Problemy rozwoju Chin i Indii (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Gil
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Poznanie współczesnej sytuacji Indii i Chin w różnych kontekstach
C2: Poznanie procesów historycznych związanych z konstruowaniem współczesnego obrazu Indii i Chin
C3: Poznanie teorii naukowych powiązanych z problematyką zajęć
Wymagania wstępne
W1: Znajomość podstaw geografii politycznej Indii i Chin
W2: Znajomość podstaw historii Indii i Chin
W3: Umiejętność analizy tekstu źródłowego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych
K_W06 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych
K_U04 Absolwent wykorzystując posiadaną wiedzę teoretyczną potrafi rozwiązywać konkretne problemy
K_U07 Absolwent posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych,
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
K_K06 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględnienia zasad etycznych
Metody dydaktyczne
Wykład, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, analiza tekstu, prezentacja, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1-3: Wprowadzenie w problematykę, podstawowe teorie i pojęcia
4-15: Indywidualna i zespołowa praca własna studentów wokół problematyki sytuacji Indii i Chin, historycznych uwarunkowań powstania tych państw, procesów powiązanych z tworzeniem się Indii i Chin, problemu tzw. gospodarek wschodzących, procesów wpływających na aktualny obraz geopolityczny Indii i Chin
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Systematyczna obecność na zajęciach
Aktywność na zajęciach
Przygotowanie prezentacji przypadku
Zaliczenie lektur

Ocena niedostateczna
(W) Nieznajomość podstawowych, przedmiotowych pojęć
(U) Nieumiejętność zastosowania podstawowych technik i narzędzi badawczych
(K) Nieumiejętność zorganizowania własnego warsztatu pracy

Ocena dostateczna
(W) Znajomość wybranych pojęć przedmiotowych
(U) Umiejętność zastosowania niektórych technik i narzędzi badawczych
(K) Rozumienie potrzeby organizacji własnego warsztatu pracy, ale brak umiejętności jej skutecznej realizacji

Ocena dobra
(W) Znajomość większości terminów z przedmiotowego zakresu
(U) Umiejętność zastosowania większości technik i narzędzi badawczych
(K) Znajomość sposobów pracy indywidualnej i w grupie

Ocena bardzo dobra
(W) Znajomość wszystkich wymaganych terminów przedmiotowych
(U) Umiejętność zastosowania wszystkich technik i narzędzi badawczych
(K) Umiejętność zorganizowania pracy własnej oraz zespołu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009
F. Dikőtter, Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958-1962, Wołowiec 2013
J. Polit, Gorzki triumf. Wojna chińsko-japońska 1937-1945, Kraków 2013
T. Dmochowski, Radziecko-chińskie stosunki polityczne po śmierci Mao Zedonga, Gdańsk 2009
W. Scott Morton, Ch. M. Lewis, Chiny. Historia i kultura, Krakó 2007
M. Dillon, Chiny. Historia współczesna, Warszawa 2012
W. Cieciura, Muzułmanie chińscy. Historia, religia, tożsamość, Warszawa 2014
B. Avari, Starożytne Indie, Kraków 2011
J. Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę