Teorie rynku pracy i polityki (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi i teoriami z zakresu rynku pracy polityki, oraz ich aspektami i podmiotami, także patologiami życia publicznego
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla rynku pracy, polityki oraz dostrzegania czynników i uwarunkowań procesów charakterystycznych dla omawianej problematyki
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna podstawowe kategorie pojęciowe [terminologię], teorie i metodologię z zakresu teorii rynku pracy, polityki oraz ich aspekty i podmioty K_W01, K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania podstawowych kwestii, aspektów i podmiotów związanych z teoriami rynku pracy, polityki, także w kontekście empirycznym K_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania elementów rynku pracy, polityki, także ich dysfunkcji, patologii K_W03, K_W04, K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie teorii rynku pracy, polityki celem wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat rzeczywistości społecznej, także z wykorzystywaniem języka angielskiego (np. stosowania terminologii i literatury anglojęzycznej itp.) K_U01, K_U08
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu teorii rynku pracy, polityki w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w rzeczywistości społeczno-politycznej K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnego rynku pracy, polityki i ich składników, w tym i różnych dewiacji K_U02.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykazuje się pewną samodzielnością w obserwacji, analizie zjawisk, procesów zachodzących w sferze rynku pracy, polityki, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić konkretne badania dotyczące funkcjonowania różnych podmiotów, instytucji, organizacji, w tym także i ich dysfunkcji K_K05, K_K09
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu teorii rynku pracy, polityki i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zjawisk i zmian społecznych, politycznych K_K06, K_K08
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie rynku pracy; Polityka i strategia na rynku pracy; Instytucje odpowiedzialne za prowadzenie polityki rynku pracy; Instrumenty prowadzenia polityki rynku pracy; Socjologiczna definicja państwa [jego struktura organizacyjna, elementy strukturalne, funkcje i zadania państwa]; Polityka państwa na rynku pracy [modele państwa w sferze gospodarczej]; Sfera życia politycznego i życia publicznego; Pojęcie kultury politycznej; Pojecie patologii życia publicznego; Pojęcie anomii i alienacji politycznej; Zjawisko korupcji w sferze rynku pracy i polityki [przyczyny, przejawy, typy oraz przeciwdziałania]; Układy patronacko-klienckie w sferze rynku pracy i polityki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu rynku pracy, polityki
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu rynku pracy, polityki oraz ich aspektów i podmiotów, a także patologii życia publicznego
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w sferze rynku pracy, polityki ani zidentyfikować zjawisk typowych dla omawianej problematyki

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu rynku pracy, polityki oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze rynku pracy, polityki oraz zidentyfikować zjawiska typowe dla omawianej problematyki w stopniu podstawowym

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu rynku pracy, polityki
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu rynku pracy, polityki
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu rynku pracy, polityki i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu rynku pracy, polityki
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu rynku pracy, polityki
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu rynku pracy, polityki i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązująca:
W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, W-a 2013; Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, Turon 2010; E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Warszawa 2008; Studia i szkice z socjologii polityki, red. M. Chałubiński, W-a 2013; M. Jarosz, Władza, przywileje, korupcja, W-a 2004; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; J. Szymczyk, Instytucje, procesy i systemy społeczne. Makrosocjologia, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee - teorie - badania, red. W. Szymczak, TN KUL, Lublin 2018, s. 63-85.
Literatura uzupełniająca:
Metody organizacji i zarządzania: kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, W-a 2008; Współczesne problemy zarządzania organizacjami, red. E. Piwoni-Krzeszowska, Kraków 2014; M. Ziółkowski, Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000; J. Szymczyk, Wokół relacjonistycznego rozumienia władzy, w: Wiedza – władza, red. J. Szymczyk, M. Zemło, A. Jabłoński, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 51-66; A. Pawłowska, Władza, elity, biurokracja. Studium z socjologii polityki, Lublin 1998; J. Szymczyk, Układy patronacko-klienckie w perspektywie społecznych uwarunkowań wiedzy: pomiędzy oglądami a obrazami, w: Wiedza między słowem a obrazem, red. M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 283-298; E. Wojciechowski, Refleksje na temat rządzenia, Warszawa 2009; K. Gadowska, Zjawisko klientelizmu polityczno-ekonomicznego: na przykładzie górnictwa, Kraków 2002.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin