Europejskie ramy prawne dotyczące pracowników (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wiedza:
C 1 - zapoznanie studentów z podstawową wiedzą o miejscu i znaczeniu europejskiego prawa pracy w systemie prawa europejskiego oraz jego wpływu na polskie prawo pracy;
C 2 - zapoznanie z podstawowymi instytucjami europejskiego prawa pracy;
C 3 - przekazanie wiedzy o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne na gruncie europejskiego prawa pracy oraz rządzące nimi prawidłowości;
C 4 – wprowadzenie do instytucji swobody przepływu pracowników oraz jej przeanalizowanie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskich pracowników na rynku UE;
C 5 - przekazanie wiedzy w zakresie odpowiednich instytucji prawa pracy wybranych krajów UE.
Umiejętności:
C 1 - wyrobienie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu europejskiego prawa pracy, wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią typową dla tej dziedziny oraz używania sformułowań w sposób spójny i zrozumiały;
C 2 - wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł europejskiego prawa pracy;
C 3 - wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z wielu źródeł, w tym piśmiennictwa zagranicznego;
C 4 – wyrobienie umiejętności w zakresie prawidłowej interpretacji orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.
Kompetencje społeczne:
C 1 - posiadanie świadomości swojej wiedzy i umiejętności, rozumienie potrzeby kształcenia się przez całe życie wobec dynamicznie zmieniających się stosunków społeczno-gospodarczych oraz zmian modelu funkcjonowania UE determinujących kształt europejskiego prawa pracy;
C 2 - wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej, w tym uzupełnianie i doskonalenie nabytej wiedzy i umiejętności;
C 3 - wyrobienie umiejętności rzetelnego
i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów;
C 4 - nabycie podstawowych, praktycznych umiejętności z zakresu europejskiego prawa pracy – poprzez utrwalenie prawidłowego wzorcu zachowywania się zgodnie z regułami prawa UE, w szczególności zasadą swobody przepływu pracowników w Unii Europejskiej.
Wymagania wstępne
W1 - Przedmiot przeznaczony jest dla studentów II roku studiów.
W2 - Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu
teorii polityki rynku pracy i kreowania relacji pracowniczych, wykazywać się znajomością problemów społecznych z zakresu polityki rynku pracy, relacji pracowniczych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 nabywa wiedzę o znaczeniu i miejscu europejskiego prawa pracy w systemie prawa UE oraz jego wpływu na polskie prawo pracy;
K_W03 zna terminologię z zakresu europejskiego prawa pracy
K_W04 zna źródła europejskiego prawa pracy oraz sposoby i zasady ich tworzenia;
K_W05 zna i rozumie reguły interpretacji przepisów i postanowień europejskiego prawa pracy;
K_W06 zna podstawowe cechy europejskiego prawa pracy;
K_W07 zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji europejskiego prawa pracy z uwzględnieniem w szczególności regulacji dotyczących zasad zatrudniania pracowników, wynagradzania, czasu pracy i uprawnień urlopowych;
K_W12 zna i rozumie specyfikę norm proceduralnych w europejskim prawie pracy, zwłaszcza w kontekście roli TS UE i rozumie proces ich stosowania.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 określa możliwości rozwoju zawodowego oraz wybiera formy własnego rozwoju i uczenia się przez całe życie;
K_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu europejskiego prawa pracy, w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych i społecznych w obszarze problematyki zatrudniania i świadczenia pracy; potrafi formułować wypowiedzi w języku prawnym oraz prawniczym o instytucjach europejskiego prawa pracy;
K_U03 potrafi używać pojęć stosowanych w europejskim prawie pracy w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych zachodzących w relacji pracodawca i pracownik oraz w stosunkach pomiędzy partnerami społecznymi;
K_U09, K_U10 potrafi samodzielnie rozwiązywać proste problemy prawne, stawiać jasne tezy oraz wykorzystywać zdobytą wiedzę w celu trafnego formułowania podsumowań, zwłaszcza potrafi rozwiązywać kazusy dotyczące rozwiązywania i nawiązywania stosunku pracy, świadczenia pracy przez pracownika poza krajem macierzystym w ramach regulacji prawa UE;
K_U5 potrafi samodzielnie wykorzystywać nabyte podstawowe umiejętności badawcze obejmujące: formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury) z zakresu europejskiego prawa pracy;
K_U06 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych w zakresie europejskiego prawa pracy oraz prognozować ich skutki prawne; zwraca uwagę na zjawisko europeizacji prawa;
K_U07 potrafi wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu europejskiego prawa pracy, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku doktryny i judykatury; w tym także orzecznictwa TS UE;
K_U10 potrafi wykorzystać zdobytą w różnych zakresach i formach do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej z zakresu prawa pracy, zwłaszcza potrafi krytycznie ocenić przyjęte europejskim prawie pracy rozwiązania.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie, jest świadomy wagi stosunków społecznych oraz powiązań między polskim prawem pracy a europejskim prawodawstwem; podejmuje działania w zakresie inicjowania działalności gospodarczej i kreowania własnej kariery zawodowej;
K_K02 ma świadomość wykorzystania wiedzy z zakresu europejskiego prawa pracy do pracy w zespole przez co umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów;
K_K04 ma świadomość, że jest zdolny do samodzielnej i krytycznej analizy nowych rozwiązań prawnych z zakresu europejskiego prawa pracy;
K_K06 potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności;
K_K07 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe przedmiotu
ematyka zajęć:
1. Pojęcie europejskiego prawa pracy
2. Znaczenie europejskiego prawa pracy
3. Źródła europejskiego prawa pracy
4. Ewolucja europejskiego prawa pracy
5. Podstawowe zasady europejskiego prawa pracy
6. Wpływ europejskiego prawa pracy na polskie prawodawstwo.
7. Europejska Karta Społeczna
8. Swoboda przepływu pracowników ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji polskich pracowników na rynku UE.
9. Usługi Eures i inne instytucje europejskiego prawa pracy.
10. Prezentacja podstawowych instytucji prawa pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej z uwzględnieniem w szczególności regulacji dotyczących zasad zatrudniania pracowników, wynagradzania, czasu pracy i uprawnień urlopowych (wybrane zagadnienia).
11. Prezentacja, właściwych dla poszczególnych porządków państw, instytucji realizujących funkcję ochronną prawa pracy (wybrane zagadnienia).
12. Prezentacja odpowiednich dla poszczególnych systemów prawnych instytucji związanych z prawem do informacji i konsultacji pracowników oraz typowych form partycypacji pracowniczej w wybranych krajach UE.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin składa się z testu oraz opisowych pytań . Ocena zaliczenia jest numeryczna w skali ocen od 2 do 5. Warunkiem uzyskania oceny dostatecznej jest zdobycie 60% punktów z każdej z części egzaminu (pozostałe zakresy ocen: 3,5 - min. 70% p.; 4 - min. 80% p.; 4,5 - min. 85% p.; 5 - min. 90% p.).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. M. Świątkowski, Prawo pracy Unii Europejskiej, Warszawa 2015;
2. L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2012;
3. Z. Hajn, Swobodny przepływ pracowników wewnątrz Unii Europejskiej, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:
1. A.M. Świątkowski, European Union private international labour law, Warszawa 2012;
2. P. Grzebyk, Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001, Warszawa 2011;
3. A.M. Świątkowski, Karta Spraw Społecznych Rady Europy, Warszawa 2010;
4. A.M. Świątkowski, Międzynarodowe prawo pracy, t. II, Warszawa 2010.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin