienie znaczenia porządku prawnego w Kościele.
ocena dobra
1. umiejętność przedstawienia poszczególnych instytucje prawnych;
Ocena bardzo dobra
1. Umiejętość przedstawienia i ogólnej analizy posczególnych instytucji prawnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Kodeks Prawa Knonicznego 1983;
J. Beal, [i in. ]New Commentary on the Dode of Canon Law, Canon Law Society of America New York 2000;
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę