Proseminarium (proseminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Nowik
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Prezentacja technik i narzędzi pozyskiwania danych, umożliwiających opis struktur i instytucji prawnych właściwych dla prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
C2 - Wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz poszerzania wiedzy, a także profesjonalnego zdobywania umiejętności, w tym korzystania z ICT w celu opracowania tematu badawczego będącego przedmiotem pracy magisterskiej.
C3 - Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy problemów prawnych, procesów i wybranych zjawisk oraz doboru metod i narzędzi badawczych w celu ich interpretacji i rozwiązania w obszarze problematyki pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
W1. Proseminarium dla studentów III roku prawa.
W2 - Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zainteresowanie i wola pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
W3 - Studenci powinni posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu oraz prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i cywilnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych dotyczących poszczególnych instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ..
2. Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłej pracy zawodowej.
3. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) w nowoczesnych technologii (ICT) w celu zebrania materiałów i przygotowania na ich podstawie pracy magisterskiej.
2, Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Umie dobrać właściwe metody i narzędzia badawcze w celu opracowania i prezentacji wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych wynikających z podjętej tematyki pracy magisterskiej.
3. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych , gospodarczych, oraz politycznych, a także prognozować ich skutki pod kątem zagadnień opracowywanych w ramach poszczególnych części pracy magisterskiej.
4. Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące zagadnień z zakresu tematyki pracy magisterskiej, przy wykorzystaniu różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku nauk prawnych jak i innych dyscyplin np. ekonomii, administracji, prawa cywilnego.
5. Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów prawa pracy .
6. Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
7. Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w procesie opracowywania pracy magisterskiej, dostrzega i analizuje dylematy etyczne,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
2. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role (prelegenta, dyskutanta), umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację zakładanych celów. Bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania
3. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
Metody dydaktyczne
konwersatorium, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
Prezentacja i wybór tematów badawczych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Analiza zebranych materiałów źródłowych. Zasady zbierania i rejestrowania literatury przedmiotu, zapoznanie się z metodami badawczymi. Przedstawienie i ocena zebranego materiału badawczego. Sposób przygotowanie planu pracy magisterskiej. Zasady sporządzania przypisów, stosowania skrótów i przygotowania wykazu skrótów. Struktura wstępu i zakończenia pracy magisterskiej. Zasady sporządzania wykazu literatury źródłowej i literatury pomocniczej. Przygotowanie pracy proseminaryjnej sformułowanie tematu, koncepcja rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wybór tematu pracy proseminaryjnej, opracowanie jej planu, prezentacja literatur
Przygotowanie i prezentacja uczestnikom proseminarium oraz promotorowi kolejnych rozdziałów pracy proseminaryjnej..
Zaliczenie uzależnione od postępów pracy nad przygotowaniem dysertacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?, Warszawa 1969 r., Wydawnictwo PWN
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem