Wpływ rozwoju nauki i technologii na społeczeństwa demokratyczne (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Kawalec
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zapoznanie uczestników z najnowszymi dyskusjami w zakresie teorii nauki w filozofii i pozafilozoficznych (konstruktywizm społeczny, ekonomia, naukometria)
C2 Nabycie umiejętności przeprowadzania analiz współczesnych debat na temat nauki z różnych perspektyw (w tym m.in. teorii aktora-sieci, narzędzi naukometrycznych, z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych)
C3 Kształtowanie otwartości na zróżnicowanie perspektyw i współpracy w grupie
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu pozafilozoficznych teorii nauki, zarówno genetycznie, jak i systemowo (K_W01)
Zna terminologię podstawowych współczesnych filozoficznych koncepcji nauki oraz najważniejszych stanowisk pozafilozoficznych (K_W03)
Ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie teorii nauki oraz jej metodologii (K_W05)
Ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu teorii nauki (K_W06)
Ma podstawową wiedzę o instytucjach naukowych i orientację we współczesnym życiu naukowym (K_W09)
UMIEJĘTNOŚCI
Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie teorii nauki (filozofia i historia nauki, socjologia nauki, ekonomika wiedzy naukowej, naukometria, naukoznawstwo) oraz jej zastosowania w sytuacjach związanych ze wskazaniem preferencji społecznych lub kontrowersji wokół nauki (K_U04)
Posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną z zakresu teorii nauki, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków (K_U06)
Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla teorii nauki (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Rozumie potrzebę poznania różnych perspektyw teoretycznych na naukę w odniesieniu do aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w kontekście prowadzonych debat na samodzielnie wskazywane tematy (K_K01)
Wykorzystując poznane teorie i narzędzia analizy z zakresu teorii nauki potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów społecznych i gospodarczych związanych z rozwojem wiedzy naukowej oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania (K_K04)
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza tekstów
Treści programowe przedmiotu
Omówienie najważniejszych współczesnych koncepcji nauki w filozofii (zwł. konwencjonalizm, antynaturalizm metodologiczny, logiczny empiryzm, falsyfikacjonizm, koncepcja paradygmatów i naukowych programów badawczych, empiryzm konstruktywny, szkoła poznańska). Mocny program socjologii wiedzy. Konstruktywizm społeczny oraz jego przemiany. Rola ekspertów w społeczeństwie. Teorie naukometryczne, społeczne i ekonomiczne rozwoju wiedzy naukowej. Studia przypadków.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
20% - obecność i aktywność na zajęciach
80% - ocena pracy (samodzielne pisemne opracowanie wybranego zagadnienia)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
P. Kawalec, Metodologia integralna, Lublin 2018.
Literatura uzupełniająca
E. Bińczyk, Technonauka, Toruń 2013.
A. Grobler, Metodologia nauk, Kraków 2006.
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Lublin 2012.
P. Kawalec, A. Błachut (red.), Społeczna odpowiedzialność nauki, Lublin 2011.
P. Kawalec i in. (red.), Podstawy naukoznawstwa, t. 1-2, Lublin 2011.
P. Kawalec, R. Wierzchosławski (red.), Social responsibility of science in innovation economy, Lublin 2015.
S. Majdański, Od metodologii nauk do naukoznawstwa, czyli o naukoznawstwie jako zespole nauk o nauce ufundowanym teoretycznie i zorientowanym praktycznie, [in:] Podstawy naukoznawstwa, red P. Kawalec, R. Wodzisz, Lublin 2011, vol. 1, ss. 11–36.
K. Popper, Droga do wiedzy, Warszawa 1999.
J. Woleński, Filozofia nauki a historia nauki, „Prace Komisji Historii Nauki PAU”, 2014, t.13, ss. 99–115.
P. Zeidler, Chemia w świetle filozofii. Studia z filozofii, metodologii i semiotyki chemii, Poznań 2011.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru: Moduł 5B Konwersatoria " filozofia: poznanie i dzieje" » Zagadnienia teorii kultury, religii i nauki
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U08posiada poszerzoną umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), M) z wybranego języka obcego
K_U09ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W01ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W04zna terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze stanowiska światowe i rodzime w zakresie jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu jednej subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W09ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym