Formy pracy z młodzieżą zagrożoną (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wprowadzenie studentów w problematykę z zakresu czynników ryzyka silnie wpływających na rozwój i życie młodego człowieka z uwzględnieniem rodzajów i specyfiki współczesnych zagrożeń. Nabycie przez studentów umiejętności praktycznych mających na celu pedagogiczną diagnozę, wszystkich poziomów środowiska rozwoju problemu i jego rozwiązań w postaci interwencji profilaktycznych i terapeutycznych w odniesieniu do zagrożonej młodzieży. Formowanie dojrzałej postawy wobec życia oraz wobec tajemnicy własnego człowieczeństwa w jego sferze biologicznej, psychicznej i duchowej. Wprowadzenie w problematykę kształtowania podstawowych umiejętności pomagającego – pedagoga, terapeuty.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia i problemy teorii zagrożenia, ryzyka, kryzysu i interwencji kryzysowej (definicja i rozpoznawanie ryzyka, kategorie współczesnych zagrożeń). 2. Symptomatologia i analiza podwyższonego ryzyka (czynniki wywołujące zagrożenie, społeczno-środowiskowe uwarunkowania podwyższonego ryzyka, przebieg i rozpoznawanie reakcji ryzykownej, czynniki wpływające na przebieg reakcji ryzykownej). 3. Metody i formy pracy oraz interwencji wobec zagrożonej młodzieży (definicja pomocy, interwencji, cele i charakterystyczne cechy pracy z młodzieżą podwyższonego ryzyka, etapy interwencji, modele ośrodków interwencji kryzysowej, podstawowe umiejętności pomagającego). 4. Zapobieganie, interwencja i metody terapeutyczne (profilaktyka, wczesna interwencja, terapia, podstawowe składniki programów profilaktyki i wczesnej interwencji, interwencje adresowane do dziecka i grupy rówieśniczej, interwencja rodzinna). 5. Stres związany z pomaganiem zagrożonej młodzieży i pracą wśród niej (cechy pracy pedagoga-terapeuty, optymalne cechy pracownika, obciążenia i koszty osobiste uprawiania zawodu: źródła stresu, wypalenie zawodowe, zastępcza trauma, sposoby radzenia sobie z obciążeniami pracy)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Wykład konwersatoryjny, metoda dialogowa, metoda warsztatowa, praca z tekstem, praca w grupie.
Forma i warunki zaliczenia:
Aktywna i twórcza obecność na zajęciach – 25 %,zaliczenie obowiązującej lektury– 25 %, końcowe zaliczenie przedmiotu w formie kolokwium pisemnego – 50 %
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Jeffries Mc Whirter, B. Mc Whirter, Anna M. Mc Whirter, Ellen Hawley Mc Whirter, Zagrożona mlodzież, Warszawa 2008; 2. Kathryn Geldard, Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi grup ryzyka, Warszawa 2010; 3. Maria Deptuła, Profilaktyka w grupach ryzyka. Diagnoza, Warszawa 2009; 4. M. Dziewiecki, Nowe przesłanie nadziei, Warszawa 2000; 5. Miry Prajsner, Młodzież z grup ryzyka. Perspektywy profilaktyki, Warszawa 2003; 6. Jadwiga Fudała, Skuteczna zmiana zachowań, Warszawa 2009; Wanda Badura-Madej, Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej, Śląsk Wydawnictwo Naukowe 1999; 7. Dziewiecki M., Pedagogika integralna, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2010; Dziewiecki M., Jak pomagać młodzieży w rozwoju?, Fundacja „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2008; Dziewiecki M., Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Jedność Kielce 2001.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę