Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami teologii dogmatycznej.
Określenie definicji i terminologii związanych z teologią dogmatyczną (kwalifikacje teologiczne dogmatów).
Zadania teologii dogmatycznej.
Właściwa analiza dokumentów Kościoła .
Wymagania wstępne
Znajomość definicji teologii dogmatycznej i podstawowej terminologii
Źródła teologii dogmatycznej.
Znajomość podstawowych dokumentów Kościoła omawiających różnego rodzaju zagadnienia dogmatyczne.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZY
Poznanie terminologii w rozszerzonym zakresie prawa kanonicznego i teologii K2A-W01
Znajomość Pismo świętego, dokumentów Kościoła na omawiane problemy dogmatyczne K2A-W06
Pogłębiona wiedza z dziedziny ekumenizmu K2A-W10
Pogłębiona wiedza na temat stanów życia w Kościele, Rad ewangelicznych K2A-W13
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność wyjaśniania źródeł teologii dogmatycznej K2A-U01
Potrafi dokonać analizy omawianych problemów dogmatycznych w relacji do innych nauk teologicznych K2A-U02
Swobodne porozumiewanie się zwrotami teologicznymi K2A-U04
Swobodne wypowiadanie się na tematy teologii dogmatyczne, jasne precyzowanie problemów, rozwiązywanie ich w sposób jasny i dogłębny K2A-U05
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Pogłębiona świadomość wiedzy z teologii dogmatycznej, ciągły jej rozwój K2A-K01
Wykazanie się aktywnością społeczną K2A-K02
Wrażliwość na problemy dogmatyczne, próba ich rozwiązywania w duchu nauki Kościoła K2A-K05
Odznacza się wrażliwością za własne gruntowne przygotowanie do pracy K2A-K06
Metody dydaktyczne
Pozytywna- jest to planowane i systematyczne postępowanie celem wykazania, jaka prawda zawarta jest w źródłach Objawienia i w jaki sposób jest tam zawarta;
Spekulatywna - jest to planowane,systematyczne i refleksyjne zgłębianie prawd objawionych za pomocą rozumu oświeconego wiarą.
Analiza dokumentów Kościoła.
Dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
Określenie teologii dogmatycznej i jej zadania
Objawienie, jego rodzaje i przymioty. Pismo Święte i Tradycja jako przekazujące źródła objawienia
Kwalifikacje teologiczne dogmatów. Dogmat, jego obiektywna wartość i rozwój. Przyczyny i teorie dogmatów
Fakt stworzenia świata. Cel stworzenia
Stworzenie Aniołów. Stworzenie człowieka
Teologiczny monogenizm. Natura człowieka. Peccatum originale originatum. Natura i skutki grzechu pierworodnego
Historyczność postaci Jezusa. Chrystus – prawdziwy i integralny człowiek. Chrystus prawdziwy Bóg
Unia hipostatyczna. Przymioty Boga
Naturalna i nadprzyrodzona poznawalność Boga. Tajemnice Opatrzności Bożej
Istnienie Trójcy Przenajświętszej
Boże macierzyństwo Maryi
Łaska
Przynależność do Kościoła
Teologia cnoty nadziei i miłości
Ekumenizm
Sakramenty święte
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
Wiedza: nieznajomość definicji i terminologii teologii dogmatycznej, brak znajomości podstawowych dokumentów Kościoła, brak znajomości Pisma świętego.
Umiejętności: brak znajomości źródeł Kościoła, nie potrafi dokonać analizy omawianych problemów, nie rozumie zwrotów teologicznych, nie potrafi jasno sprecyzować swoich poglądów, przedstawić odpowiedniej argumentacji.
Kompetencje społeczne: nie pogłębia swojej wiedzy, nie wykazuje się żadna aktywnością społeczną w tej dziedzinie, nie akceptuje nauki Kościoła.
ocena dostateczna
Wiedza: znajomość definicji i terminologii, znajomość podstawowych dokumentów Kościoła, znajomość Pisma świętego.
Umiejętności: znajomość źródeł Kościoła, potrafi dokonać analizy omawianych problemów, rozumie zwroty teologiczne.
Kompetencje społeczne: pogłębia swoją wiedzę
ocena dobra
Wiedza; znajomość definicji i terminologii, znajomość podstawowych dokumentów Kościoła, właściwa ich analiza, dobra znajomość Pisma świętego
Umiejętności: dobra znajomość źródeł Kościoła, potrafi dokonać właściwej analizy omawianych problemów, właściwie rozumie zwroty teologiczne, potrafi jasno sprecyzować swoje poglądy.
Kompetencje społeczne: pogłębia swoją wiedzę z dziedziny dogmatycznej ale także i ogólnej teologii w kontekście omawianych zagadnień, wykazuje się aktywnością społeczną w tej dziedzinie, akceptuje naukę Kościoła.
ocena bardzo dobra
Wiedza: znajomość definicji i terminologii, znajomość dokumentów Kościoła i ich analiza, umiejętność oceny poszczególnych prawd dogmatycznych, argumentacja. bardzo dobra znajomość Pisma świętego, właściwa postawa ekumeniczna
Umiejętności: bardzo dobra znajomość źródeł Kościoła, potrafi dokonać w sposób właściwy analizy omawianych problemów, właściwie rozumie zwroty teologiczne, potrafi jasno sprecyzować swoje poglądy umie przedstawić odpowiednio argumentację swoich poglądów.
Kompetencje społeczne: pogłębia swoją wiedzę, wykazuje się dużą aktywnością społeczną w tej dziedzinie, akceptuje w pełni naukę Kościoła.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983. Poznań 1984.
3.Paweł VI, adhortacja Mariae cultus, Rzym 1974.
4.Jan Paweł II, encyklika Redemptoris Mater, Rzym 1987.
5. Franciszek, encyklika Lumen fidei
5.Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002.
6.Katechizm Kościoła Katolickiego, II wyd. Poprawione, Poznań 2002.
7.ABC teologii dogmatycznej, oprac. S. J. Stasiak, R. zawiła, A. Małachowski, Wrocław 1999.
8.W. Granat, Bóg Stwórca; Aniołowie – Człowiek, Lublin 1961.
9.K. Rahner, Podstawowy wykład wiary, Warszawa 1987.
10.W. Hryniewicz , Chrystus nasza Paschą, Lublin 1982.
11.S. C. Napiórkowski, Z Chrystusem w znakach, Lublin 1986.
12.K. Góźdź, Świat jako stworzenie Boże i Bóg jako Stwórca świata, w: Być chrześcijaninem dziś, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s. 119-131.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.P. Jaskóła, Podstawowe prawdy wiary, w: Być chrześcijaninem dziś, red. M. Rusecki, Lublin 1992, s.90-116.
2.K. Rahner, sakramenty Kościoła, Kraków 1997.
3.B. Nadolski, Liturgika, t. III, sakramenty, Sakramentalia, Błogosławieństwa, Poznań 1992.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia ogólnego » Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji