Prawo kanonizacyjne (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Wiesław Bar
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
W zakresie wiedzy: przygotowanie metodyczne do podjęcia badań na poziomie doktoratu; ukierunkowanie zgodne z podjętym przez uczestnika zakresem badań.

W zakresie postaw: poszanowania własności intelektualnej; kształtowanie postaw uczenia się przez całe życie.

W zakresie umiejętności: nabycie umiejętności redakcji tekstów naukowych i publicznej prezentacji wyników; wdrożenie do krytyki naukowej i pracy zespołowej.
Wymagania wstępne
Uzyskanie zgody na udział w seminarium i kwalifikacja Wydziałowej Komisji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Ma znajomość najnowszych pojęć, teorii i zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, z zakresu nauk prawnych, umożliwiającą pogłębione logiczne analizowanie, rozumienie zjawisk prawnych we współczesnych społeczeństwach, uzasadnianie twierdzeń, sprawne posługiwanie się typami wykładni i wnioskowań prawniczych.

Ma pogłębioną znajomość najnowszych pojęć, teorii i problemów badawczych z zakresu dyscypliny.

Jest zdolny do wskazywania i określania nowych obszarów badawczych w zakresie nauk prawnych, w tym interdyscyplinarnych.

Jest zaawansowany w metodyce i metodologii prowadzenia badań naukowych, pozyskiwania i wykorzystania informacji właściwej naukom prawnym.

Ma pełne poznanie zasad ochrony własności intelektualnej oraz norm etycznych.

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada pogłębioną umiejętność prowadzenia badań naukowych, krytycznej analizy i oceny oraz interpretacji wyników.

Umie w sposób pogłębiony formułować i rozwiązywać problemy naukowe.

Sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i regułami prawnymi, zawodowymi i etycznymi.

Posiada umiejętność wykorzystania i doskonalenia metod badawczych, zwłaszcza z zakresu dziedziny nauk prawnych i dyscypliny prawo/prawo kanoniczne oraz prowadzenia badań porównawczych.

Posiada pogłębioną umiejętność prowadzenia działalności eksperckiej oraz przygotowywania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie prowadzonych badań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Rozumie potrzebę doskonalenia etosu wspólnoty naukowej, przewidywania wielokierunkowych skutków społecznych działalności własnej i innych.

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, zespole przyjmując określone role oraz odpowiedzialność za skutki.

Umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych służących popularyzowaniu badań naukowych.

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, budowania prestiżu naukowca i znaczenia prowadzonych badań.
Metody dydaktyczne
Elementy wykładu; analiza źródeł; krytyczna lektura tekstów; przygotowywanie wystąpień publicznych; prezentacja projektów badań i tekstów; dyskusje
Treści programowe przedmiotu
W zależności od roku studiów III cyklu:
1. Sprawdzenie sprawności i wyrównywanie różnic w zakresie metodologii nauk prawnych i metodyki pisania prac naukowych;
2. wybór obszaru badawczego i zakreślenie tematu;
3. kwerenda;
4. formułowanie tematu i struktury rozprawy;
5. redagowanie tekstu;
6. prezentacja fragmentów dzieła;
7. przygotowanie do publicznej obrony
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie - w przypadku studentów I roku udział w wykładach z ogólnej metodologii nauk; po kwerendzie na koniec I roku winien być sformułowany temat i plan; w przypadku obcojęzycznych źródeł winny być przetłumaczone źródła konieczne dla tematu (fragmenty lub w całości, zwłaszcza gdy są przewidywane aneksy). Dalsze kroki i harmonogram określają zobowiązania wynikające z programu studiów doktoranckich.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków1998.
2.Subera I., Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1978.
3. Wasylczyk P., Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko, PWN, Warszawa 2017.
4. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN 2013;
5. Dwie pozycje z literatury krajowej lub zagranicznej w roku ściśle związane z zakreślonym obszarem kwerendy lub ustalonym tematem rozprawy.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985.
2.Cómo redactar: manual de expresión escrita, Barcelona 1998.
3.Minimum 3 artykuły w roku z literatury krajowej lub zagranicznej korespondujące z zakreślonym obszarem kwerendy lub ustalonym tematem rozprawy.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem