Komunikowanie społeczne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Zaręba
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – przybliżenie studentom specyfiki procesów komunikowania
C2 – ukazanie studentom specyfiki i zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej
C3 – kształtowanie wśród studentów umiejętności przetwarzania informacji oraz kompetencji z zakresu samokształcenia
Wymagania wstępne
W1 – zainteresowanie problematyką przedmiotu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student identyfikuje procesy komunikowania społecznego oraz jego elementy - K_W05.
2. Student charakteryzuje proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej - K_W05.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student stosuje podstawowe techniki do przetwarzania informacji - K_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość znaczenia pracy w grupie – K_K05
2. Student wyraża aktywną postawę w procesie samokształcenia K_K04
Metody dydaktyczne
analiza tekstów źródłowych, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
- Komunikowanie – podstawowe zagadnienia, funkcje
- Media masowe w komunikowaniu
- Komunikowanie werbalne i niewerbalne w życiu codziennym i sytuacjach oficjalnych
- Zasady wystąpień publicznych
- Bariery utrudniające komunikowanie
- Nowe media w procesach komunikowania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie ustne.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu komunikacji społecznej, werbalnej i niewerbalnej
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik do przetwarzania informacji
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu komunikacji społecznej, werbalnej i niewerbalnej
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki do przetwarzania informacji
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu komunikacji społecznej, werbalnej i niewerbalnej
(U) - Student potrafi zastosować techniki do przetwarzania informacji
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie
Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu komunikacji społecznej, werbalnej i niewerbalnej
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki do przetwarzania informacji
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy oraz ma świadomość procesu samokształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- T. Goban-Klas, „Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
- D. McQuail, „Teoria komunikowania masowego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
- B. Dobek-Ostrowska, „Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
- M. Jeziński (red.) „Nowe media w systemie komunikowania: Polityka”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
- M. Mrozowski M., „Media masowe. Władza, rozrywka i biznes”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2001.
- S. Orzechowski, „Komunikacja niejęzykowa a wiarygodność”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę