Prawo karne materialne Kościołów Wschodnich (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: doprowadzenie do przyswojenia i późniejszego stosowania wiedzy z zakresu ustanawiania, aplikowania i zwalniania z sankcji karnych w Kościele
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
Student ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie do karania swoich wiernych przez Kościół; źródłach normy karnej; przestępstwie kościelnym w ogólności (definicja przestępstwa kościelnego, podział przestępstw kościelnych, stadia przestępstwa; współudział w przestępstwie); podmiocie sankcji karnych w Kościele; karach, ich podziałach i wymierzaniu; okolicznościach wpływających na poczytalność i karalność czynu przestępnego oraz o sposobach ustania kar kanonicznych K2A_W11; K2A_W14.

UMIEJĘTNOŚCI:
- Poprzez znajomość materialnego prawa karnego, w ujęciu historycznym i aktualnych przepisach Kościoła, przygotowanie studentów do praktycznego ich stosowania w poradnictwie prawnym lub w sądownictwie kościelnym K2A_U06.
- Zdobycie umiejętności prowadzenia przedprocesowych porad prawnych, pisania pism obrończych, prowadzenia twórczego i owocnego dialogu z innymi uczestnikami sporu administracyjnego K2A_U04; K2A_U08; K2A_U05.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
- Znajomość i umiejętność odpowiedzialnego interpretowania i stosowania instytucji kanonicznego prawa karnego w duchu eklezjologii posoborowej K2A_K03.
- Kształtowanie postaw opartych na takich wartościach jak sumienność, rzetelność, szacunek dla prawdy, sprawiedliwość, autentyczność K2A_K03
- Budzenie poczucia odpowiedzialności za Kościół i troski o powiększanie w nim dobra wspólnego K2A_K04; K2A_K08
Metody dydaktyczne
Wykład z elementami dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami prawa karnego; metoda historyczno-prawna oraz dogmatyczna; praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu, rozwiązywanie kazusów
Treści programowe przedmiotu
Władza karania w Kościele.
Przestępstwo kościelne w ogólności: definicja przestępstwa kościelnego; podział przestępstw kościelnych; wielkość przestępstwa; stadia przestępstwa.
Źródła kar kościelnych: ustawa i nakaz karny.
Podmiot sankcji karnych w Kościele.
Kara kościelna w ogólności: pojęcie i cele kary kościelnej; rodzaje kar kościelnych; środki karne i pokuty.
Wymierzanie kar kościelnych.
Zewnętrzne naruszenie ustawy, poczytalność i wina sprawcy jako podstawy odpowiedzialności karnej.
Okoliczności wpływające na poczytalność i karalność czynu przestępnego.
Ustanie kar kościelnych.
Przestępstwa przeciwko religii i jedności Kościoła.
Przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i wolności Kościoła.
Uzurpacja kościelnych zadań oraz przestępstwa w ich wykonywaniu.
Przestępstwo fałszu.
Przestępstwa przeciwko specjalnym obowiązkom.
Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka.
Zasada ogólna wymiaru kar kościelnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu prawa karnego materialnego
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student nie potrafi wskazać bazy źródłowej

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa karnego materialnego
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu prawa karnego materialnego
(U)- Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do prostych kazusów

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa karnego materialnego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do skomplikowanych kazusów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002.
2. G. Nedungatt, A Companion to the Eastern Code for a New Translation of Codex Canonum Ecclesiarium Orientalium, Roma 1994.
3. V. Pospishil, Eastern Catholic Church Law. According to the Code of Canons of the Eastern Churches, New York 1993.
4. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Cinisello Balsamo 1990.
5. J.A. Renken, The Penal Law of the Roman Catholic Chuch. Commentary on Canons 1311-1399 and 1717-1731 and Other Sources of Penal Law, Ottawa 2015.
6. K. Mikołajczuk, Death Penalty Dilemmas. Selected Issues, „Roczniki Teologiczne” 63 (2016), z. 10, s. 23-40.
7. K. Mikołajczuk, Pojęcie i cel kary w kościele. Rys historyczno-prawny, „Studia Prawnicze KUL” 65 (2016), n. 1, s. 81-106.
8. K. Mikołajczuk, Ustanie prawa karania w prawie kanonicznym w przypadku śmierci sprawcy. Rys historyczno-prawny, w: Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. K. Wiak, P. Kaleta, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 231-241.
9. K. Mikołajczuk, Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Roczniki Teologiczne” 64 (2017), z. 10, s. 115-125.


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1.T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, t. 4, Olsztyn 1990.
2. J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.
3. J. Syryjczyk, Sankcje w Kościele. Cześć ogólna, Warszawa 2008.
4. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa Kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986.
5. W. Wójcik, J. Krukowski, F. Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Księga V Dobra doczesne Kościoła, Księga VI Sankcje w Kościele, Lublin 1987.
6. J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, PK 28 (1985), n. 1-2, s. 85-96.
7. A.G. Miziński, Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, RNP 15 (2005) n. 1, s. 417-435.
8. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz,, Kraków 2011.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin