Ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie prawa katolickich Kościołów wschodnich w systemie prawa kanonicznego Kościoła katolickiego
C2 - Zaznajomienie studentów z Kodeksem Kanonów Kościołów Wschodnich i innymi ustawami kościelnymi dotyczącymi Kościołów wschodnich
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, a także umiejętności systemowej interpretacji przepisów prawnych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość większości przepisów prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego
W2 - podstawowa znajomość języka łacińskiego
W3 - podstawowa znajomość teologii katolickiej w zakresie eklezjologii fundamentalnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student zna odpowiednie przepisy prawne, poprawnie dokonuje ich analizy i interpretacji (K2A_W01; K2A_W05; K2A_W07).

UMIEJĘTNOŚCI - w wyniku przeprowadzonych zajęć:
1. student potrafi wyszukać i porównać przepisy prawa Kościoła łacińskiego i prawa Kościołów wschodnich (K2A_U01; K2A_U02);
2. student potrafi zastosować przepisy do konkretnych przypadków (kazusów) (K2A_U08; K2A_U09).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
1. student przyjmuje aktywną postawę w działalności w Kościele (K2A_K04);
2. student postępuje zgodne z zasadami etyki (K2A_K06);
3. student dostrzega relacje międzyobrządkowe w Kościele i ma świadomość różnorodności sposobów realizacji jego misji (K2A_K04);
4. student jest zdolny do wykonywania kościelnych urzędów prawniczych (K2A_K02; K2A_K07).
Metody dydaktyczne
Wykład i wykład z prezentacją multimedialną.
Treści programowe przedmiotu
Źródła i kodyfikacje wschodniego prawa kanonicznego
Kościół sui iuris
Obrzęd, ryt
Najwyższa Władza Kościoła
Patriarcha, pojęcie, wybór, kompetencje
Arcybiskup Większy, pojęcie, wybór, kompetencje
Metropolita sui iuris, pojęcie, wybór, kompetencje
Pozostałe Kościoły sui iuris, pojęcie, kompetencje
Eparchia, pojęcie, wybór, kompetencje
Status prawny duchowieństwa
Status prawny wiernych świeckich
Status prawny monastyrów i instytutów życia konsekrowanego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu prawa kanonicznego Kościołów wschodnich
(U) - Student nie potrafi zastosować zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student nie potrafi wskazać bazy źródłowej

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa kanonicznego Kościołów wschodnich
(U) - Student potrafi zastosować niektóre zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K) - Student potrafi wyszukać ustawy kościelne

Ocena dobra
(W)- Student zna większość terminów z zakresu prawa kanonicznego Kościołów wschodnich
(U)- Student potrafi zastosować większość zasad egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do prostych kazusów

Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa kanonicznego Kościołów wschodnich
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie wszystkie zasady egzegezy i interpretacji prawa
(K)- Student potrafi zaaplikować przepisy prawa do skomplikowanych kazusów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 2002.
2.G. Wojciechowski, Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental, Lublin 2007.
3.G. Wojciechowski, Świeccy i urzędy kościelne w aktualnym prawie wschodnim, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej - Memoranda” 2005, nr 4, s. 1116-1129.
4.L. Adamowicz, Patriarcha we wschodnich Kościołach Katolickich. Geneza urzędu i procedura jego obsadzania według Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, w: W. Bar (red.), Divina et humana. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. H. Misztalowi z okazji 65 rocznicy urodzin, Wydawnictwo KUL, Lublin 2001, s. 345-364.
5.O. Khortyk, Status prawny Kościoła Arcybiskupiego większego, Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2006.
6.D. Salachas, Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche orientali, Wydawnictwo Dehoniane, Bologna-Roma 1991.
7. K. Nitkiewicz, Katolickie Kościoły Wschodnie, Sandomierz 2014.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.L. Adamowicz, Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majtku kościelnego, w: Biskup Pasterz Diecezji. Materiały z sympozjum Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych, red. P. Majer, Kraków 2003, s. 121-140.
2.G. Wojciechowski, Celibat kapłański w perspektywie prawodawstwa Jana Pawła II, Prawo, Administracja, Kościół 4 (2005), n. 24-25, s. 1116-1129.
3.G. Wojciechowski, . Los derechos y deberes del patriarca en el derecho canónico oriental, Cuadernos doctórales 20 (2003-04), s. 277-344.
4.L. Adamowicz, Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998) s. 129-146.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem