Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Kazimierz Pek prof. KUL
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie mariologii, pneumatologii i mariologii w kontekście
C2 - fundamentalną wiedza o zależności obrazu Maryi i Kościoła od obrazu Boga
C3 - dostrzeganie związku między traktatami dogmatycznymi
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - student posiada podstawową wiedzę niezbędną do budowania całościowego obrazu Boga, Maryi i Kościoła. Potrafi scharakteryzować i ocenić najważniejsze modele trynitarne, pneumatologiczne i mariologiczne[D_W02]; [D_W05]; [D_W06]; [Dogm_W08]; [Dogm_W12], [Dogm_W13].

UMIEJĘTNOŚCI - student potrafi badać teksty źródłowe. Potrafi interpretować dogmaty[D_U01], [D_U03], [D_U05]; [Dogm_U01]; [Dogm_U04].

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - potrafi pracować w grupie; jest krytyczny wobec własnych osiągnięć naukowo-badawczych i aktywnie dąży do wzrostu efektywności swoich działań [D_K03], [D_K05]; [Dogm_K03]; [Dogm_K08].
Metody dydaktyczne
Metody dialogowe, metody problemowe, metody warsztatowe, praca w grupach, praca z tekstem, prezentacje multimedialne
Treści programowe przedmiotu
1. Mariologia
2. Pneumatologia
3. Eklezjologia
4. Metodologia pracy naukowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Napisanie pracy seminaryjnej, aktywność w debatach, znajomość lektury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Nauczanie Kościoła, a zwłaszcza nauczanie Soboru Nicejskiego II i Soboru Watykańskiego II
2. K. Pek, Deus semper maior, Lublin 2009
Kierunek studiów: Teologia Dogmatyczna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok VI - Semestr 12
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem