Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Przekaz podstawowych prawd wybranych zagadnień światopoglądu katolickiego.
Poznanie terminologii związanej ze światopoglądem chrześcijańskim.
w zakresie wiedzy: ukazanie fundamentalnych zagadnień związanych ze światopoglądem chrześcijańskim ze szczególnym uwzględnieniem nauki Kościoła na ten temat. Znajomość definicji światopoglądu. Uczenie dialogu z innymi światopoglądami.
Analiza Dokumentów Kościoła dotyczących omawianych problemów
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Ukazanie fundamentalnych zagadnień związanych ze światopoglądem chrześcijańskim ze szczególnym uwzględnieniem nauki Kościoła na ten temat. Analiza Dokumentów Kościoła dotyczących omawianych problemów.
w zakresie postaw:
w zakresie umiejętności: wyrabianie umiejętności do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na temat światopoglądu chrześcijańskiego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość terminologii przedmiotu, definicji - K2A-W01
Rozszerzona wiedza ze światopoglądu chrześcijańskiego w relacji do innych światopoglądów K2A-W02
Znajomość aksjologii przedmiotu K2A-W04
Posiada właściwą wiedzę z Pisma świętego, zna dokumenty Kościoła, światopoglądu chrześcijańskiego, wychowania katolickiego w rodzinie K2A-W06
Ma poszerzona wiedzę dotyczącą działalności ekumenicznej Kościoła K2A-W10
UMIEJĘTNOŚCI
Zna źródła dotyczące światopoglądu chrześcijańskiego K2A-U01
Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów, wątpliwości, dobre korzystanie z argumentacji K2A-U06
Umiejętność łączenia teorii z praktyką przy określonych problemach światopoglądowych K2A-U08
Samodzielna ocena pojawiających się problemów światopoglądowych K2A-09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Posiadanie pogłębionej świadomości poziomu swej wiedzy, ciągły rozwój osobisty K2A-K01
Zaangażowanie się w misję Kościoła K2A-K04
Wrażliwość na problemy społeczne K2A-K05
Świadomość odpowiedzialności za Kościół K2A-K08
Metody dydaktyczne
Analiza dokumentów odnośnie do nauczania Kościoła na tematy światopoglądu chrześcijańskiego.
Stworzyć warunki do dyskusji na problemy związane ze światopoglądem chrześcijańskim a dotyczącymi takich zagadnień szczegółowych jak: wiara, źródła objawienia,sens życia człowieka, problem cierpienia,śmierci.
Stawiania konkretnych tez i próba ich wspólnego rozwiązania w oparciu o aktualne dokumenty Kościoła.
Dyskusja na aktualne problemy związane ze światopoglądem chrześcijańskim.
Treści programowe przedmiotu
Definicje światopoglądu chrześcijańskiego.
Wartość światopoglądu chrześcijańskiego.
Rodzina w procesie kształtowania światopoglądu chrześcijańskiego.
Chrześcijaństwo a dialog światopoglądowy.
Racjonalne podstawy i wybór światopoglądu.
Światopoglądowe wartości religii.
Tolerancja w światopoglądzie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczna
Wiedza: brak znajomości podstawowych dokumentach Kościoła na omawiane zagadnienia (chodzi o nazwy i zawartość). Brak znajomości definicji związanej ze światopoglądem chrześcijańskim.
Umiejętności: brak znajomości źródeł, nie potrafi prezentować swoich poglądów, nie zna argumentacji poglądów
Kompetencje społeczne: pogłębiona wiedza z danego problemu
dostateczna
Wiedza: znajomość terminologii światopoglądu chrześcijańskiego, dokumentów Kościoła omawiających zagadnienia światopoglądowe, rozumienie podstawowej terminologii związanej z omawianymi zagadnieniami
Umiejętności: zna źródła, umiejętność prezentowania swoich poglądów
Kompetencje: pogłębiona świadomość wiedzy.
dobra
Wiedza: umiejętność rozwiązywania problemów związanych ze światopoglądem; przeprowadzenie analizy dokumentów Kościoła, znalezienie właściwej argumentacji na postawione problemy, znajomość Biblii.
Umiejętności: dobra znajomość źródeł, dobra argumentacja przy zaistniałych problemach
Kompetencje społeczne: pogłębiona wiedza, wrażliwość na problemy społeczne.
bardzo dobra
Wiedza: znajomość i właściwa analiza nauki Kościoła na omawiane zagadnienia; właściwa argumentacja omawianych zagadnień, dobra znajomość Pisma świętego
Umiejętności: umiejętność w rozwiązywaniu problemów światopoglądowych. Właściwe rozumienie terminologii związanej ze światopoglądem chrześcijańskim. Znajomość definicji światopoglądu. Umiejętność przeprowadzania dialogu na tematy światopoglądowe z innymi światopoglądami.
Kompetencje społeczne: Pogłębiona wiedza ze świadomości poglądu. Aktywność społeczna.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.
2.Katechizm Kościoła Katolickiego, II wyd. Poprawione, Poznań 2002.
3.Encykliki Jana XXIII: Mater et Magistra; Pacem in terris.
4.Encykliki Pawła VI: Populorum progressio, Humanae Vita.
5.Encyklika Jana Pawła II: Redemptor hominis.
6. Encyklika Franciszka: Lumen Fidei.
7.S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1980.
8.M. Rusecki, Ku pojęcie światopoglądu, w: Z Zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s. 11-33.
9.S. Nagy, Racjonalne podstawy i wybór światopoglądu, w: Z Zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s. 179-188.
10.S. Wielgus, Światopogląd a piękno i sztuka, w: Z Zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s. 79-94.
11.W. Czakańska, Rodzina w procesie kształtowania światopoglądu chrześcijańskiego, w: Z Zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, red. M. Rusecki, Lublin 1989, s.125-136.
132. P. Teilhard de Chardin, Mój wszechświat, „Życie i Myśl” 1966 nr 9, s. 81-105.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.S. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 1972.
2.M. A. Krąpiec, Ja- człowiek, Lublin 1974.
3. S.Wilkanowicz, Życie religijne rodziny, „Znak” 30:1978, s. 893-905.
4. M. Lubański, Światopogląd, w: Katolicyzm A-Z, red. Z. Pawlak, Lublin 1982, s. 356-358.
5. D. Brodziński, Światopogląd – istota, struktura i funkcje, w: „Euhemer” 30:1986 nr 3-4, s. 401-413.
6.M. Rusecki, Źródła wiary chrześcijańskiej, w: Być chrześcijaninem dziś, Lublin 1992, s. 49-64.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia ogólnego » Podstawy światopoglądu katolickiego
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji