Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Andrzej Gil
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C 1: Ukazanie miejsca regionu Azji i Pacyfiku w globalnym systemie bezpieczeństwa
C 2: Przybliżenie podstawowych uwarunkowań, aktorów i głównych problemów szeroko rozumianego bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku
C 3: Przybliżenie specyfiki poszczególnych subregionów: Azji Wschodniej, Azji Południowo-Wschodniej, Azji Południowej oraz Australii i Oceanii.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie sytuacją międzynarodową w regionie Azji i Pacyfiku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz ich relacji do innych nauk społecznych.
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania bezpieczeństwa państwa zarówno w skali lokalnej, ogólnopaństwowej, jak i międzynarodowej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. bezpieczeństwa narodowego oraz powiązanych z nim dziedzin wiedzy do analizowania i wyjaśniania kwestii szczegółowych odnoszących się do bezpieczeństwa państwa, ochrony porządku prawnego, integralności terytorialnej państwa oraz ochrony jego interesów ekonomicznych.
K_U10 Absolwent posiada pogłębioną wiedzę na temat norm etycznych, które obowiązują w relacjach międzyludzkich.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z obszaru nauk społecznych.
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych.
Metody dydaktyczne
Rozmowa, dyskusja, analiza tekstu, porównanie (komparatystyka).
Treści programowe przedmiotu
1. Korea Północna w stosunkach międzynarodowych w Azji Wschodniej
2. Rola i znaczenie Japonii na arenie międzynarodowej
3. Chińska Republika Ludowa: znaczenie regionalne i globalne
4. Indie na arenie międzynarodowej
5. Stosunki gospodarcze w regionie Azji i Pacyfiku
6. Azja Południowo-Wschodnia w globalizującym się świecie
7. Australia i Ocenia w stosunkach międzynarodowych
8. Konflikty etnoreligijne i ruchy separatystyczne w regionie Azji i Pacyfiku
9. Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe i zagrożenia asymetryczne w regionie Azji i Pacyfiku
10. Procesy migracyjne w regionie Azji i Pacyfiku i ich wpływ na sytuację poszczególnych państw
11. Instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfiku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
60% oceny: ocena prowadzącego (wiedza); 40% ocena merytoryczna uczestnictwa w zajęciach (umiejętności i kompetencje)
100%-90% oceny końcowej bdb; 80-90% db; 60-80% dst; poniżej 60% ndst
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999.


Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku: wybrane zagadnienia, pod red. Bogusławy Skulskiej i Przemysława Skulskiego, Wrocław 2010.
J. Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008.
Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, red. A. Szabaciuk et. al., t. 2, Azja i Pacyfik, Lublin 2016.
P. Pacuła, Przyszłość Korei Północnej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, 2012, nr 3-4.
R. Wiśniewski, Ewolucja polityki bezpieczeństwa Japonii po zimnej wojnie. Od „państwa moratorium” do „strategicznej normalności”, „Przegląd Strategiczny”, 2011, nr 2.
K. Kozłowski, Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej, Toruń 2013.
R. Rosicki, Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2010, nr 2.
A. Niwczyk, Ugrupowania terrorystyczne w Azji Południowo-Wschodniej. Jemaah Islamiyah – strategia i taktyka działania, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, 2008.
S. Castles, M.J. Miller, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa 2011.
D. Czywilis, Wojna z terroryzmem międzynarodowym w Azji Południowo-Wschodniej: reintegracja systemu bezpieczeństwa?, [w:] Bezpieczeństwo współczesnej Azji, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2015.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę