Polityki rynku pracy i kreowanie stosunków pracowniczych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Jan Szymczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie uczestników z najważniejszymi kategoriami pojęciowymi i teoriami dotyczącymi specyfiki funkcjonowania polityk rynku pracy, uwarunkowań kreowania relacji pracowniczych oraz ich aspektami i podmiotami
C2 - nabycie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rozróżniania fenomenów charakterystycznych dla rynku pracy, jego zróżnicowania i kreowania relacji pracowniczych, dostrzegania czynników i uwarunkowań ich funkcjonowania, rozwoju
C3 - aplikowanie kategorii pojęciowych i teorii z zakresu omawianej problematyki w analizach rzeczywistości społecznej, gospodarczej.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Zna podstawowe kategorie pojęciowe [terminologię], teorie i metodologię z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych oraz ich aspekty i podmioty K_W01, K_W04
Posiada podstawową wiedzę w zakresie rozumienia i klasyfikowania podstawowych kwestii, aspektów i podmiotów związanych z rynkiem pracy, kreowaniem relacji pracowniczych, także w kontekście empirycznym K_W03
Posiada podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania elementów rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych K_W03, K_W04, K_W10

UMIEJĘTNOŚCI
Posiada podstawowe umiejętności w zakresie polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
celem wyszukiwania, analizowania, oceniania i przetwarzania informacji na temat rzeczywistości społecznej, gospodarczej, także z wykorzystywaniem języka angielskiego (np. stosowania terminologii i literatury anglojęzycznej itp.) K_U01, K_U08
Potrafi posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych w celu opisu i analizy, w oparciu o poznane techniki i metody, przyczyn i przebiegu wybranych procesów i zjawisk społecznych w rzeczywistości społeczno-gospodarczej K_U02, K_U05
Posiada podstawowe umiejętności aplikowania rozumienia wybranych systemów wartości, interesów i norm społecznych, ideologii do obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania przemian współczesnego rynku pracy i relacji pracowniczych oraz ich składników K_U02.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Wykazuje się pewną samodzielnością w obserwacji, analizie zjawisk, procesów zachodzących w sferze rynku pracy i relacji pracowniczych, w oparciu o którą powinien być w stanie zaplanować i przeprowadzić konkretne badania dotyczące funkcjonowania różnych podmiotów, instytucji, organizacji K_K05, K_K09
Potrafi samodzielnie poszerzać nabytą wiedzę z zakresu polityk rynku pracy i relacji pracowniczych i jest gotowy do stałego dokształcania się w zakresie różnorodnych kwestii wynikających z uwarunkowań zjawisk i zmian społecznych, gospodarczych K_K06, K_K08
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny) i metody dialogu
Treści programowe przedmiotu
Rozumienie pracy w naukach społecznych; Elementy środowiska pracy; Humanistyczny wymiar pracy [podmiotowy i przedmiotowy aspekt ludzkiej pracy; pojęcie humanizacji pracy; rozumienie kultury pracy; Aksjologia pracy; Pojęcie zawodu i wypalenia zawodowego; Kwestia bezrobocia; Podstawowe elementy rynku pracy [najważniejsze instytucje rynku pracy w Polsce; jego społeczny i ekonomiczny wymiar]; Podstawowe segmenty rynku pracy [sektor publiczny i sektor małych firm; elastyczne formy zatrudnienia oraz nieformalny rynek pracy; centralny i peryferyjny oraz wewnętrzny i zewnętrzny rynek pracy]; Elementy polityk rynku pracy [pasywna i aktywna polityka rynku pracy]; Usługi polityki rynku pracy [pojęcie pośrednictwa pracy i poradnictwa/doradztwa zawodowego]; Upodmiotowienie pracowników; Zaangażowanie pracownicze; Charakterystyka relacji pracowniczych [podstawowe relacje pracownicze, ich bariery, uwarunkowania świetle badań socjologicznych, pojęcie przywiązania organizacyjnego/firmowego, rola doradcy w kreowaniu stosunków pracowniczych; Relacje konfliktowe w środowisku pracy [pojęcie i przyczyny konfliktów w sferze pracy, typy konfliktów w środowisku pracy i fazy/etapy ich przebiegu, pozytywne i negatywne skutki konfliktu, zarządzanie konfliktem]; Negocjacje jako przykład relacji w środowisku pracy [ich fazy oraz uwarunkowania, cechy dobrego negocjatora]; Pojęcie i cele zarządzania przez wartości; Patologie w środowisku pracy; Znaczenie komunikacji niewerbalnej, mowy ciała w miejscu pracy; Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
na ocenę 2:
(W) - Student nie zna podstawowej terminologii, teorii i metodologii z zakresu polityk rynku pracy, uwarunkowań kreowania relacji pracowniczych
(U) - Student nie posiada podstawowych umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student nie potrafi poprawnie zreferować żadnych praktycznych rozwiązań funkcjonujących w sferze polityk rynku pracy, uwarunkowań kreowania relacji pracowniczych ani zidentyfikować zjawisk typowych dla omawianej problematyki

na ocenę 3:
(W) - Student zna przynajmniej jakieś stanowiska teoretyczne dotyczące omawianej problematyki
(U) - Student posiada podstawowe umiejętności interpretacji i klasyfikacji rudymentarnych kwestii, kategorii pojęciowych i teorii z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych oraz ich aspektów i podmiotów
(K) - Student z pomocą potrafi poprawnie zreferować pewne praktyczne rozwiązania funkcjonujące w sferze polityk rynku pracy, uwarunkowań kreowania relacji pracowniczych oraz zidentyfikować zjawiska typowe dla omawianej problematyki w stopniu podstawowym

na ocenę 4:
(W) - Student zna większość omówionych na zajęciach terminów, teorii i metodologii z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
(U) - Student potrafi analizować i klasyfikować większość omówionych na zajęciach kwestii z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie większość wybranych zagadnień z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej

na ocenę 5:
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy, teorie i metodologię z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
(U) - Student potrafi samodzielnie analizować i klasyfikować wszystkie wymagane zagadnienia z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych
(K) - Student potrafi zreferować poprawnie wymagane zagadnienia z zakresu polityk rynku pracy, kreowania relacji pracowniczych i ukazać ich zastosowanie w praktyce społecznej oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie [metody] do konkretnego problemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązująca:
W. Kozek, Rynek pracy. Perspektywa instytucjonalna, W-a 2013; Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, red. M. Makuch, Wrocław 2014; Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, Turon 2010; H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Poznań 1998; H. Domański, O ruchliwości społecznej w Polsce, Warszawa 2004; H. Domański, Z. Sawiński, K. Słomczyński, Nowa klasyfikacja i skale zawodów, Warszawa 2007; Metody organizacji i zarządzania: kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, W-a 2008; Współczesne problemy zarządzania organizacjami, red. E. Piwoni-Krzeszowska, Kraków 2014; J. Szymczyk, Elements of the Application of the Complementarity Principle. Issues of the Sociology of Subjectivity and Social Structures, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014; J. Szymczyk, Socjologiczno-aksjologiczne elementy „Laborem exercens”, w: Praca kluczem polityki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki Laborem exercens Jana Pawła II, red. J. Mazur, TN KUL, Lublin 2007, s. 43-60.
Literatura uzupełniająca:
K. Romaniszyn, Rzecz o pracy i konsumpcji, Kraków 2007; J. Stępień, Socjologia pracy i zawodu, AR, Poznań 2005; G. Standing Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa 2014; Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego”, red. K. Klincewicz, Warszawa 2012; J. Gardawski, Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa 2009; J. Majka, Rozważania o etyce pracy, W-w 1986; P. Chomczyński, Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej: proces stawania się ofiarą, Łódź 2008; M. Grudzewski, Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie: koncepcja, narzędzia, zastosowania, Kraków 2009; Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, red. J. Burek W-a 2011; P. Miller Freelance. Kariera zawodowa poza organizacją, Łódź 2016; J. Szymczyk, Przemiany wartości i więzi we współczesnym społeczeństwie polskim, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce, red. P. Kawalec, A. Blachut, Wyd. KUL, Lublin 2011, s. 299-319; J. Szymczyk, Zaufanie a soma. Rola ciała człowieka w interakcjach społecznych, w: Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, red. J. Szymczyk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016, 403-447.
Kierunek studiów: Doradztwo kariery i doradztwo personalne (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin