Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Staszewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. zapoznanie studentów z metodami i narzędziami pozwalającymi opisywać struktury i instytucje prawnomiędzynarodowe
C2. wyjaśnienie pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
C3. uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności w zakresie przygotowywania prac pisemnych
C4. wyrobienie umiejętności przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim, uwzględniając specyfikę prawa międzynarodowego i jego terminologię
C5. wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa międzynarodowego; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów w celu przygotowania prac pisemnych
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu teorii państwa i prawa, historii państwa i prawa oraz prawa konstytucyjnego oraz prawa międzynarodowego publicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa.
K_W09 Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W16 Posiada wiedzę dotyczącą prawa autorskiego oraz ochrony własności przemysłowej

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury ).
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K04 Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K06 Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja nad wyborem tematu pracy, referaty

Oglądowe: prezentacje multimedialne, prezentacja prac doktorskich

Praktyczne: sporządzanie wykazu źródeł i literatury, przygotowanie poszczególnych części pracy doktorskiej
Treści programowe przedmiotu
Ogólna charakterystyka prawa międzynarodowego, metodyka pisania pracy, zasady wyboru tematu pracy, wstępny wybór tematów, zasady szukania i gromadzenia bibliografii, metody analizy prawnej zgromadzonego materiału, układ pracy, zasady sporządzania spisu bibliograficznego oraz zasady sporządzania przypisów, prezentacja konspektów prac oraz podstawowych problemów badawczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Doktorant uzyskuje zaliczenie kolejnych semestrów na podstawie uczestnictwa w zajęciach i zaangażowania w kolejne etapy przygotowywania rozprawy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010.
Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca:
Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2017.
Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2007.
Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.
Czapliński W., Wyrozumska A., Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2014.
Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2017.
Literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem