Interdyscyplinarne metody kształcenia dorosłych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
WIEDZA
Poznanie:
C1 - metoda i specyfiki kształcenia dorosłych
C2 - etosu pracy naukowca
C3 - wiedzy w zakresie promowania nauki

UMIEJĘTNOŚCI
w zakresie:
C1 - wykorzystania metod kształcenia dorosłych
C2 - kształcenia za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjnych. Sprawne posługiwanie się metodą e-learningową.
C3 - przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego w zakresie nauk prawnych
C4 - stosowanie w badaniach zasad etyki naukowca oraz przestrzeganie przepisów chroniących własność intelektualną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Wykład przygotowuje do:
C1 - świadomego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych
C2 - uczestnictwa w przygotowywaniu projektów społecznych służących popularyzowaniu badań naukowych
Wymagania wstępne
Ogólna wiedza w zakresie prawa i dziedziny pokrewnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Absolwent studiów III stopnia ma znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, w zakresie nauk prawnych, umożliwiającą pogłębione logiczne analizowanie, rozumienie zjawisk prawnych we współczesnych społeczeństwach, uzasadnianie twierdzeń, sprawne posługiwanie się typami wykładni i wnioskowań prawniczych. Ma pogłębioną znajomość najnowszych pojęć, teorii i problemów badawczych z zakresu dyscyplin prawo/prawo kanoniczne. Jest zdolny do wskazania i określenia nowych obszarów badawczych w zakresie nauk prawnych i interdyscyplinarnych. Jest zaawansowana w metodyce i metodologii prowadzenia badań naukowych, pozyskiwania i wykorzystania informacji właściwej naukom prawnym. Ma pełne poznanie zasad ochrony własności intelektualnej oraz norm etycznych.

UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent studiów III stopnia posiada pogłębioną umiejętność prowadzenia badań naukowych, zdolność krytycznej analizy i oceny oraz interpretacji wyników. Potrafi oryginalnie i twórczo działać oraz promować innowacyjne rozwiązania w zakresie dziedziny nauk prawnych, a szczególnie dyscypliny prawo/prawo kanoniczne. Umie w sposób pogłębiony formułować i rozwiązywać problemy naukowe oraz stosować prawo/prawo kanoniczne. Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i regułami prawnymi, zawodowymi, etycznymi. Posiada umiejętności wykorzystania i doskonalenia metod badawczych, zwłaszcza z dziedziny nauk prawnych, oraz prowadzi badania porównawcze. Posiada pogłębioną umiejętność prowadzenia działalności eksperckiej oraz przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym, w zakresie prowadzonych badań. Posiada umiejętność komunikatywnego uczestnictwa w debatach naukowych oraz konsultacji w języku polskim i obcym z ekspertami. Posiada umiejętność przygotowania się do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz wykorzystania zawodu nauczyciela akademickiego w zakresie nauk prawnych. Posiada umiejętność wykorzystania nowoczesnych środków nauczania oraz wirtualnych bibliotek i baz danych. Posiada umiejętność samodzielnego planowania rozwoju intelektualnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Absolwent studiów III stopnia rozumie potrzebę doskonalenia etosu wspólnoty naukowej, przewidywania wielokierunkowych skutków społecznych działalności własnej i innych. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, zespole przyjmując określone role oraz odpowiedzialność za skutki. Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych służących popularyzacji badań naukowych. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, budowania prestiżu naukowca i znaczenia prowadzenia badań.
Metody dydaktyczne
Wykład
Prezentacja multimedialna
Warsztaty
Dyskusja
E-learning
Praca z tekstem źródłowym
Treści programowe przedmiotu
- metodologia różnych dyscyplin naukowych
- prowadzenie różnych typów zajęć: wykład, ćwiczenia, seminarium
- promowanie nauki i promocja w nauce
- pisanie recenzji prac naukowych
- pisanie prac naukowych i zagadnienie plagiatu
- przygotowanie prezentacji multimedialnych
- sztuka wystąpień publicznych
- negocjacje
- nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki
- motywacja w nauczaniu zdalnym
- e-learning
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie materiału i przygotowanie kursu e-learningowego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Literatura podstawowa:
1.Bereżnicki F., Zagadnienia dydaktyki szkoły wyższej, Szczecin2009
2.Callahan J., Przykłady modeli uczenia się i nauczania, Warszawa 1999
3.Półturzycki J. ,Dydaktyka dla nauczycieli, Warszawa 2010
4.Schrade U., Dydaktyka szkoły wyższej, Warszawa 2010
5. Garski K., Promocja w nauce. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2007
B. Literatura uzupełniająca
1.Aleksander T., Andragogika. Warszawa 2011
2.Gagne R., Briggs L., Wagner W., Zasady projektowania dydaktycznego. Warszawa 1992
3.Woodcock J., Podręcznik doskonalenia pracy zespołowej. Warszawa 2011
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę