Law of catholic Eastern Churches (ćwiczenia) - 2018/2019

Course description
General information
Lecturer:Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Organising unit:Faculty of Law, Canon Law and Administration - Instytut Prawa Kanonicznego
Number of hours (week/semester): 3/45
Language of instruction:Język polski
Course objective
Approximation of meaning of Catholic Eastern Church and current legal situations and forming and produce of ability wanted for analyzing informations earned and active participations in discussions about Catholic Eastern Church .
Prerequisites
Knowing your history, liturgy, culture and law of the Eastern Churches and the history of the codification of canon for the Eastern Churches, as well as of the different Churches sui iuris, hierarchical system of Churches wschonich, the concept of the rite and the Church sui iuris, belonging to the Church sui iuris and the change; celibate clergy criminal law of the Eastern Churches and the sacraments in CCEO, also differences in the Latin Church and the Orthodox Church. The importance of the sacraments in the life of the eastern communities and their importance in the universal Church.
Learning outcomes
KNOWLEDGE: codification of the canonical history of the Eastern Churches, of the different Churches sui iuris, the concept of the rite and the Church sui iuris, belonging to the Church sui iuris and its amendment, the hierarchical order of the Eastern Churches, Ecumenical Patriarchate and the Patriarch, and the sacraments in CCEO NCPs clerical celibacy, right into the Eastern Churches, the sacrament of marriage in the Eastern Churches and the Orthodox Church, customs, celebrations liturgy of the Eastern Churches (K2A_W01, 02, 07, 13)
SKILLS: Developing and production skills needed to analyze the information gathered and to actively participate in discussions on the Eastern Catholic Churches (K2A_U01, 06, 09, 11)
SOCIAL SKILLS (postures) during the implementation of the content on the right of the Catholic Churches of the East should emphasize the importance of hierarchy, offices arising from the division of the Churches sui iuris, the differences of the Latin Church and the Orthodox Church, The importance of the sacraments in the life of the eastern communities and their importance in the universal Church (K2A_K01, 03, 05, 08)
Teaching method
presentation, lecture, work on the text, the discussion
Course content description
Sources and codification of Eastern Canon Law
Church sui iuris, rite, ritual
The highest authority of the Church
The Patriarch, Archbishop larger, Metropolitan sui iuris, other Churches sui iuris, the concept, the competence
The eparchy, the concept, the competence
The legal status of the clergy
The legal status of the laity
The legal status of monasteries and institutes of consecrated life
Outline of the law of the sacraments
Sacraments of Christian initiation
The law of marriage
Forms of assessment
motivation during exercise, preparing the interim, colloquia, participation
Required reading list
Compulsory literature:
1.Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2002.
2.L. Adamowicz, Historia kodyfikacji prawa dla Wschodnich Kościołów katolickich, w: A. Dębiński, G. Górski (red.), Historia et Ius. Księga Pamiątkowa ku czci Ks. Henryka Karbownika, Lublin 1998, s. 109-119.
3.L. Adamowicz, Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, RNP 1999.
4.V. Pospishil, Eastern Catholic Church Law, New York 1993.
5.R. Roberson, Chrześcijańskie Kościoły Wschodnie, Bydgoszcz 1998.
6.D. Salachas, L\\\'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino, Roma 1993.
7.G. Wojciechowski, Las competencias patriarcales en el derecho canónico oriental, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
8.G. Wojciechowski, Świeccy i urzędy kościelne w aktualnym prawie wschodnim, Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej „Memoranda” 79 (2005) n. 4, s. 1116-1129.
9. G. Wojciechowski, Ustrój hierarchiczny katolickich Kościołów wschodnich. Wybrane zagadnienia, Lublin 2011.
Additional reading:
1.L. Adamowicz, Władza biskupa diecezjalnego w odniesieniu do majtku kościelnego, w: Biskup Pasterz Diecezji. Materiały z sympozjum Biskup diecezjalny a duszpasterstwo i apostolstwo wiernych, red. P. Majer, Kraków 2003, s. 121-140.
2.G. Wojciechowski, Celibat kapłański w perspektywie prawodawstwa Jana Pawła II, Prawo, Administracja, Kościół 4 (2005), n. 24-25, s. 1116-1129.
3.G. Wojciechowski, . Los derechos y deberes del patriarca en el derecho canónico oriental, Cuadernos doctorales 20 (2003-04), s. 277-344.
4.L. Adamowicz, Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998) s. 129-146.
Field of study: Canon Law
Course listing in the Schedule of Courses:
Year/semester:Year IV - Semester 7
Number of ECTS credits: 0
Form of assessment: Grade
Course listing in the module study programme:
Module:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Prawo katolickich Kościołów wschodnich (* wykład)
Learning outcomes:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji