Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi i przestępczości zorganizowanej (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Krzysztof Wiak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem terroryzmu i przestępczości zorganizowanej
C2 - Omówienie środków związanych z przeciwdziałaniem i zwalczania terroryzmu na gruncie prawa karnego
C3 - Omówienie środków związanych z przeciwdziałaniem i zwalczania przestępczości zorganizowanej na gruncie prawa karnego
Wymagania wstępne
Słuchacz ma wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania karnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA

K_W07 - zna specjalistyczną terminologię z zakresu prawa/prawa kanonicznego w języku polskim oraz terminologię co najmniej w jednym języku obcym kluczowym dla wybranej subdyscypliny;
K_W04 - ma znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, z zakresu nauk prawnych, umożliwiającą pogłębione logiczne analizowanie, rozumienie zjawisk prawnych we współczesnych społeczeństwach, uzasadnianie twierdzeń, sprawne posługiwanie się typami wykładni i wnioskowań prawniczych;
K_W05 - ma pogłębioną znajomość najnowszych pojęć, teorii i problemów badawczych z zakresu dyscypliny – prawa/prawa kanonicznego;
K_W06 - jest zdolna do wskazywania i określania nowych obszarów badawczych w zakresie nauk prawnych, w tym interdyscyplinarnych;

UMIEJĘTNOŚCI

K_U03 - rozwija krytyczną analizę i ocenę obecnych stanowisk w sprawie kluczowych kontrowersji w prawie/prawie kanonicznym;
K_U07 - posiada umiejętność komunikatywnego uczestnictwa w debatach naukowych oraz konsultacji w języku polskim i języku obcym z ekspertami z zakresu subdyscypliny;
K_U10 -podejmuje polemikę na temat bieżących zagadnień prawniczych w Polsce, Unii Europejskiej, w innych systemach prawnych;
K _U13- posiada umiejętność samodzielnego planowania rozwoju intelektualnego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K01 - krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych;
K_K02 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, budowania prestiżu naukowca i znaczenia prowadzonych badań;
K_K05 - poczuwa się do odpowiedzialności za stan prawa/prawa kanonicznego jako dyscypliny naukowej oraz za stan znajomości istotnych zagadnień prawnych w społeczeństwie;
K_K07 - nieustannie kształtuje w sobie krytyczną, autonomiczną i twórczą postawę wobec pojawiających się kwestii, mających związek z naukami prawnymi
Metody dydaktyczne
Wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, analiza orzecznictwa
Treści programowe przedmiotu
Historia terroryzmu; Typologia terroryzmu; Definicja terroryzmu; Pojęcia związane z terroryzmem; Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w prawie polskim i unijnym; Zwalczanie przestępstw o charakterze terrorystycznym; Przestępstwa okołoterrorystyczne; Ustawa o działaniach antyterrorystycznych; Pojęcie i podział przestępczości zorganizowanej; Prawnokarne środki zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z testu końcowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Cichomski M., Madej K. , Przenikanie się przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, w: W. Zubrzycki (red.), Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce, Warszawa 2011
Ćwiąkalski Z. , Wybrane problemy wymiaru kary za przestępczość zorganizowaną, Prokuratura i Prawo 2001, nr 12;
Filipkowski W., Lonca R., Zorganizowane grupy o charakterze terrorystycznym. Studium kryminologiczno – prawne, Wojskowy Przegląd Prawniczy 2006, nr 4
Gądzik Z., Czyny zabronione \"na przedpolu\" właściwego przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w: Ł. Czebotar, S. Hypś, K. Wiak (red.), Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym, Lublin 2016 i zawarta tam literatura;
Gądecki B. , Branie udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art.258 k.k.), Prokuratura i Prawo 2008, nr 3,
Grześkowiak A., Wiak K. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017;
Indecki K., Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998
Kuć M., Kryminologia, Warszawa 2015 i zawarta tam literatura;
Pływaczewski E. (red.), Przestępczość zorganizowana, Warszawa 2011.
Pływaczewski E., Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, działalności instytucji państwowych i społecznych oraz porządkowi publicznemu, w: A. Marek (red.) Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1986
Rau Z., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Zakamycze 2002.
Sońta C. , Zorganizowana grupa i związek przestępny w polskim prawie karnym na tle teorii i orzecznictwa - zarys problematyki. Część II. Konstrukcja prawna zorganizowanej grupy i związku przestępnego, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1997, Nr 2
Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016;
Wąsek A., Zawłocki R. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Warszawa 2010
Wiak K., Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi, Lublin 2009 i zawarta tam literatura;
Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Kraków 2006
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin