Kościelna dyscyplina osób konsekrowanych (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C. 1.. Przedstawienie eklezjalnego wymiary powołania osoby konsekrowanej;
C.2. Przedstawienia zaangażowania Kościoła w aprobatę praktyk osób konsekrowanych
Wymagania wstępne
W. 1. Licencjat z Prawa kanonicznego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 1 Znajomość podstaw życia i wartości konsekrowanego
W 2. Znajomość typowych praktyk osób konsekrowanych (oddzielenie od świata, klauzura, Eucharystia, pokuta, modlitwa. milczenie)

UMIEJĘTNOŚCI
U 1. Zdobycie umiejętność rozeznania znaczenia postawy osób konsekrowanych w aspekcie eklezjalnym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K. 1. Zachowanie postawy wynikających z przynależności do określonego stanu w Kościele
Metody dydaktyczne
Wykład;
Zapoznanie się z dokumentami regulującymi omawiane zagadnienie
Dyskusja na temat aktualnie omawianych zagadnień;
Treści programowe przedmiotu
1. Oddzielenie od świata
1.1. Klauzura w wymiarze historycznym


1. Klauzura w aktualnym ustawodawstwie
2.1 Klauzura papieska
2.2 Klauzura regulowana konstytucjami i prawem własnym

3. Obowiązek medytacji zgodnie z prawem własnym
3.1 Metody medytacji
3.2 Czas medytacji

4. Życie sakramentalne osób konsekrowanych
4.1 Udział w Mszy św. przystępowanie do Komunii św. I adoracja Najświętszego Sakramentu
4. 2. Częste przystępowanie do sakramenty pokuty
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena dostateczna - znajomość wpływu Kościoła na praktyki osób konsekrowanych
ocena dobra - jak wyżej oraz znajomość praktyk właściwych osobom konsekrowanym w aktualnej
bardzo dobry - jak wyżej oraz znajomość praktyk właściwych osobom konsekrowanym w perspektywie historyczne;
znajomość przebiegu zmian tej dyscypliny
W zakresie kompetencji wymaga się zachowanie postawy wynikającej z przynależności do określonego stanu w Kościele
W zakresie umiejętności wymagane jest przeprowadzenie analizy obowiązków wiernych ze wględu na przynależność do określonego stanu w Kościele.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Paweł VI. Adhortacja Evangelica testificatio. PPK t. 5 z. 1 s. 50-107
Jan Paweł II Adhortacja Vita consecrate. Libreria Editrice Vaticana 1996

Kongregacja Zakonów i Instytutów żwieckich. Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek Venite seorsum. AAS 61 (1969) s. 289 690. Tekst polski: Życie konsekrowane w dokumentach Kościoła od Vaticanum II do Vita consecrata. Oprac. B. Hylla CR Kraków 1998 s. 77-91.
Dimensio contemplativa
Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń życia Apostolskiegi. Verbi Sponsa. Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek. Pallottinum1999.

1. Bogdan F. Geneza i rozwój klauzury zakonnej. Pallottinum Poznań 1954.
2. Skorupa A. Klasztory Kontemplacyjne mnisze według instrukcji Sponsa Verbi”. W: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin. Red.: A. Dębiński, E. Szczot. Lublin. 2000 s. 641-651. ISBN 83-228-0734-1;
3.Skorupa A. Aspekty prawne w instrukcji Verbi Sponsa. RNP 2002 T. XII
z. 2 s. 169-181.
Skorupa A. Przełożony kościelny a sumienie podwładnego. W: Forum externum i forum internum w prawie kanonicznym. Między prawem a sumieniem. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9-10 maja 2005 r. w Lublinie. Red. A. Skorupa. Lublin 2006 s. 179-191.
Skorupa A. Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych. W: Eucharistia fons vitae - współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 IV 2006 r. w Kazimierzu Dolnym. Red. S. Tymosz. Lublin 2006 s. 159-169.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę