Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Bezpośredni kontakt ze zbiorami prawa, poznanie poszczególnych wydań i ich struktury, przygotowywane referaty i ich prezentacja w grupie mają przybliżyć szczegółowo to, co ogólnie jest omawiane na wykładzie. Wskazanie przyczyn, okoliczności i warunków powstawania norm prawa i ich zbiorów.
Wymagania wstępne
Bezpośredni kontakt ze zbiorami prawa (o ile to możliwe), poznanie poszczególnych wydań i ich struktury, przygotowywane referaty i ich prezentacja w grupie mają przybliżyć szczegółowo to, co ogólnie jest omawiane na wykładzie. Wskazanie przyczyn, okoliczności i warunków powstawania norm prawa i ich zbiorów oraz zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami (K_W 01); opisanie genezy i treści poszczególnych zbiorów oraz celu ich powstania (K_W 02)
UMIEJĘTNOŚCI: umiejętność dostrzegania mechanizmów tworzenia prawa kościelnego i jego funkcji w rozwoju wspólnoty Kościoła (K_U 01, 03); umiejętność ukazania wzajemnych relacji pomiędzy zbiorami (K_U 01)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): uwrażliwienie na proces historycznego kształtowania prawa kanonicznego i postrzeganie prawa w jego organicznym związku z życiem społeczności kościelnej; kształtowanie postaw obowiązkowości i zachowywania prawa (K_K 01, 08)
Metody dydaktyczne
praca z tekstem, dyskusja, prezentacja multimedialna
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie i podział źródeł prawa kanonicznego
Prawo Boskie naturalne i pozytywne
Prawo stanowione przez Kościół
Źródła istnienia prawa kanonicznego
Zbiory pseudoapostolskie
Zbiory wschodnie
Zbiory Kościoła Zachodniego
Zbiory włoskie i afrykańskie
Zbiory galijskie i hiszpańskie
Specyfika zbiorów irlandzkich i brytyjskich
Zbiory sfałszowane
Zbiory przedgregoriańskie i reformy gregoriańskiej
Zbiory uzgadniania i interpretacji prawa
Dekret Gracjana
Compilationes antiquae
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zbiorów prawa kanonicznego.
(U) - Student nie potrafi zakwalifikować zbiorów do poszczególnych okresów rozwoju prawa kanonicznego.

Ocena dostateczna
(W) - Student zna zbiory prawa kanonicznego.
(U) - Niepoprawnie określa wartość prawną zbiorów.
(K) - Zna zasady poszukiwania źródeł prawa, ale nie potrafi ich zastosować.

Ocena dobra
(W) - Student zna większość zbiorów.
(U) - Potrafi określić relacje pomiędzy zbiorami.
(K) - Umie zorganizować warsztat pracy.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie zbiory.
(U) - Wie, jak należy je pogrupować i zaliczyć do poszczególnych okresów.
(K) - Student potrafi zorganizować własna pracę oraz zespołu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Chotkowski W., Nowo odnaleziona Nauka Dwunastu Apostołów, „Przegląd Powszechny” 5 (1885), s. 232-249; 371-384.
2. Jankowski J., Didache czyli nauka Dwunastu apostołów, Warszawa 1923.
3. Szaniawski J., Didache ton dodeka Apostolon. Nauka Dwunastu Apostołów, „Kwartalnik Teologiczny” 1 (1902), s. 76-104; 128-148; 2 (1903), s. 97-111.
4. Knapiński W., Kanony apostolskie, w: Encyklopedia Kościelna, (red.) M. Nowodworski, t. 9, Warszawa 1876, s. 494-496.
5. Labuda G., Znaczenie prawno-polityczne dokumentu Dagome Iudex, „Nasza Przeszłość” 4 (1948), s. 33-60.
6. Kurbisówna B., Dagome iudex – studium krytyczne, w: Początki Państwa Polskiego, t. 1, Poznań 1962, s. 363-423.
7. Sawicki W., Studia nad wpływem praw obcych w dawnej Polsce, Warszawa 1971, s. 77-127.
8. Silnicki T., Wpływy francuskie na polski Kościół w XI – XIII w. „Przegląd teologiczny” 7 (1926), s. 49-69.
9. Vetulani A., Z badań nad pierwotnym tekstem Dekretu Gracjana, „Collectanea Theologica” 17 (1936), s. 119-149.
10. Vetulani A., Dekret Gracjana i pierwsi dekretyści w świetle nowego źródła, Wrocław 1955.
11. Wojtyła K., Traktat o pokucie w Dekrecie Gracjana w świetle rękopisu gdańskiego Mar. F. 275, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 4 (1957), z. 1, s. 31-71 (również w „Studia Gratiana” 7 (1959), s. 357-390).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Strona internetowa Domus Gratiani.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Historia powszechnego prawa kanonicznego (* tylko ćwiczenia)
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji