Diagnostyka środowiska (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Joanna Dworakowska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Dostarczenie wiedzy na temat etapów i uwarunkowań procesu diagnozowania środowiska.
C2- Dostarczenie wiedzy na temat podstawowych metod diagnostycznych i zakresu ich stosowania.
C3- Kształtowanie umiejętności planowania i przeprowadzenia procesu diagnostycznego.
C4- Kształtowanie podstawowych umiejętności stosowania metod diagnostycznych (obserwacja, wywiad, analiza dokumentów, techniki kwestionariuszowe).
Wymagania wstępne
W1- Student zna podstawy z zakresu badań pedagogicznych, podstawowe pojęcia z obszaru pedagogiki społecznej, uwarunkowań procesów wychowawczych i edukacyjnych.
W2- Student potrafi opracowywać określone narzędzia badawcze adekwatnie do obranych technik badań pedagogicznych; umie analizować i interpretować wyniki badań empirycznych.
W3- Student wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych działań oraz gotowość do podejmowania działalności badawczej (diagnostycznej).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W10 ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących z podstawowymi zasadami ich funkcjonowania (m.in. zasadą pomocniczości).
K_W12 ma elementarną wiedzę o diagnozowaniu oraz projektowaniu i prowadzeniu badań w pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których wywodzą się poszczególne metody.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich genezę, ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej, wskazuje na ich uwarunkowania i zależności.
K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.
K_U104 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i kierowaniem zespołami oraz podejmowaniem działań profesjonalnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.
K_K06 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.
K_K46 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, planuje i wykonuje różne działania z zachowaniem zasad etyki zawodowej.
Metody dydaktyczne
-Prezentacja multimedialna,
-Dyskusja,
-Analiza tekstu z dyskusją.
Treści programowe przedmiotu
1.Definiowanie diagnozy, diagnoza pedagogiczna.
2.Rodzaje i typy diagnoz, diagnoza poznawcza, diagnoza decyzyjna, diagnoza środowiskowa.
3. Diagnoza w badaniach i projektowaniu pedagogicznym.
4.Ekologiczne aspekty procesu pedagogicznego, konieczność rozpoznawania środowiska, (środowiskowych warunków rozwoju człowieka i procesów wychowania) dla efektywnej pracy pedagogicznej(pracy społeczno-wychowawczej).
5. Zastosowanie diagnozy w badaniu środowiska.
6.Diagnoza a działania zorganizowane, cykle i etapy działań zorganizowanych.
7. Zasady i metody diagnozowania.
8. Etyczne aspekty postępowania diagnostyczno-pedagogicznego.
9.Diagnostyka środowiska jako istotny składnik pomyślnej pracy pedagogicznej.
10.Wyniki diagnozy pedagogicznej jako przesłanki do podejmowania racjonalnej działalności profilaktycznej, reformatorskiej, terapeutycznej, kompensacyjnej i ratowniczej.
11.Poznawczy i praktyczny cel diagnozy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach,
Test zaliczeniowy
Opracowanie przez studenta projektu diagnostycznego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
S. Kawula, Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej środowiska. Problem wskaźników w badaniach pedagogicznych środowiska. [W:] S. Katula (red.), Pedagogika społeczna, dokonania-aktualność- perspektywy. Toruń 2001, ss.326-356.
E. Mazurkiewicz, Diagnostyka w pedagogice społecznej, [W:] T. Pilch, I. Lepalczyk, Pedagogika społeczna, Warszawa 1995, ss.51- 87.

Literatura uzupełniająca:
E. Mazurkiewicz, Problemy diagnostyki społecznej w praktyce pedagogicznej, [W:] Metodologia pedagogiki społecznej. Warszawa 1974.
S. Kawula, (red.), Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980.
J. Badura, I. Lepalczyk (red.), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 1987.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę