Język grecki (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Tomasz Bąk
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem lektoratu jest zaznajomienie studentów teologii z podstawami gramatyki i składni języka greckiego tak, aby byli w stanie czytać i rozumieć niezbyt skomplikowane perykopy biblijne.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w lektoracie jest pozytywna ocena, uzyskana na końcu I semestru lub (dla nowych osób) znajomość podstaw greckiego języka biblijnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna alfabet grecki, przydechy, akcenty oraz występujące w dialekcie koine prawa głosowe, takie jak alternacja wokaliczna, asymilacja i dysymilacja spółgłosek, zaniki spółgłoskowe itp.
2. Uczestnik lektoratu posiada podstawową wiedzę na temat rzeczownika i przymiotnika w języku greckim (rodzaje, przypadki, podstawowe deklinacje, użycie predykatywne i atrybutywne przymiotnika).
3. Student posiada podstawową wiedzę na temat greckiego czasownika (rozróżnia tryby, czasy i strony).
4. Student posiada podstawowe informacje, związane z budową niezbyt skomplikowanego zdania greckiego.
5. T_W03 Student zna terminologię nauk teologicznych i jej korzenie grecko-łacińskie.
6. T_W15 ma gruntowną znajomość zasad interpretacji tekstu teologicznego.
7. T_W16 ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz o historycznej zmienności jego znaczeń i ich konsekwencjach dla teologii oraz elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń.
8. T_W20 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi poprawnie czytać wyrazy i zdania, zapisane w języku greckim, bezbłędnie odczytując przydechy i poprawnie stosując zasady akcentowania.
2. Nabytą wiedzę teoretyczną student potrafi wykorzystać w praktycznych ćwiczeniach, polegających głównie na tłumaczeniu zdań o niezbyt wygórowanym stopniu trudności.
3. Student potrafi dokonywać gramatycznej analizy poszczególnych części zdania.
4. T_U01 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej.
5. T_U04 posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych.
6. T_U17 posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych w języku polskim i z wykorzystaniem wybranego języka obcego
7. T_U19 posiada podstawową umiejętność uwzględniania w badaniach źródeł w języku łacińskim i greckim
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student aktywnie uczestniczy w zajęciach, nie bojąc się wyjaśniania pojawiających się u niego wątpliwości, dotyczących opanowywanego materiału.
2. T_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
3. T_K05 ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów
5. T_K01 ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności
6. T_K09 uczestniczy w życiu kulturalnym i interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi.
Metody dydaktyczne
Lektorat będzie miał charakter wykładu konwersatoryjnego. Prezentowane treści ilustrowane będą dużą ilością przykładów tak, aby student od samego początku nabywał nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również potrafił znaleźć jej praktyczne zastosowanie. Dużą rolę odgrywać będą również ćwiczenia, wykonywane indywidualnie, w grupach, a także jako prace domowe.
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe treści programowe lektoratu z języka greckiego:
1. Podstawowe tryby czasownikowe: Indicativus praesentis,Indicativus imperfecti, Infinitivus, Imperativus, Coniunctivus, Optativus, Participium w różnych czasach gramatycznych.
2. Strona czynna i bierna czasownika.
3. Formy rzeczownikowymi: rodzaje, przypadki, rodzajniki, deklinacja I i III, rzeczowniki kontrahowane.
4. Użycie atrybutywne i predykatywne przymiotnika oraz jego substantywacja.
5. Zaimki względne, wskazujące i osobowe.
6. Dalsze informacje, związane ze składnią języka greckiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Lektorat kończy się zaliczeniem z oceną. Wynik końcowy będzie uzyskiwany na podstawie średniej ocen, uzyskiwanych podczas kolokwiów. Brana pod uwagę będzie również aktywna postawa studenta, jego zaangażowanie podczas zajęć oraz systematyczne wykonywanie prac domowych.
Kryteria oceny:
ocena niedostateczna - brak podstawowej wiedzy, umiejętności, kompetencji w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena dostateczna - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena dobra - gruntowna wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia
ocena bardzo dobra - pogłębiona i poszerzona w wyniku własnych studiów i poszukiwań badawczych wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie wytyczonym przez cele przedmiotu, wymagania i efekty kształcenia.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. Piwowar, Greka Nowego Testamentu. Gramatyka (Kielce 2010).
2. M. Mikuła, Hellenisti ginoskeis? Podręcznik do nauki greki chrześcijańskiej (Warszawa 2014).
3. R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu (Warszawa 1999).
Literatura uzupełniająca:
1. W. Jonczyk, Wprowadzenie do języka greckiego Nowego Testamentu (Kraków 2013).
2. A. Korus - K. Korus, Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego (Kraków 1998).
3. A. Piwowar, Składnia języka greckiego Nowego Testamentu (Lublin 2016).
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę