Podstawy relacji małżeńskiej (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - zdobycie wiedzy z zakresu podstaw relacji małżeńskiej
C2 - utrwalenie pojęć z zakresu tradycji personalizmu
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych zagadnień związanych z pedagogiką rodziny
W2 - zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W08 - student ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw relacji małżeńskiej
K_W10 - student ma uporządkowana wiedzę wypracowaną na gruncie tradycji personalizmu
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - student potrafi dokonać interpretacji zjawisk zachodzących w relacji małżeńskiej
K_U07 - student ma rozwinięte umiejętności w zakresie analizy relacji małżeńskiej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 - student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na tematy etyczne oraz kierowania się normą personalistyczną w pracy
K_K48 - student ma świadomość konieczności ciągłego kształcenia się na gruncie tradycji personalizmu
Metody dydaktyczne
dyskusja, metody aktywizujące, elementy wykładu
Treści programowe przedmiotu
1. Antropologiczne podstawy relacji małżeńskiej
2. Współczesne redukcjonizmy w rozumieniu relacji małżeńskiej
3. Analiza filozoficzna relacji małżeńskiej i jej implikacje pedagogiczne (osoba a miłość)
4. Analiza teologiczna relacji małżeńskiej (człowiek w wymiarze daru)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W- student nie zna terminów związanych z przedmiotem konwersatorium
U- student nie potrafi przeprowadzic analizy i interpretacji relacji małżeńskiej w świetle tradycji personalizmu
K - student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy w opracowywaniu zagadnień związanych z konwersatorium
Ocena dostateczna
W- student zna wybrane terminy związane z przedmiotem konwersatorium
U- student potrafi przeprowadzić elementarną analizę relacji małżeńskiej
K- student rozumie potrzebę własnego warsztatu pracy badawczej
Ocena dobra
W- student zna większość terminów związanych z przedmiotem konwersatorium
U- student potrafi przeprowadzić analizę relacji małżeńskiej w jej podstawach
K- student jest przekonany o wadze zachowań profesjonalnych
Ocena bardzo dobra
W- student zna wszystkie wymagane terminy związane z przedmiotem konwersatorium
U- student potrafi zastosować poznane narzędzia badawcze do analizy podstaw relacji małżeńskiej, profesjonalnie rozmawiać na ten temat z innymi
K-student jest przekonany o wadze zachowan profesjonalnych i o konieczności kierowania się normą personalistyczną w pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
K.Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewistą stworzył ich . Odkupienie ciaała a sakramentalność małżeństwaRzym 1986
Literatura uzupełniająca
Majdański K., Wspólnota życia i miłości, Łomianki 2001
M-D. Philippe, O miłości, Kraków 1995
A. i B. Zarębowie, Szkoła miłości, czyli jak po ślubie nie być samotnym? Lublin 2007
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę