Introduction to Sport Law (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zdobycie wiedzy na temat podstawowych pojęć z zakresu prawa sportowego
C2 - nabycie umiejętności wyszukiwania aktualnie obowiązujących regulacji prawnych oraz innych źródeł wykorzystywanych w pracy prawniczej (orzecznictwo, doktryna) w zakresie prawa sportowego
C3 - nabycie umiejętności właściwego diagnozowania i racjonalnego oceniania problemów prawnych oraz dokonywania wykładni przepisów z zakresu prawa sportowego
Wymagania wstępne
W1 - zainteresowanie problematyką prawa sportowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student:
W_1: Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa sportowego (K_W03)
W_2: Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa sportowego (K_W04)
W_3: Zna podstawowe cechy i funkcje prawa sportowego (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI
Student:
U_1: Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa sportowego (K_U02)
U_2: Ma umiejętność posługiwania się pojęciami prawa sportowego (K_U03)
U_3: Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień z zakresu prawa sportowego (K_U07).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student:
K_1:Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu prawa sportowego, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie (K_K01).
K_2: Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania. (K_K02)
K_3:Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności (K_K06 ).
Metody dydaktyczne
Słowna: wykład konwencjonalny (z elementami dyskusji), studium przypadku
Oglądowe: wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych, tablice, orzecznictwo, pokaz multimedialny
Treści programowe przedmiotu
1. What is a Sport?. Cultural, Historical and Organisational Perspectives on Regulation of Sport.
2. Theoretical Understanding of the Regulation of Sport.
3. The Legal Regulation of Sports Governing Bodies.
4. Sport and the Law of the European Union.
5. Case study.
6. Sport and Money: Accountability and Regulation.
7. Sport, Match Fixing and Corruption.
8. The Exploitation and Protection of Olympic Commercial Rights.
9. The Regulation of Doping in Sport.
10. Sport and Contracts of Employment.
11. Case study
12. Sports Participants and the Law Discrimination.
13. Safety and Participants in Sport.
14. Sports Venues and the Law.
15. Solving Disputes in Sport.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o pracę pisemną w języku angielskim.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. S. Fundowicz, Prawo sportowe, Warszawa 2013
2. M. Leciak (red.), M. Biliński, i inni, Prawo sportowe, Warszawa 2018
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin