Mariologia w kontekście (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Kazimierz Pek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie założeń metodologicznych mariologii w kontekście
C2 - nowe ujęcia klasycznych tematów teologicznych: pośrednictwo, orędownictwo, relacje zbawcze
Wymagania wstępne
Znajomość metodologii teologicznej oraz genezy rozdziału VIII KK
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA student zna rozwój doktryny mariologicznej na przestrzeni wieków i uzasadnienie uprawiania mariologii w kontekście {D-W02]; [D_W05]; [D_W06]; Dogm_W08]; [Dogm_W12]; [Dogm_W12]

UMIEJĘTNOŚCI formułowania i oceny tez mariologicznych w aspekcie ich zgodności z całą teologią

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) przyjmowania pluralizmu mariologicznego i przekonanie o możliwości kształtowania pobożności
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami konwersatorium
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1. Modele rozwoju mariologii
2. Geneza mariologii w kontekście
3. Wpływ mariologii w kontekście na kształtowanie nowych tez teologicznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Pek, Per Spiritum ad Mariam, Lublin 2000
K. Pek, Deus semper maior, Lublin 2010.
C. Napiórkowski (red.), Mariologia w kontekście, t.1-3, Lublin 2009
Kierunek studiów: Teologia Dogmatyczna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin