Komunikowanie międzykulturowe (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Zaręba
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – przybliżenie studentom specyfiki procesów komunikowania międzykulturowego
C2 – ukazanie studentom specyfiki i zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, oraz ich znaczenia różnych kulturach
C3 – kształtowanie wśród studentów umiejętności przetwarzania informacji oraz kompetencji z zakresu samokształcenia
Wymagania wstępne
W1 – zainteresowanie problematyką przedmiotu
W2 - zainteresowanie komunikowaniem społecznym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student identyfikuje procesy komunikowania międzykulturwego oraz jego elementy - K_W05.
2. Student charakteryzuje proces komunikacji werbalnej i niewerbalnej i jego znaczenie w poszczególnych kulturach- K_W05.
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student stosuje podstawowe techniki do przetwarzania informacji - K_U09
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość znaczenia pracy w grupie – K_K05
2. Student wyraża aktywną postawę w procesie samokształcenia K_K04
Metody dydaktyczne
analiza tekstów źródłowych, praca w grupach
Treści programowe przedmiotu
1. Komunikowanie międzykulturowe - podstawowe elementy, funkcje znaczenie
2. Komunikowanie werbalne i niewerbalne -przykłady w różnych kulturach
3. Bariery utrudniające komunikowanie międzykulturowe
4. Różnice międzykulturowe w biznesie - przykłady
5. Róznice międzykulturowe w polityce - przykłady
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność i aktywność na zajęciach. Zaliczenie ustne.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu komunikacji międzykulturowej, werbalnej i niewerbalnej
(U) - Student nie potrafi zastosować podstawowych technik do przetwarzania informacji
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu komunikacji międzykulturowej, werbalnej i niewerbalnej
(U) - Student potrafi zastosować niektóre techniki do przetwarzania informacji
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu komunikacji międzykulturowej, werbalnej i niewerbalnej
(U) - Student potrafi zastosować techniki do przetwarzania informacji
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie
Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu komunikacji międzykulturowej, werbalnej i niewerbalnej
(U)- Student potrafi zastosować wszystkie techniki do przetwarzania informacji
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy oraz ma świadomość procesu samokształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
D. McQuail, „Teoria komunikowania masowego”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
A. Pease, B. Pease, \"Mowa ciała\", Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011.
M. Brocki, \"Język ciała w ujęciu antropologicznym\", Wyd. Astrum, Wrocław 2001.
M. L. Knapp, J. A. Hall, \"Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich\", Wyd. Astrum, Wrocław 2000.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę