Informatyka prawnicza (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W zakresie wiedzy zapoznanie studentów:
C1 - z podstawowymi pojęciami z zakresu informatyki w administracji
C2 - ze stronami internetowymi przydatnymi dla kierunku Prawo kanoniczne
C3 - z systemami informacji prawnej

W zakresie umiejętności:
C1 - zdobycie umiejętności wyszukiwania źródeł prawa powszechnie obowiązującego
C2 - zdobycie umiejętności redagowania dokumentów

W zakresie kompetencji społecznych:
C1 - przygotowanie do pracy biurowej i w administracji
Wymagania wstępne
Podstawowa znajomość obsługo komputera
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości – K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) – K_U04.

Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin – K_U11.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie – K_K01.

Potrafi odpowiednio ocenić priorytety służące realizacji określonego lub narzuconego zadania, dba o terminową i efektywną realizację zadań – K_K03.

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności – K_K06.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy – K_K07.
Metody dydaktyczne
Słowne: dyskusja, ćwiczenia, referat.

Oglądowe: pokaz, wykorzystywanie technicznych środków dydaktycznych, np. prezentacje multimedialne, pisma procesowe, orzecznictwo

Praktyczne: praktyczne zadania do rozwiązania; samodzielne przygotowywanie pism procesowych; wyszukiwanie informacji w prawniczych systemach informacyjnych
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
1. Zajęcia organizacyjne.
2-5. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych; elektroniczny sąd. Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu, System Informacji Prawnej LEX - akty normatywne, orzecznictwo, sposoby wyszukiwania, inne zasoby i funkcjonalności SIP LEX; EUR-LEX.
6-9. Dostęp do informacji przydatnej w studiowaniu prawa kanonicznego i pisaniu prac naukowych. Zapoznanie z internetowymi bazami bibliotecznymi: Wyszukiwarka KUL, Multiwyszukiwarka Primo, Baza Biblioteki Narodowej, bazy: Nukat, Fides, Proquest, Ebesco; wyszukiwanie źródeł i literatury w papieskich bibliotekach oraz innych bibliotekach specjalistycznych; nabycie umiejętności wyszukiwania źródeł prawa kanonicznego na stronach Watykanu, Konferencji Episkopatu Polski i innych; zapoznanie się z Bibliografią PAN; źródła prawa kanonicznego AAS.
10-13. Nabycie sprawności w cytowaniu źródeł prawa kanonicznego na poziomie magisterium m.in. z AAS i \"L\'Osservatore Romano\".
14-15 Kolokwium, zaliczenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunki zaliczenia przedmiotu: warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecności (dopuszczalna jest jedna nieobecność. Osoby, które będą miały 100% obecności otrzymają bonus); kolokwia -100%
Metody weryfikacji efektów kształcenia: zaliczenie kolokwium; praca na zajęciach.
Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia: zaliczenie kolokwium końcowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
• Janowski J., Informatyka prawnicza, Warszawa 2011.
• Wiewiórowski W. R., Wierczyński G., Informatyka prawnicza, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:
• Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
• Fajgielski P., Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 2008.
• Janowski J., Podpis elektroniczny w obrocie prawnym, Warszawa-Kraków 2007..
• Janowski J., Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów, Warszawa 2009.
• Kokoszczyński M., Wierczyński G., System informacji prawnej w pracy sędziego, Warszawa 2011.
• Petzel J., Informatyka prawnicza. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1999.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 – technologie informatyczne » Informatyka prawnicza
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce