Prawo o sakramentach św.(wschodnie) (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Paweł Kaleta
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 20
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z prawem i nauczaniem Kościoła Katolickiego odnoszącym się do sakramentów świętych
C2 – Kształtowanie studentów umiejętności analitycznego myślenia i syntetycznej interpretacji przepisów prawnych w zakresie prawa o sakramentach świętych z uwzględnieniem Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstawowej wiedzy katechizmowej z zakresu sakramentów świętych
W2 - Podstawowa znajomość języka łacińskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - w wyniku przeprowadzonych zajęć
1. Student zna właściwe przepisy prawne, poprawnie dokonuje ich analizy i interpretacji (K2A_W01; K2A_W05; K2A_W07).

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi wyszukać i poprawnie zinterpretować przepisy prawa o sakramentach świętych (K2A_U01; K2A_U02).
2. Student potrafi zastosowć przepisy do konkretnych przypadków (kazusów prawnych) (K2A_U08; K2A_U09).
3. Student jest przygotowany do kościelnej pracy kancelaryjnej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka (K2A_K03).
2. Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół w praktyce, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w jego misję (K2A_K04).
Metody dydaktyczne
Wykład
Dyskusja
Prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
1. Pojęcie sakramentów. Ogólna charakterystyka szafarza i podmiotu sakramentów. Materia i forma sakramentów - ogólne przesłanki do ważności i godziwości sakramentów.
2. Reforma Soboru Watykańskiego II dotycząca liturgii - analiza tekstu konstytucji \"Sacrocanctum Concilium\" oraz jej instrukcji wykonawczych.
3. Regulacje prawne dotyczące sakramentu chrztu.
4. Pojęcie sakramentu bierzmowania (chryzmacji).
5. Sakrament Eucharystii.
6. Sakrament pojednania i pokuty
7. Regulacje prawne odnoszące się do sakramentu namaszczenia chorych
8. Regulacje prawne odnoszące się do sakramentu święceń.
9. Regulacje prawne dotyczące sakramentu małżeństwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu prawa o sakramentach świętych
(U) - Student nie potrafi interpretować przepisów prawnych
(K) - Student nie utożsamia się z zasadami i wartościami chrześcijańskimi, nie wykazuje postawy szacunku do sakramentów świętych oraz norm wynikających z prawa Bożego i kościelnego

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa o sakramentach świętych
(U) - Student jest mało samodzielny, ale mimo trudności potrafi interpretować przepisy prawne
(K) - Student utożsamia się z zasadami i wartościami chrześcijańskimi

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu prawa o sakramentach świętych
(U) - Student potrafi samodzielnie interpretować przepisy prawne
(K) - Student utożsamia się z zasadami i wartościami chrześcijańskimi

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa o sakramentach świętych
(U) - Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole, poprawnie interpretując przepisy prawne i szukając najbardziej optymalnych rozwiązań dla zadanych kwestii
(K) - Student utożsamia się z zasadami i wartościami chrześcijańskimi

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Weryfikacja założonych efektów kształcenia odbywa się na podstawie przeprowadzonego egzaminu ustnego, który odbywa się w okresie letniej sesji egzaminacyjnej.
Egzamin składa się z 3 pytań otwartych przygotowanych wcześniej przez pracownika naukowego. Student losuje trzy pytania, na które ma przewidziany czas na przygotowanie odpowiedzi. Odpowiedź na każde pytanie jest oceniana w skali 0-10 pkt. Ocena końcowa stanowi sumę punków uzyskanych z odpowiedzi na każde pytanie według następującej skali punków:
27-30 punktów ocena 5.0 (bdb)
24-26 punktów ocena 4,5 (db+)
21-23 punktów ocena 4.0 (db)
19-20 punktów ocena 3,5 (dst+)
15-18 punktów ocena 3.0 (dst)
0-14 punktów ocena 2.0 (ndst)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

Hemperek P., Uświęcające zadanie Kościoła, w: P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. III. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1986, s. 61-212.
Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, t. III/2. Red. J. Krukowski. Pallottinum 2011, Poznań.
Słowikowska A.,Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego. Studium kanoniczne. Towarzystwo Naukowe KUL. Lublin 2014.
Szczot E., Prawo wiernego do Eucharystii według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2000.
Zubert B. W., Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Próba krytycznej wykładni kan. 868 § 2 KPK 1983, w: Pro iure et vita. Wybór pism Bronisława Wenantego Zuberta OFM, Red. E. Szczot, Wyd. KUL, Lublin 2005, s. 573-591.
Zubert B. W., Prawo do sakramentów świętych, w: Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła, red. J. Krukowski, M. Sitarz, K. Dziub, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010, s. 47-63.


Literatura uzupełniająca:

Adamowicz L, Wprowadzenie do prawa o sakramentach św. według Kodeksu Prawa Kano­nicz­nego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Lublin 1999.
Adamowicz L., Sakrament święceń w prawie kodeksowym katolickich Kościołów wschodnich. w: A. Dębiński, E. Szczot (red.), Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi W. Zubertowi OFM z okazji 65 rocznicy urodzin, Lublin 2000, s. 173-206.
Pastuszko M., Najświętsza Eucharystia według Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1997.
Pastuszko M., Sakrament bierzmowania (kanony 879-896), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005..
Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999.
Pastuszko M., Sakrament święceń (kanony 1008-1054), Wydawnictwo Jedność, Kielce 2008.
Zubert B. W., Chrzest – podstawą nowej podmiotowości prawnej, w: Pro iure et vita. Wybór pism Bronisława Wenantego Zuberta OFM, 2005. Red. E. Szczot, Wyd. KUL, Lublin, s. 559-571.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem