Egzegeza Ewangelii i Pism Apostolskich (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Biblijnych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Seminarium naukowe ma przygotować jego uczestników do napisania pracy (magisterskiej i/lub doktorskiej) z Pisma świętego (Nowy Testament).
Cele szczegółowe:
C1. Zapoznanie studenta z podstawowymi narzędziami biblijnymi i zasadami ich wykorzystania.
C2. Wprowadzenie studenta w najważniejsze metody badań biblijnych.
C3. Zaznajomienie studenta z głównymi krokami pracy biblijnej.
C4. Ukierunkowanie studenta na wszystkich etapach pracy nad tezą magisterską/doktorską
Wymagania wstępne
W1. Ogólna znajomość orędzia ksiąg Nowego Testamentu.
W2. Minimalna znajomość greckiego języka biblijnego (mgr); dobra znajomość greckiego języka bilblijnego (dr)
W3. Wstępne zapoznanie się z zasadami pisania pracy naukowej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
a) student zna ogólne orędzie Nowego Testamentu
b) student zna podstawowe słownictwo greckie potrzebne w jego badaniach.
c) student zna podstawowe narzędzia biblijne, zasady ich wykorzystania i metody badań biblijnych.

UMIEJĘTNOŚCI
a) student potrafi analizować teksty biblijne.
b) student zna podstawowe narzędzia biblijne i zasady ich wykorzystania.
c) student orientuje się w najważniejszych metodach badań biblijnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
a) student wykazuje zainteresowanie innymi uczestnikami seminarium
b) student przejawia wolę wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej. c) student wykazuje postawę krytyczną wobec badanych treści i potrafi umiejętnie aplikować je do aktualnej sytuacji.
Metody dydaktyczne
Główną metodą seminarium jest praca o charakterze warsztatu naukowego, która zakłada elementy wprowadzenia (wykładu) ze strony prowadzącego i naukowej wymiany w toku dyskusji uczestników. Elementem koniecznym są także uprzednie przygotowania tematyki do dyskusji ze strony studentów i ewentualne prezentacje osiągniętych przez nich wyników badań, poddawanych krytyce ze strony pozostałych uczestników seminarium.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie ogólne w metodologię pracy naukowej.
2. Specyfika pracy z tekstem biblijnym (szczególnie Nowego Testamentu).
3. Metody badań biblijnych.
4. Wykorzystanie narzędzi i pomocy do badań biblijnych (w tym elektronicznych).
5. Szczegółowe zagadnienia z zakresu pisania pracy magisterskiej i doktorskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ndst –
a) (W) student nie zna podstawowych narzędzi biblijnych, zasad ich wykorzystania, ani metod badań biblijnych.
b) (U) student nie potrafi korzystać z narzędzi biblijnych, nie umie stosować metod, ani opracować redakcyjnie materiału do swojej pracy.
c) (K) student nie wykazuje szacunku wobec innych uczestników seminarium, ani woli wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej.

Dst –
a) (W) student nie zna podstawowych narzędzi biblijnych, zasad ich wykorzystania, ani metod badań biblijnych.
b) (U) student słabo wykorzystuje narzędzia biblijne i metod badawcze, a redakcja przygotowywanych przez niego/nią materiału do pracy jest na niskim poziomie.
c) (K) student wykazuje małe zainteresowanie innymi uczestnikami seminarium, niewielką wolę wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej.

Dbr –
a) (W) student zna podstawowe narzędzia biblijne, zasady ich wykorzystania i metody badań biblijnych.
b) (U) student dobrze wykorzystuje narzędzia biblijne i metody badawcze, a redakcja przygotowywanych przez niego/nią materiału do pracy jest na dobrym poziomie.
c) (K) student wykazuje zainteresowanie innymi uczestnikami seminarium, i przejawia wolę wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej.

Bdb –
a) (W) student bardzo dobrze zna podstawowe narzędzia biblijne, zasady ich wykorzystania i metody badań biblijnych.
b) (U) student swobodnie i właściwie wykorzystuje narzędzia biblijne i metody badawcze, a redakcja przygotowywanych przez niego/nią materiału do pracy jest na wysokim poziomie merytorycznym i formalnym.
c) (K) student wykazuje żywe zainteresowanie innymi uczestnikami seminarium, i przejawia wyraźną wolę wchodzenia z nimi w pozytywną interakcję na podstawie omawianej tematyki biblijnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1) Stanisław Urban, Wiesław Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską?, Wrocław 2001.
2) Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską?, Kraków: Universitas 2001.
3) Stanisław Bazyliński, Wprowadzenie do studium Pisma świętego, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010.
4) Thomas Söding, Christian Münch, Klucz do zrozumienia Nowego Testamentu, Kraków: WAM, 2009.

Literatura uzupełniająca:
1) Raymond E. Brown, An Introduction to the New Testament (The Anchor Yale Bible Reference Library), Yale University Press, 1997.
2) Katolicki Komentarz Biblijny (A. Fitzmyer, Raymond E. Brown, Roland E. Murphy, Waldemar Chrostowski - polska redakcja naukowa), Warszawa: Vocatio 2013.
3. Roman Bartnicki, Ewangelie Synoptyczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012.
Kierunek studiów: Teologia - Nauki Biblijne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok VI - Semestr 12
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem