Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Wojciech Witkowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - prezentacja akt sądowych dotyczących procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa w różnych sądach kościelnych.
C2 - Nauka redagowania poszczególnych pism procesowych.
C3 – Nauka kwalifikowania spraw do sądów kościelnych.
Wymagania wstępne
Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy posiadają już wiedzę na temat kościelnego prawa procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego - K2A_W03.
2. Student zna zasady funkcjonowania i strukturę sądownictwa kościelnego - K2A_W07.
3. student posiada teoretyczną wiedzę na temat tytułów spraw wpływających do sądów kościelnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów małżeńskich - K2A_W09.
3. Student zna wymogi formalne przy sporządzaniu pism procesowych - K2A_W09.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu analizy spraw jakie mogą trafić do sądu kościelnego. K2A_KU08.
2. Student potrafi na postawie skargi powodowej wskazać na możliwość prowadzenia sprawy przed sądem kościelnym - K2A_KU09.
3. Student nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o nieważność małżeństwa - K2A_KU09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student nabywa przekonania o wadze prawa procesowego dla zachowania sprawiedliwości w Kościele - K2A_K03.
2. Student kształtuje w sobie postawę należytego szacunku i zachowania tajemnicy akt sądowych - K2A_K07.
3. Student zdobywa przygotowuje się do swojej pracy - K2A_K01.
4. Student ma świadomość szacunku dla prawa i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów kanonicznych - K2A_K07.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem akt sądowych.
Rozważanie i rozwiązywanie kazusów.
Sporządzanie skarg powodowych z zadanych tytułów.
Pisanie pism procesowych.
Treści programowe przedmiotu
Pisanie skargi powodowej
Pisanie dekretu formuły wątpliwości
Pisanie pytań dla stron procesowych
Pisanie pytań dla świadków
Pisanie wotum obrońcy węzła małżeńskiego
Pisanie obrony adwokackiej
Pisanie wyroku
Pisanie apelacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W)
Student nie ma podstawowej wiedzy o elementach formalnych pism procesowych.
Student nie zna podstawowych tytułów nieważności małżeństwa.
Student nie przedstawił żadnego pisma procesowego.
(U)
Student nie posiada podstawowej umiejętności w sporządzaniu pism procesowych.
(K)
Student nie uzyskał wymaganej minimalnej frekwencji.

Dostateczny
(W)
Student ma podstawową wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.
Student zna podstawowe tytuły nieważności małżeństwa.
Student przedstawił zadane pisma procesowe, choć zawierały pewne braki formalne.
(U)
Student posiada podstawową umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.
(K)
Student ma na podstawowym poziomie przekonanie o wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.
Student uzyskał minimalną frekwencję.

Dobry
(W)
Student ma dobrą wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.
Student zna podstawowe tytuły nieważności małżeństwa i potrafi je samodzielnie zastosować do konkretnej sytuacji.
Student przedstawił zadane pisma procesowe, które nie zawierały istotnych braków formalnych.
(U)
Student posiada samodzielną umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.
(K)
Student właściwie odnosi się do zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.
Student miał dobrą frekwencję.

Bardzo dobry
(W)
Student ma kompletną wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.
Student zna wszystkie tytuły nieważności małżeństwa i potrafi je samodzielnie zastosować do konkretnej sytuacji.
Student przedstawił zadane pisma procesowe, które sporządził ze szczególną starannością.
(U)
Student posiada samodzielną umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.
(K)
Student w sposób profesjonalny odnosi się do zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.
Student miał bardzo dobrą frekwencję.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku
3.Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”
4. List apostolski motu proprio papieża Franciszka \\\"Mitis Iudex Dominus Iesus\\\" z 2015 roku
5. List apostolski motu proprio papieża Franciszka \\\"Mitis et misericors Iesus\\\" z 2015 roku
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Akta spraw o nieważność małżeństwa
2. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.
3. Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007
4. W. Wenz, Proces o nieważność małżeństwa według Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus\\\" Papieża Franciszka w tradycji kanonicznej, Wrocław 2016.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Ćwiczenia sądowe
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Ćwiczenia sądowe
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji