Zarys sakramentologii i prawa liturgicznego kościołów wschodnich (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Adam Jaszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie sakramentologii i prawa liturgicznego katolickich Kościołów wschodnich
C2 - Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, a także umiejętności systemowej interpretacji przepisów prawnych
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności stosowania praktycznego przepisów prawa liturgicznego
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw prawa kanonicznego
W2 - podstawowa znajomość języka łacińskiego
W3 - podstawowa znajomość teologii katolickiej w zakresie sakramentologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student zna odpowiednie przepisy prawne, poprawnie dokonuje ich analizy i interpretacji (K2A_W01; K2A_W05; K2A_W07).

UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować przepisy prawa liturgicznego (K2A_U01; K2A_U02);
2. student potrafi zastosować przepisy do konkretnych przypadków (kazusów) (K2A_U08; K2A_U09).
3. student jest przygotowany do pracy w instytucjach kościelnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
1. student przyjmuje aktywną postawę w działalności w Kościele (K2A_K04);
2. student postępuje zgodne z zasadami etyki (K2A_K06);
3. student jest zdolny do wykonywania kościelnych urzędów prawniczych (K2A_K02; K2A_K07);
4. student jest przygotowany do dyskusji społecznej na sakramentologii i prawa liturgicznego (K2A_K04).
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, prezentacja dokumentów, wykład, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Sakramentologia ogólna – na tle historii Kościoła
Pojęcie sakramentów, podstawowe elementy
Skuteczność sakramentów
Poszczególne sakramenty w prawie i liturgii Kościołów wschodnich
Prawo liturgiczne Kościołów sui iuris
Liturgia prawosławna
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu sakramentologii i prawa liturgicznego
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student nie potrafi wskazać bazy źródłowej

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu sakramentologii i prawa liturgicznego
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu sakramentologii i prawa liturgicznego
(U)- Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do prostych kazusów

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu sakramentologii i prawa liturgicznego
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do skomplikowanych kazusów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:

1. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002.
2. Конгрегація у справах Східних Церков, Інструкція застосування літургійних приписів Кодексу Канонів Східних Церков, Львів 1998.
3. G. Nedungatt, A Companion to the Eastern Code for a New Translation of Codex Canonum Ecclesiarium Orientalium, (Kanonika 5), Roma 1994.
4. V. Pospishil, Eastern Catholic Church Law. According to the Code of Canons of the Eastern Churches, New York 1993.
5. Traktat o sakramentach, [w:] Dogmatyka t. 5, (red.) M. Blaza, D. Kowalczyk, Warszawa 2007.
5. J. Nowak, Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego, Poznań 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999.
2. Tpeбнuк, Львів 2001.
3. E. Smykowska, Liturgia Prawosławna, Warszawa 2004.
4. E. Smykowska, Zwyczaje i obrzędy prawosławne, Warszawa 2006.
5. L. Gerosa, Prawo Kościoła, Poznań 1999.
6. B. Testa, Sakramenty Kościoła, Poznań 1998.
7. K. Mikołajczuk, Realizacja zasady jedności sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego w prawodawstwie Kościoła katolickiego, Kielce 2006.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin