Prawo handlowe (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Trzebiatowski prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W zakresie wiedzy:
– pogłębienie wiedzy w zakresie węzłowych problemów prawa handlowego oraz metodologii badań naukowych
W zakresie postaw:
– krytyczne podejście do wypowiedzi doktryny i judykatury połączone z odpowiednią argumentacją, otwartość na nowe rozwiązania prawne i interpretacyjne
W zakresie umiejętności:
– samodzielna analiza problemów naukowych połączona wraz z przedstawieniem własnej argumentacji i wskazaniem rozwiązań takich problemów, umiejętność samodzielnego konstruowania kolejnych etapów rozprawy doktorskiej – tematyka, temat, konspekt, spis treści, tekst.
Wymagania wstępne
Wymagania zgodnie z ogólnymi wymogami rozpoczęcia studiów doktoranckich; ponadto szczególne kompetencje merytoryczne w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz wstępne określenie profilu przyszłej działalności naukowej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W04 Zna mechanizmy integracji gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie
K_W07 Zna zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, charakter prawa unijnego, unijny system ochrony prawnej oraz posiada wiedzę na temat polityk Unii Europejskiej oraz zasad współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi
K_W08 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego
UMIEJĘTNOŚCI
K_U03 Potrafi dokonać analizy unijnych źródeł prawa oraz zna mechanizmy ich interpretacji
K_U04 Potrafi określić pozycję podmiotów gospodarczych i społecznym na rynku wewnętrznym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Posiada zdolność kreatywnego udziału na rynku pracy
K_K03 Rozumie potrzebę stałej mobilności na rynku pracy
K_K04 Potrafi uczestniczyć w inicjatywach o charakterze społecznym, politycznym i gospodarczym
Metody dydaktyczne
Analiza regulacji prawnej, literatury i orzecznictwa, studium przypadku – zarówno studium indywidualne, jak i zbiorowe, z zastosowaniem dyskusji, a także analiza projektowanych planów rozpraw doktorskich
Treści programowe przedmiotu
1 Metodologiczne podstawy pracy naukowej.
2 Zasady prowadzenia i dokumentowania badań naukowych w zakresie prawa.
3 Metody badawcze w prawoznawstwie.
4 Zasady wyboru tematu i konstrukcji rozprawy doktorskiej.
5 Podmiotowość prawna – pojęcie, metody regulacji.
6 Pojęcie i rodzaje spółek; źródła i metody regulacji prawa spółek. Powstanie i ustanie spółki.
7 Członkostwo w spółce – treść, powstanie, ustanie.
8 Odpowiedzialność za zobowiązania handlowych spółek osobowych.
9 Kapitał zakładowy a alternatywne sposoby ochrony wierzycieli spółek kapitałowych.
10 Instytucje prawa handlowego w projekcie księgi I nowego kodeksu cywilnego.
A dodatkowo:
11 Pojęcie i zakres polskiego prawa handlowego
12 Klasyfikacja prawa handlowego
13 Różnorodność źródeł prawa handlowego
14 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa spółek osobowych
15 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa spółek kapitałowych
16 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa umów handlowych
17 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa umów konsumenckich
18 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa konkurencji
19 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa znaków towarowych
20 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa autorskiego
21 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa bankowego
22 Aktualne zagadnienia praktyczne prawa papierów wartościowych
23 Pojęcie, zakres oraz źródła europejskiego prawa handlowego
24 Aktualne zagadnienia praktyczne europejskiego prawa umów handlowych
25 Aktualne zagadnienia praktyczne europejskiego prawa przedsiębiorstw
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: warunki zależne od roku studiów – kolejno: wybór i określenie tematu rozprawy doktorskiej, opracowanie jej planu, prezentacja wybranej tezy tej rozprawy, prezentacja tematu i planu rozprawy na Instytucie Prawa, opracowanie wniosków po prezentacji i ich krytyczna analiza, zebranie i zestawienie źródeł bibliograficznych, opracowanie poszczególnych rozdziałów rozprawy, krytyczna analiza tekstu rozprawy, dokonanie uzupełnień i poprawek do tego tekstu oraz finalne zakończenie pracy nad jej tekstem
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: pisemne i ustne przedstawienie w/w kolejnych warunków zaliczenia
KRYTERIA ZALICZENIA: duże zaangażowanie i uporządkowanie w działaniu, wnikliwość badawcza, umiejętność krytycznego myślenia, przekonanie i zdecydowanie w wyborze tematu, konsekwencja oraz rozwój wiedzy i umiejętności praktycznych, zdobywanie doświadczeń zawodowych, praktyka w instytucjach i organizacjach oraz stały kontakt w celu weryfikacji w/w kryteriów zaliczenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
PODSTAWOWA:
1.A. Szajkowski, M. Tarska, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005.
2.Z. Ziembiński, Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.
3. A. Koch, J. Napierała (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2006.
UZUPEŁNIAJĄCA:
1.A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992.
2.M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2002.
3.Z. Ziembiński, Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa, Warszawa 1974.
4.A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008.
5.J. Mojak, J. Widło, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wykładu, Warszawa 2005.
6.J. Okolski (red.), Prawo handlowe, Warszawa 2008.
7.S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz Suplement do t. I-IV, Warszawa 2005-2010.
8.System prawa handlowego, t. 1, Prawo handlowe - część ogólna, red. S. Włodyka, Warszawa 2009, t. 2A i 2B, Prawo spółek handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2007; t. 5, Prawo umów handlowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2006.
9.System prawa prywatnego, t. 16, Prawo spółek osobowych, red. A. Szajkowski, Warszawa 2008; t. 17A i 17B, Prawo spółek kapitałowych, red. S. Sołtysiński, Warszawa 2010.
10.Literatura szczegółowa w zależności od tematyki pracy.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem