Monitoring of the exercise of fundamental rights in the EU (warsztaty) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Europeistyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Cele przedmiotu
Wiedza:
Opanowanie podstawowych wiadomości dotyczących praw człowieka i procedur ich ochrony w Unii Europejskiej. Poznanie, charakteru praw fundamentalnych i sposobu ich ochrony. Opanowanie podstawowych wiadomości dotyczących procedury ochrony praw fundamentalnych. Wyjaśnienie praktycznego zastosowania praw fundamentalnych w ochronie praw jednostki w różnych postępowaniach. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o granicach ochrony praw fundamentalnych. Wskazanie mechanizmów ochrony tych praw. Określenie podstawowych cech i funkcji instytucji chroniących prawa fundamentalnych, jak i procedur ich ochrony, a także organów chroniących prawa fundamentalne. Określenie konstrukcji środków procesowych służących ochronie praw fundamentalnych.

Umiejętności:
Przekazanie specjalistycznego języka prawnego dot. procedur ochrony praw fundamentalnych co pozwoli porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
Wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa i innych dokumentów; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów oraz rozumienia istoty i roli praw fundamentalnych dla stosowania prawa.
Wyrobienie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów prawnych; zdobywania informacji dotyczących różnych wydarzeń i weryfikowania ich, korzystając z różnych źródeł przekazu. Wyrobienie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie terminologią praw fundamentalnych, jak i używać tej terminologii w sposób spójny i zrozumiały z różnymi odbiorcami

Kompetencje społeczne:
Wyrobienie umiejętności odpowiedniej i rzeczowej oceny priorytetów służących realizacji określonego lub narzuconego zadania oraz docenienie wykorzystywania rzeczowej oceny działalności TSUE i ETPCz, z uwzględnieniem roli praw fundamentalnych i unikanie jednostronności.
Wyrobienie umiejętności zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej i wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego podchodzenia do problemów wobec doniosłości praw fundamentalnych.

Celem kształcenia jest wskazanie ochrony praw człowieka co jest związane z funkcjonowaniem prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, prawa Unii Europejskiej, praw człowieka.
Wymagania wstępne
Warsztaty są przeznaczone dla tych studentów, którzy w praktyczny sposób są zainteresowani praktycznym oddziaływaniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE) na polskie prawodawstwo. Studenci podczas zajęć typu case study będą mieli okazję przygotowywać i sporządzać pisma procesowe, uczestniczyć w symulacji procesu przez Trybunałem w Lukemburgu, brać udział w debacie oksfordzkiej i dyskutować nad planowanymi zmianami legislacyjnymi uwzględniającymi orzeczenia TSUE. Przedstawione zostaną również paradoksy i błędy orzecznicze sędziów krajowych i międzynarodowych Wykład fakultatywny jest prowadzony przez praktyka prawa – adwokata
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P7S_UW_H2 Zna i potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych orzeczeń i tekstów normatywnych dla studiowanych nauk prawnych z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania
P7S_WG_S¬2 W pogłębionym stopniu zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie praw człowieka i ich relacje do prawa i innych nauk
P7S_WG1 Zna w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi
P7S_WG2 Zna główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla programu kształcenia z zakresu praw człowieka i wyboru zawodu prawnika
P7S_WK_S1 Zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
P7S_WK1 Zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na wybór ścieżki zawodowej
P7S_WK2 Zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z prawami człowieka
P7S_KR Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych
P7S_WK_H1 Zna zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
UMIEJĘTNOŚCI
P7S_UW Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę
P7S_UK1 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
P7S_UK2 Potrafi prowadzić debatę
P7S_UO Potrafi kierować pracą zespołu
P7S_UW_S1 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska, procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy o prawach człowieka
P7S_UW_S2 Potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
P7S_UW_S3 Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu praw człowieka
P7S_UW_H1 Potrafi ze zrozumieniem formułować i analizować problemy, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
P7S_UU Jest świadomy konsekwencji skuteczności w zakresie ochrony praw jednostki i społeczeństwa i realizacji praw człowieka
P7S_KK1 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
P7S_KO1, P7S_KO2 Jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania, inicjowania działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
P7S_KO3, P6S_KO3 Potrafi myśleć, działać i wypełniać zobowiązania w sposób przedsiębiorczy
P7S_KK2 Jest gotowy do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, pogadanki ze specjalistami .
Oglądowe: pisma procesowe, orzecznictwo.
Praktyczne: praca z tekstem Konwencji i orzeczeń, praca z tekstem, metody aktywizujące, debata oksfordzka, dyskusja, prezentacja multimedialna.
Treści programowe przedmiotu
3.2. Treści kształcenia Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie praw podstawowych. Prawa podstawowe a prawa człowieka. Prawa podstawowe a konstytucyjne prawa i wolności człowieka.
2. Zasada poszanowania praw podstawowych. Instytucjonalizacja praw podstawowych. Karta Praw Podstawowych jako źródło prawa.
3. Karta Praw Podstawowych. Zakres obowiązania i systematyka Karty. Wyjaśnienia do KPP i ich charakter normatywny.
4. Protokół Brytyjsko-polski do Karty Praw Podstawowych. Zmiana statusu Karty Praw
Podstawowych Unii. Stosowanie KPP w Polsce i Zjednoczonym Królestwie.
5. Prawa i zasady (art. 52 ust. 5 KPP). Godność człowieka (art. 1–5 KPP)
6. Wolności (art. 6–19 KPP).
7. Równość (art. 20–26 KPP).
8. Solidarność (art. 27–38 KPP)
9. Prawa obywatelskie (art. 39–46 KPP).
10. Wymiar sprawiedliwości (art. 47–50 KPP).
11. Postanowienia ogólne (art. 51–54 KPP).
12. Krytyka przepisów Karty Praw Podstawowych.
13. Najsłynniejsze pomyłki sądowe sądów krajowych i ich weryfikacja przez sądy wspólnotowe.
14. Wpływa orzecznictwa luksemburskiego na krajowe prawo materialne i proceduralne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Udział w zajęciach. Przygotowanie referatu z zakresu przedmiotu i jego wygłoszenie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz.Urz.UE z 2007 r. Nr C.
Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz.UE z 2008 r. Nr C 115/13 PL.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz.UE z 2008 r. Nr C 115/47 PL.
A. Wróbel, Karta Praw Podstawowych w europejskim i krajowym porządku prawnym, Warszawa 2009.
R.K. Tabaszewski, Koordynacja udziału Polski w postępowaniach przed organami sądowniczymi Unii Europejskiej, „Consensus” 2012, z. 16, s. 10-20.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
S. Hambura, M. Muszyński, Karta Praw Podstawowych. Komentarz, Bielsko-Biała 2001.
R. Tabaszewski, Agencja Praw Podstawowych jako zdecentralizowany organ Unii Europejskiej, [w:] Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, R.K. Tabaszewski (red.) Lublin 2013, s. 221-228.
Kierunek studiów: Prawo Unii Europejskiej (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę