Sakramentalne i pozasakramentalne akty kultu Bożego (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Elżbieta Szczot prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z nauką Kościoła na wskazane tematy, szczegółowe poznanie najnowszych regulacji prawnych dotyczących omawianych zagadnień
C2 - Umiejętność posługiwania się właściwą terminologią; znajomość prawa kanonicznego w tej dziedzinie
C3 - Kształtowanie krytycznego analizowania i oceny informacji, wyrabianie niezbędnych umiejętności do aktywnego udziału w dyskusjach i właściwej oceny problemu
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących omawianego przedmiotu i regulacji prawnych zawartych w kanonach 834- 1253.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W01 zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W04 zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U06 posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K03 docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji oraz rozwiązywanie kazusów; metoda historyczna oraz liturgiczno-kanoniczna; praca z liturgicznymi tekstami źródłowymi.
Treści programowe przedmiotu
Sakramenty i sakramentalia. Wybrane zagadnienia. Aktualne problemy, kwestie sporne, nowelizaje prawa kanonicznego. Aspekt kanoniczny i liturgiczny omawianych tematów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wykładzie, egzamin ustny.
KRYTERIA ZALICZENIA: obecność, aktywność na wykładzie, wiedza pozytywna.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983.
2. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.
3. Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego, red. E. Szczot, D. Kwiatkowski, W. Lech, Lublin 2017.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. B. Nadolski, Sakramenty, sakramentalia, Błogosławieństwa, t. III, Poznań 1992.
2. Obrzędy poświęcenia Kościoła i ołtarza, Katowice 2001.
3. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, wyd. wzorcowe, Katowice 2002.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę