Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - zdobycie przez studenta wiedzy na temat współpracy rodziny i szkoły
C2 - nabycie umiejętności budowania współpracy pomiędzy rodziną i szkołą
C3 - pobudzenie do refleksji nad ograniczeniami i możliwościami współpracy
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką współpracy rodziny i szkoły
W2 - znajomość zagadnień związanych ze współpracą rodziny i szkoły
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W46 Ma podstawową wiedzę na temat podmiotów szkoły (uczniów, nauczycieli i rodziców), możliwych relacji między nimi i sposobów ich integracji.
K_W59 Ma wiedzę dotyczącą interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi o charakterze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
K_W72 Ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych, więzi społecznych w tych środowiskach (rodzina, przedszkole, szkoła, inne instytucje o charakterze edukacyjno-terapeutycznym), ich roli w rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi oraz uwarunkowań i prawidłowości rządzących tymi zjawiskami, a także współpracy miedzy środowiskami.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U33 Potrafi zaprojektować autorską koncepcję i innowacyjne sposoby realizacji funkcji szkoły
K_U47 Posiada umiejętności diagnozowania problemów w rodzinie. Potrafi zaplanować i wynegocjować formy wsparcia środowiska rodzinnego, a następnie monitować i ewoluować proces wspomagania rodziny.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K25 Poszukuje sposobów skutecznej pracy szkoły; jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną
K_K30 jest wrażliwy wobec ludzi i ich problemów, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem dla dobra każdej osoby, jej integralnego rozwoju i dobra społeczności
K_K46 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i wykonuje różne działania z zachowaniem zasad etyki zawodowej.
Metody dydaktyczne
metody aktywizujące (m.in. praca w grupach, burza mózgów, metody dialogowe, dyskusja, metody zadaniowe, metoda projektu), praca z tekstem, zadania, testy.
Treści programowe przedmiotu
- współpraca rodziny i szkoły: stanowiska: A. Janke, B. Śliwerskiego, M. Mendel, A. Nalaskowskiego, M. Szymańskiego
- argumenty za i przeciw współpracy
- ograniczenia i możliwości współpracy
- opracowanie rocznej współpracy rodzina-szkoła
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student:
1. Nie ma podstawowej wiedzy dotyczącej interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi o charakterze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
2. Nie ma podstawowej wiedzy na temat różnych środowisk wychowawczych, a także współpracy miedzy środowiskami.
3. Nie ma podstawowej wiedzę na temat podmiotów szkoły, możliwych relacji między nimi i sposobów ich integracji.
(U) Student:
1. Nie potrafi zaprojektować autorskiej koncepcji i innowacyjnych sposobów realizacji funkcji szkoły
2. Nie posiada umiejętności diagnozowania problemów w rodzinie. Nie potrafi zaplanować i wynegocjować formy wsparcia środowiska rodzinnego, a następnie monitować i ewoluować proces wspomagania rodziny.
(K) Student:
1. Nie poszukuje sposobów skutecznej pracy szkoły; nie jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną
2. Nie jest wrażliwy wobec ludzi i ich problemów, nie jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem dla dobra każdej osoby, jej integralnego rozwoju i dobra społeczności
Ocena dostateczna
(W) Student:
1. Ma częściową wiedzę dotyczącą interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi o charakterze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
2. Ma częściową wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych, a także współpracy miedzy środowiskami.
3. Ma częściową wiedzę na temat podmiotów szkoły możliwych relacji między nimi i sposobów ich integracji.
(U) Student:
1. W małym stopniu potrafi zaprojektować autorską koncepcję i innowacyjne sposoby realizacji funkcji szkoły
2. W małym stopniu posiada umiejętności diagnozowania problemów w rodzinie. W małym stopniu potrafi zaplanować i wynegocjować formy wsparcia środowiska rodzinnego, a następnie monitować i ewoluować proces wspomagania rodziny.
(K) Student:
1. Stara się poszukiwać sposobów skutecznej pracy szkoły; stara się być otwartym na innowacyjną działalność pedagogiczną
2. Stara się być wrażliwym wobec ludzi i ich problemów, stara się być gotowym do komunikowania się i współpracy z otoczeniem dla dobra każdej osoby, jej integralnego rozwoju i dobra społeczności
Ocena dobra
(W) Student:
1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi o charakterze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
2. Ma podstawową wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych, a także współpracy miedzy środowiskami.
3. Ma podstawową wiedzę na temat podmiotów szkoły, możliwych relacji między nimi i sposobów ich integracji.
(U) Student:
1. Częściowo potrafi zaprojektować autorską koncepcję i innowacyjne sposoby realizacji funkcji szkoły
2. Częściowo posiada umiejętności diagnozowania problemów w rodzinie. Częściowo potrafi zaplanować i wynegocjować formy wsparcia środowiska rodzinnego, a następnie monitować i ewoluować proces wspomagania rodziny.
(K) Student:
1. Poszukuje sposobów skutecznej pracy szkoły; jest otwarty na innowacyjną działalność pedagogiczną
2. Jest wrażliwy wobec ludzi i ich problemów, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem dla dobra każdej osoby, jej integralnego rozwoju i dobra społeczności
Ocena bardzo dobra
(W) Student:
1. Ma podstawową wiedzę dotyczącą interakcji rodziny z innymi środowiskami wychowawczymi o charakterze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
2. Ma podstawową wiedzę na temat różnych środowisk wychowawczych, a także współpracy miedzy środowiskami.
3. Ma podstawową wiedzę na temat podmiotów szkoły, możliwych relacji między nimi i sposobów ich integracji.
(U) Student:
1. Potrafi zaprojektować autorską koncepcję i innowacyjne sposoby realizacji funkcji szkoły
2. Posiada umiejętności diagnozowania problemów w rodzinie. Potrafi zaplanować i wynegocjować formy wsparcia środowiska rodzinnego, a następnie monitować i ewoluować proces wspomagania rodziny.
(K) Student:
1. Poszukuje sposobów skutecznej pracy szkoły; jest otw
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bayer M., (2000). Rola szkoły, rodziny i organizacji społecznych w procesie zintegrowanej
edukacji, w: M. Mendel (red.), W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy,
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Janke A. W., (2002). Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XXI
wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego.
Kwiatkowska H., (2005). Tożsamość nauczycieli. Między anomią i autonomią. Gdańsk:
GWP.
Kwiatkowska H., (2008). Pedeutologia. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne.
Kwieciński Z., Witkowski L. (red.), (1990). Ku pedagogii pogranicza, Toruń: Wydawnictwo
UAM.
Mendel M., (2000). Rodzice w szkole. Program budowania partnerstwa rodzina – szkołą –
gmina, w: M. Mendel (red.), W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy,
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Mendel M., (2004). Aktywna szkoła – bierni rodzice: anomia, mit czy przemieszczenie
znaczeń?, w: A. W. Janke (red.), Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
Nalaskowski A., (2009). Pedagogiczne złudzenia, zamyślenia, fikcje. Kraków: Oficyna
Wydawnicza „Impuls”
Opozda D. (2009). Potoczność w komunikacji i dialogu edukacyjnym, w: Z. Nęcki, K. Błaszczyk,
R. Uździcki (red.), Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Opozda D., (2009). Uczeń w domu: uczestnictwo szkoły w rodzinie wymiarem jej tożsamości, w:
K. Chałas, B. Komorowska (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, T. 2, Konteksty
historyczne, społeczno-kulturowe, edukacyjne. Lublin: Wydawnictwo KUL,
Opozda D., (2012). (Nie)codzienność współpracy rodziny i szkoły wobec zmiany społecznej
– w kierunku konceptualizacji przedmiotu badań, w: A. Popławska (red.), Oblicza
edukacji w zmieniającym się społeczeństwie. Białystok: Wydawnictwo NWSP.
Szymański M., (2008). Rodzina i szkoła w procesie gwałtownej zmiany społecznej, w: M.
Szymański (red.), W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP w Krakowie.
Śliwerski B., (2004). Możliwości rozpoznawania sensu współdziałania szkoły rodziców i
uczniów w społeczeństwie wolnorynkowym, w: I. Nowosad, M. J. Szymański (red.),
Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy,
Zielona Góra: Oficyna Wyd., Kraków: Wydawnictwo AP.
Śliwerski B., (2008). Wyspy oporu edukacyjnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Śliwerski B., (2009). Teoretycy wychowania wobec typologii nurtów współczesnej myśli
pedagogicznej, w: Studia z teorii wychowania, B. Śliwerski, M. Kowalski (red.),
Półrocznik Zespołu Teorii Wychowania Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Sopot:
GWP.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę