Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
CEL WYKŁADÓW: Zaznajomienie doktorantów z podstawami doktrynalnymi ochrony praw człowieka oraz ich ochroną w ramach systemu Rady Europy i systemu Unii Europejskiej. Nabycie przez studentów wiedzy o wybranych europejskich standardach praw człowieka, umiejętności korzystania z dostępnych w Radzie Europy i Unii Europejskiej instrumentów ochrony tych praw (zwłaszcza skargi indywidualnej) oraz postawy szacunku dla tych praw.
Wymagania wstępne
Prawoznawstwo, prawo konstytucyjne. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk zwłaszcza w zakresie prawa publicznego. Zna i rozumie zasady wykładni prawa. Zna podstawowe cechy i funkcje praw obywatelskich i praw jednostki. Ma wiedzę o roli organów procesowych. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawa, służących ochronie praw jednostki. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa konstytucyjnego . Ma wiedzę o normach prawnych organizujących struktury i instytucje prawne o charakterze gwarancyjnym. Potrafi używać specjalistycznego języka prawnego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie prawa jak i odbiorcami spoza grona specjalistów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
P7S_UW_H2 Zna i potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych orzeczeń i tekstów normatywnych dla studiowanych nauk prawnych z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania
P7S_WG/K_H1 W pogłębionym stopniu zna i rozumie zasady działania systemów i instytucji praw człowieka dla zakresu działalności zawodowej właściwej dla prawa
P7S_WG_H1 W pogłębionym stopniu zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk prawnych w zakresie o prawach człowieka, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju
P7S_WG_H2 W pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie oraz zaawansowaną metodologię i terminologię z zakresu praw człowieka
P7S_WG_H3 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, tradycji, teorii i szkół badawczych teorii praw człowieka
P7S_WG_S¬2 W pogłębionym stopniu zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie praw człowieka i ich relacje do prawa i innych nauk
P7S_WG_S1 W pogłębionym stopniu zna i rozumie teorie naukowe właściwe prawa i kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań
P7S_WG_S3 W pogłębionym stopniu zna i rozumie cechy człowieka jako twórcy kultury i podmiotu konstytuującego struktury społeczne oraz zasady ich funkcjonowania
P7S_WG1 Zna w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi
P7S_WG2 Zna główne trendy rozwojowe dyscyplin naukowych istotnych dla programu kształcenia z zakresu praw człowieka i wyboru zawodu prawnika
P7S_WK_S1 Zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej i formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
P7S_WK1 Zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji wpływające na wybór ścieżki zawodowej
P7S_WK2 Zna ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działań związanych z prawami człowieka
P7S_KR Jest przygotowany do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych
P6S_WK2 Zna podstawowe ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania praw człowieka
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk prawnych, analizuje ich powiązanie z innymi obszarami wiedzy
P7S_UW Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
P7S_UU Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie
P6S_UU Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie
P7S_UK1 Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców
P7S_UK2 Potrafi prowadzić debatę
P7S_UO Potrafi kierować pracą zespołu
P7S_UW_S1 Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać zjawiska, procesy społeczne oraz relacje między nimi z wykorzystaniem wiedzy o prawach człowieka
P7S_UW_S2 Potrafi analizować, prognozować i modelować złożone procesy społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi
P7S_UW_S3 Potrafi prawidłowo posługiwać się systemami normatywnymi przy rozwiązywaniu wybranych problemów z zakresu praw człowieka
P7S_UW_H1 Potrafi ze zrozumieniem formułować i analizować problemy, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy
KOMP. SPOŁECZNE
P7S_UU Jest świadomy konsekwencji skuteczności w zakresie ochrony praw jednostki i społeczeństwa i realizacji praw człowieka
P7S_KK1 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań
P7S_KO1, P7S_KO2 Jest przygotowany do wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania, inicjowania działalności na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
P7S_KO3, P6S_KO3 Potrafi myśleć, działać i wypełniać zobowiązania w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Wykład, Wykład konwersatoryjny, dyskusja,
Oglądowe: pisma procesowe, orzecznictwo.
Treści programowe przedmiotu
Kształtowanie się koncepcji praw podmiotowych i praw człowieka w europejskiej kulturze prawnej. Związki praw człowieka z religią
Pojęcie praw człowieka, ich podział i generacje
Koncepcja tzw. absolutnych praw człowieka i jej związek z europejską tradycją prawnonaturalną, w szczególności z racjonalistyczną szkołą prawa natury, zwłaszcza ujęciem Johna Locke’a
Pozytywizacja praw człowieka w dokumentach oświeceniowych, w szczególności w Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych i francuskiej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
Klasyfikacja systemów i instrumentów ochrony praw człowieka
Internacjonalizacja praw człowieka i jego godności
Początki ochrony praw człowieka w ramach Ligi Narodów
Powszechna deklaracja praw człowieka jako punkt wyjścia ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy
Kształtowanie się ochrony praw człowieka w ramach Rady Europy
Podstawowe instrumenty traktatowe i pozatraktatowe Rady Europy w zakresie praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej konwencji praw człowieka i Europejskiej karty społecznej
Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej.
Standardy wybranych praw człowieka na kanwie praktyki organów europejskich: Europejskiej Komisji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny, 5-10pytań, 70 % poprawnych odpowiedzi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
podstawowa
1. Mik C, Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw człowiek,Toruń 1994.
2. Hołda Z., Ostrowska D., Hołda J., Rybczyńska J. A., Prawa Człowieka, Zarys wykładu, Warszawa 2011.
uzupełniająca
1.Banaszak B., Bisztyga A., Complak K., Jabłoński M., Wieruszewski R., Wójtowicz K., System ochrony praw człowieka, Kraków 2005.
2. Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona – podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2010.
3. Garlicki L. red., Hofmański P., Wróbel A., Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 1–18, Tom I, Warszawa 2010.
4. Garlicki L. red., Hofmański P., Wróbel A., Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Komentarz do artykułów 19–59 oraz Protokołów dodatkowych, Tom II, Warszawa 2010.
5. Tabaszewski R. K., Koordynacja udziału Polski w postępowaniach przed organami sądowniczymi Unii Europejskiej, „Consensus” 2012, z. 16, s. 10-20;
6. Jabłoński M., Jarosz – Żukowska S., Praw człowieka i system ich ochrony, Wrocław 2004.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin