Polityka społeczna i systemy ubezpieczeń społecznych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Elżbieta Szczot prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Administracji
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami występującymi we współczesnej polityce społecznej i systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych pojęć używanych w naukach społecznych i nauce o administracji
W2- znajomość podstawowych źródeł prawa i praw obywateli
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - Student zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - K_W01

UMIEJĘTNOŚCI - Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizuje ich wpływ na administrację publiczną - K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego - K_K02
Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność - K_K05
Metody dydaktyczne
Wykład, analiza problemów przedstawiających omawiane zagadnienie, wskazanie źródeł prawa, definiowanie i opisywanie zjawisk społecznych, powiązania z innymi problemami społecznymi, analiza przypadku, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie, geneza, funkcje i modele polityki społecznej. Przedstawiciele polityki społecznej XX wieku (z uwzględnieniem przedstawicieli szkoły lubelskiej: ks. prof. A. Szymański, ks. prof. A. Wójcicki, kard. S. Wyszyński). Zasady, instrumenty, podmioty zobowiązane do realizacji polityki społecznej. Polityka społeczna w zakresie pełnego i produktywnego zatrudnienia, przeciwdziałanie bezrobociu. Pojęcie ubóstwa, przyczyny i skutki jego występowania. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. System zabezpieczenia społecznego – geneza i ewolucja. System ubezpieczeń społecznych w Polsce. Pomoc społeczna. Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej. Wybrane polityki szczegółowe polityki społecznej: polityka rodzinna, polityka edukacyjna, ochrona zdrowia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna ogólnej terminologii używanej w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
(U) Student nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, nie analizuje ich wpływu na administrację publiczną
(K) Student nie docenia znaczenia nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Nie widzi związku między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego. Nie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność

Ocena dostateczna
(W) Student zna ogólną terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
(U) Student potrafi ogólnie dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, w sposób ogólny analizuje ich wpływ na administrację publiczną
(K) Student docenia w sposób dostateczny znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi podstawowy związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swój rozwój zawodowy. Stara się poruszać po rynku pracy wykazując właściwą aktywność

Ocena dobra
(W) Student zna właściwą terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także zna i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
(U) Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, dobrze analizuje ich wpływ na administrację publiczną
(K) Student dobrze docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swój rozwój zawodowy. Dobrze porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność

Ocena bardzo dobra
(W) Student bardzo dobrze zna właściwą terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także bardzo dobrze zna i rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
(U)Student bardzo dobrze potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, trafnie analizuje ich wpływ na administrację publiczną
(K) Student bardzo dobrze docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Bardzo dobrze widzi związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swój rozwój zawodowy. Biegle porusza się po rynku pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Supińska-Modzelewska, Dylematy polityki społecznej, Warszawa 2014. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), „Polityka społeczna. Podręcznik akademicki”, Wydawnictwo Naukowe PWN 2008. J. Auleytner, „Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany”, Warszawa 2004.K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa (Wydawnictwo WSP TWP) 2001. B. Balcerzak-Paradowska i S. Golinowska (red.), Polityka dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności, Opracowania PBZ, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca: A. Szymański, „Polityka społeczna”, Lublin 1925. S. Wyszyński, „Duch pracy ludzkiej”, Poznań 1957. J. Majka, „Katolicka nauka społeczna”, Rzym 1986. A. M. Świątkowski, „Karta Praw Społecznych Rady Europy”, Warszawa (Wydawnictwo C.H. Beck) 2006.
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 2 - Ogólnoadministracyjny » Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Efekty kształcenia:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U02Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii
K_U05Posiada umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U12Potrafi ocenić uwarunkowania działań państwa w sferze polityki administracyjnej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
K_W02Ma szeroką wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych
K_W03Ma znaczną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania
K_W04Ma głęboką wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma znaczną wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej
K_W09Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego oraz zasad jego implementacji do polskiego sytemu prawa.
K_W10Posiada szeroką wiedzę dotyczącą obszarów działania Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
K_W14Zna zależności między systemem politycznym państwa a kształtem administracji publicznej w nim funkcjonującym.
K_W15Posiada wiedzę dotyczącą zasad udziału państwa w organizacjach międzynarodowych oraz jego konsekwencje dla gospodarczej wymiany międzynarodowej.