Dydaktyka szczegółowa prawa (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marek Dobrowolski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 Zdobycie i utrwalenie podstawowych wiadomości na temat dydaktyki szczegółowej prawa.
C2 Zapoznanie się ze słownictwem tematycznym w zakresie dydaktyki.
C3 Sporządzenie karty przedmiotu.
C4 Prezentacja konspektu pracy doktorskiej
Wymagania wstępne
ukończenie studiów prawniczych i posiadanie podstawowego ogólnej wiedzy prawniczej i warsztatu pracy prawnika
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- Ma wiedzę na temat metod w dydaktyce prawa, szczególnie z dydaktyki prawa.
- Ma uporządkowaną wiedzę na temat słownictwa z zakresu dydaktyki oraz narzędzi dydaktycznych stosowanych w pracy nauczyciela akademickiego.
UMIEJĘTNOŚCI
- Potrafi wyjaśnić główne zagadnienia dydaktyczne.
- Potrafi wymienić główne metody dydaktyczne i je sklasyfikować.
- Ocenia, porównuje, konkluduje, krytykuje daną metodę dydaktyczną.
- Potrafi posługiwać się poznanym słownictwem tematycznym z zakresu dydaktyki prawa.
- W zakresie analizy student potrafi rozróżniać, identyfikować, analizować, kategoryzować, klasyfikować, porównać dane metody dydaktyczne.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- Podnosi umiejętność przekazywania wiedzy prawniczej,
- Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną
- Dokonuje krytycznej analizy przebiegu procesu kształcenia (refleksja dydaktyczna);
- Analizuje sygnały werbalne i niewerbalne przychodzących od studentów
w trakcie realizacji procesu nauczania-uczenia się;
- Ocenia sytuacje dydaktyczne w celu doskonalenia własnego warsztatu nauczycielskiego.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja, e-learning.
Treści programowe przedmiotu
Dydaktyka ogólna i szczegółowa - podstawowe pojęcia, etymologia, przedmiot i zadania.
Modele kształcenia. Ogniwa procesu nauczania. Zasady nauczania prawa. Metody nauczania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem e-learningu. Planowanie pracy dydaktycznej. Metody aktywizujące w nauczaniu prawa. Kompetencje nauczyciela akademickiego. Zbieranie i selekcja informacji, tworzenie prezentacji power point, efekty kształcenia – ocena i przydatność, karta przedmiotu – cechy i treść.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sporządzenie sylabusa z zakresu dziedziny prawa, w której student przygotowuje pracę doktorską, 70% poprawności na pozytywne zaliczenie
- przygotowanie konspektu przygotowywanej pracy doktorskiej, 70% poprawnych elementów za zaliczenie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Pieter, Zarys metodologii pracy naukowej, Warszawa 1975.
H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012.
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki, Warszawa 1998.
J. Półtyrzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1997.
W. Żmudziński, Metodologia uczenia się, Poznań 2001.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę