Prawo rzymskie (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Maciej Jońca prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1.- Przybliżenie podstawowych instytucji prawa rzymskiego;
C2.- Wprowadzenie na grunt terminologii jurydycznej;
C3. -Przygotowanie do nauki współczesnego prawa kanonicznego.
Wymagania wstępne
W1-czytanie tekstów ze zrozumieniem
W2- umiejętność analizowania tekstów prawnych
W3-zainteresowanie problematyką
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie WIEDZY Student:
K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K _W02 Ma podstawową wiedzę o kształtowaniu się i genezie instytucji prawnych w starożytnym Rzymie, głównych kierunkach ewolucji i najważniejszych osiągnięciach w zakresie ustroju i prawodawstwa. Rozumie oddziaływanie historycznie ukształtowanych instytucji prawnych na współczesne systemy prawa
K_W03 Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa rzymskiego
K_W06 Zna podstawowe cechy i funkcje podstawowych dziedzin prawa rzymskiego i rozumie zasady ich funkcjonowania. Ma wiedzę o podmiotach uczestniczących w stosunkach prawnych właściwych dla poszczególnych dziedzin
K_W07 Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach instytucji prawnych oraz pogłębioną w odniesieniu do wybranych instytucji prawnych. Zna i rozumie sposoby funkcjonowania wybranych instytucji prawa
K_W09 Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościami i ich wpływie na poszczególne dziedziny prawa. Pogłębioną w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społecznych na tle prawnym.

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej
K_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu różnych dziedzin prawa w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych
K_U03 Posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu rozumienia i analizy zjawisk prawnych
K_U06 Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, politycznych, oraz prognozować ich skutki prawne

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH Student
K_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
K_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności
K_K07 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
K_K08 Umie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Metody dydaktyczne
Słowne: wykład, dyskusja, referat, lektura;

Oglądowe: prezentacje multimedialne

Praktyczne: kazusy do rozwiązania, analiza tekstów źródłowych
Treści programowe przedmiotu
- zagadnienia wstępne – pojęcie i znaczenie prawa rzymskiego; podziały prawa; systematyka rzymskiego prawa prywatnego; - historyczny rozwój państwa i prawa rzymskiego – formy państwa rzymskiego; historyczny rozwój źródeł prawa rzymskiego; rozwój rzymskiego prawa prywatnego; - proces cywilny –; proces formułkowy; ochrona pozaprocesowa; proces kognicyjny; - prawo osobowe – osoby fizyczne; osoby prawne; zdolność do czynności prawnych, czynności prawne; wady oświadczenia woli; treść czynności prawnych. - prawo familijne – rodzina rzymska; prawo małżeńskie, władza ojcowska; opieka i kuratela; - prawo rzeczowe – rzeczy; posiadanie; własność; prawa na rzeczy cudzej; - prawo spadkowe – dziedziczenie testamentowe; treść testamentu; dziedziczenie przeciwtestamentowe; dziedziczenie -beztestamentowe; nabycie spadku i jego skutki; zapisy. - zobowiązania - - pojęcie, i podział zobowiązań; zobowiązania z kontraktów, z umów nieformalnych oraz jak gdyby z kontraktów - w zarysie; zobowiązania z deliktów i jak gdyby z deliktów – w zarysie; umocnienie i umorzenie zobowiązań..
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
3 pytania opisowe i 1 paremia łacińska –warunkiem uzyskania oceny 3.0 jest udzielenie 50% prawidłowych odpowiedzi, ocena numeryczna w skali ocen od 2 do 5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
A. Dębiński: Rzymskie prawo prywatne, Kompendium, Warszawa 2017,
Teksty źródłowe: Ustawa XII Tablic,Gai Institutiones, Codex Theodosianus, Corpus Iuris Civilis;
Literatura uzupełniająca:
J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Rzymskie prawo prywatne. Kazusy i ćwiczenia, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011,
W. Dajczak, T. Giaro , F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009; K. Burczak,
A. Dębiński, M. Jońca, Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007; Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986;
K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, uzup. J. Kodrębski, Warszawa 2001.
M. Kuryłowicz, M. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Kraków 2008.
W. Litewski, Rzymskie prawo prywatne, Warszawa 1999.
W. Rozwadowski, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 1996.
E. Szymoszek, I. Żeber, Rzymskie prawo prywatne, Wrocław 2005.
W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2005..
M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 2002.
W. Litewski, Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1988.
J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 2006
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia ogólnego » Prawo rzymskie
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji