Teoria i filozofia prawa (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Jadwiga Potrzeszcz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Dostarczenie doktorantom wiedzy na temat metod i narzędzi badawczych w prawoznawstwie.
C2 - Dostarczenie doktorantom wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności dotyczących prowadzenia badań naukowych i ich publikowania.
C3 - Wyrobienie umiejętności badawczych obejmujących formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników badań pozwalających rozwiązać problemy prawne (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury).
C4 - Wyrobienie umiejętności rzetelnego i odpowiedzialnego traktowania problemów prawnych w pracy badawczej.
Wymagania wstępne
Seminarium doktoranckie przeznaczone jest dla doktorantów zainteresowanych teorią i filozofią prawa. Doktoranci powinni posiadać ogólną wiedzę z zakresu prawa, a w szczególności wiedzę z zakresu prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W zakresie wiedzy Doktorant:
K_W10 - posiada wiedzę na temat metod i narzędzi badawczych w prawoznawstwie.
K_W15 - posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności dotyczących prowadzenia badań naukowych i ich publikowania.
K_W16 - posiada wiedzę na temat pojęcia i zakresu ochrony prawa autorskiego.
UMIEJĘTNOŚCI
W zakresie umiejętności Doktorant:
K_U04 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł.
K_U05 - posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników badań pozwalających rozwiązać problemy prawne (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury).
K_U09 - posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, w tym stawiania tezy, trafnego formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań i ocen wybranych problemów.
K_U11 - posiada umiejętność przygotowywania rozprawy doktorskiej w języku polskim dotyczącej szczegółowych zagadnień z wybranych dziedzin prawa.
K_U12 - potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzegać i analizować dylematy etyczne, przewidywać skutki podejmowanych decyzji w obszarze prawa.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
W zakresie kompetencji społecznych Doktorant:
K_K01 - jest świadomy poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka, komentatora efektów), potrafi wyznaczać zadań badawcze oraz realizować je.
K_K07 - rzetelnie i odpowiedzialnie traktuje problemy prawne w pracy badawczej.
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład konwersatoryjny, dyskusja, referaty.
Oglądowe: prezentacja przygotowywanych rozpraw doktorskich.
Praktyczne: praca w grupach, ćwiczenie umiejętności pisania rozprawy doktorskiej.
Treści programowe przedmiotu
Metodologia pisania rozprawy doktorskiej: metody badawcze stosowane w prawoznawstwie, budowa rozprawy doktorskiej, sposoby sporządzania przypisów i bibliografii, sposoby konstruowania tematu rozprawy doktorskiej oraz technika pisania poszczególnych części dysertacji, podstawowe wiadomości na temat prawa autorskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie rozprawy doktorskiej:
I rok - wybór tematu rozprawy doktorskiej, zebranie literatury, przeprowadzenie badań źródłowych, opracowanie planu roboczego;
II rok – przygotowanie referatu na temat wybranego tematu rozprawy doktorskiej, w którym doktorant zaprezentuje najważniejsze problemy badawcze; wstępny wybór źródeł i literatury przedmiotu.
III i IV rok – przygotowanie i zaprezentowanie na seminarium zebranej literatury i źródeł oraz kolejnych rozdziałów rozprawy doktorskiej; złożenie kompletnej rozprawy doktorskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej: prace doktorskie, prace habilitacyjne, Warszawa: Difin, 2005.
2. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską: wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, wyd. 4, Kraków: Universitas, 2001.
3. Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Wydawnictwo Akademickie Plus, 2010.
4. Wojcik K., Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską. – Warszawa: \"Placet\", 2005.
5. Literatura szczegółowa adekwatna do podjętego tematu badawczego.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem