Nowoczesne środki nauczania (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Bożena Czech-Jezierska
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-przedstawienie doktorantom metodologii prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych środków nauczania
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Doktorant
Opisuje strukturę dydaktyki i etapy projektowania edukacyjnego
Wymienia wady i zalety wybranych środków i metod nauczania
Wymienia zasady efektywnej komunikacji
UMIEJĘTNOŚCI
Doktorant:
Dostosowuje wybór procesu dydaktycznego do celów i treści kształcenia
Dokonuje wyboru metod, form i środków dydaktycznych zgodnego z celami dydaktycznymi
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Doktorant:
Dokonuje krytycznej analizy przebiegu procesu kształcenia (refleksja dydaktyczna);
Ocenia sytuacje dydaktyczne w celu doskonalenia własnego warsztatu nauczycielskiego
Metody dydaktyczne
wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków
Treści programowe przedmiotu
Problematyka wykładu: pojęcie środków nauczania, dydaktyki, rodzaje środków nauczania:proste i złożone, naturalne, symboliczne i techniczne (wzrokowe, słuchowe, automatyzujące - analiza poszczególnych rodzajów z naciskiem na nowoczesne środki nauczania), funkcje i cechy środków nauczania, zasady wykorzystywania środków dydaktycznych, wady i zalety poszczególnych środków nauczania, zasady doboru środków nauczania zgodnie z prawidłowościami procesu kształcenia, technologia informacyjna w nauczaniu tradycyjnym i problemowym
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
I semestr - Obecność i aktywność na zajęciach
II semestr - j. w. oraz spełnienie łącznie dwóch poniższych warunków:
1) przygotowanie scenariusza zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych oraz kilku metod dydaktycznych i przeprowadzenie według niego zajęć
2) opracowanie 2 tez z wykazu podanego przez prowadzącego i omówienie ich:
Tezy na zaliczenie
1) Funkcje środków dydaktycznych
2) Ogniwa procesu kształcenia a funkcje środków dydaktycznych
3) Film jako środek dydaktyczny (użyteczność, zalety, wady, przykłady wykorzystania)
4) TV jako środek dydaktyczny (użyteczność, zalety, wady, przykłady wykorzystania)
5) CD jako środek dydaktyczny (użyteczność, zalety, wady, przykłady wykorzystania)
6) Komputer jako środek dydaktyczny (użyteczność, zalety, wady, przykłady wykorzystania)
7) Książka jako środek dydaktyczny (użyteczność, zalety, wady, przykłady wykorzystania)
8) Rzutnik multimedialny jako środek dydaktyczny (użyteczność, zalety, wady, przykłady wykorzystania)
9) Internet jako środek dydaktyczny (użyteczność, zalety, wady, przykłady wykorzystania)
10) Podział środków dydaktycznych wg. W. Okonia
11) Warunki prowadzenia zajęć obudowanych w kształceniu akademickim
12) Podręczniki jako środki dydaktyczne wg R. Ingardena
13) Funkcje nowoczesnego podręcznika wg. W. Okonia
14) Podręcznik w kształceniu akademickim (rodzaje, cechy dobrego i złego podręcznika)
15) Dobór środków dydaktycznych do metod podających w akademickim kształceniu prawniczym
16) Dobór środków dydaktycznych do metod praktycznych w akademickim kształceniu prawniczym
17) Dobór środków dydaktycznych do metod aktywizujących w akademickim kształceniu prawniczym
18) Omówienie wybranej metody aktywizującej i jej zastosowania w akademickim kształceniu prawniczym
19) Zastosowanie różnych form pracy w w akademickim kształceniu prawniczym
20) Zalety i wady e-learningu w akademickim kształceniu prawniczym
21) Bariery komunikacyjne w komunikacji dydaktycznej
22) Zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej w komunikacji dydaktycznej
23) Narzędzia wspomagające komunikację dydaktyczną
24) Uwzględnianie zasad dydaktyki osób dorosłych w kształceniu akademickim
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
1. J. Calhann, Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP,Warszawa 1999.
2. R. Gagne, L. Briggs, W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa 1992
3. K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania, PWN, Warszawa 2005
4. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa
5. Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
6. Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin