Administrative agencies of the USA (konwersatorium) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:mgr Paulina Liszka
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Administracji
Number of hours (week/semester): 2/30
ECTS code:00000-02-0200KON0000
Language of instruction:English
Course objective
C1 - to acquaint students with the legal provisions concerning U.S. administrative agencies
C2 - to present the basic principles of operation of the agency and the controversy surrounding their activities
C3 - elaboration skills of search, selection and interpretation of American law and cases
Prerequisites
W1-knowledge of English (intermediate level)
Learning outcomes
KNOWLEDGE
-the student knows and understands the legal terminology in the field of American administrative law concerning administrative agencies (K_W03)
-the student knows the basic characteristics, types and functions of U.S. administrative agencies (K_W06)
SKILLS
-student is able to use the basic theoretical knowledge to analyze, interpret the phenomena occurring in the country (K_U02)
SOCIAL RESPONSIBILITIES
-student is active in the implementation of individual and team activities related to the functioning of public administration. Thinks and acts in a planned way selecting strategic solutions (K_K03)
Teaching method
lecture, discussion, group work, analysis of legislation and cases, essay/presentation
Course content description
History of the United States of America and American law (U.S. Constitution, American system of government, federal executive branch); American administrative law; Administrative agencies - meaning of the term, historical background; Establishment of administrative agencies and position in the structure of American system of government; General powers and competences; Limitations and control over agencies; Examples - overview of the chosen agencies.
Forms of assessment
Final test in the form of one-choice test, all questions in English, 50% of correct answers required to pass (grade 3,0), 3,5: 60-69%, 4,0: 70-79%, 4,5: 80-89%, 5,0: 90-100%. The final grade is determined based on the grade from the final test and activity during classes.
Required reading list
Teaching materials (based on U.S. legislation and case law) will be prepared by the teacher and distributed to the students during a class.
Field of study: Administration
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year II - Semester 3
Number of ECTS credits: 6
Form of assessment: Grade
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 7 - Fakultety » Fakultety (5 do wyboru)
Learning outcomes:
K_K01ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02Docenia znaczenie nauk o administracji dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Widzi także związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojej swojego rozwoju zawodowego.
K_K03Wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań związanych z funkcją administracji publicznej. Myśli i działa w sposób planowy wybierając strategiczne rozwiązania.
K_K04Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą i działalnością.
K_K05Swobodnie porusza się po rynku pracy wykazując właściwą aktywność.
K_K06Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U02Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o administracji oraz powiązanych dyscyplin naukowych w celu analizowania interpretowania zjawisk zachodzących w państwie.
K_U03Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania metod rozstrzygania spraw administracyjnych.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U07Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące wybranych dziedzin zagadnień działań państwa i jego obywateli, a także administracji publicznej w sferze prawa administracyjnego, z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk o administracji jak i innych dyscyplin.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny.
K_U09Posiada umiejętność identyfikowania spraw o charakterze administracyjnym a także oceniać ich skutki prawne. Potrafi także używając właściwej argumentacji wskazywać na sposób ich rozwiązania a także na skutki tych rozwiązań.
K_U10Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz prognozowania strategii działań w obszarach właściwości administracji publicznej.
K_U11Zna zasady i formy realizowania indywidualnej przedsiębiorczości oraz posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego podjęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
K_U13Potrafi pracować w zespole pełniąc różne funkcje, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych.
K_U14potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwy nu dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
K_U15potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
K_W01Zna terminologię używaną w naukach społecznych oraz w naukach o administracji, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W02Ma elementarną wiedzę o miejscu nauk o administracji w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi w kontekście ich przydatności dla nauk administracyjnych.
K_W03Ma uporządkowaną wiedzę na temat istoty nauk o administracji oraz nauki prawa administracyjnego, oraz ewolucji ich pojmowania.
K_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad osiągania celów państwa oraz ich realizacji w obrębie polityki administracyjnej.
K_W05Zna podstawowe teorie w zakresie nauki administracji i teorii organizacji zarządzania. Oraz posiada wiedzą na temat ich ewolucji.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W10Posiada elementarną wiedzę dotyczącą instytucji Unii Europejskiej a także źródeł prawa Unii Europejskiej.
K_W12Posiada wiedzę dotyczącą wpływu administracji publicznej na funkcjonowanie gospodarki.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.