Przedsiębiorczość (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Paweł Kawalec
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zasadniczym celem przedmiotu jest prezentacja zapoznanie studentów z nowoczesnym i zintegrowanym podejściem do problemu przedsiębiorczości, w tym indywidualnej i akademickiej. Celem jest zrozumienie przez studenta istoty przedsiebiorczości, jej cech, rodzajów i uwarunkowań. Wskazanie na role zachowan przedsiebiorczych w tworzeniu własnych firm i innych organizacji oraz doskonaleniu istniejacych.Zwrócenie uwagi na role kompetencji przedsiebiorczych pracowników i menadzerów. Pokazanie
mozliwosci wykorzystania przedsiebiorczosci w realizacji działalnosci zawodowej przez studenta. Podkreslenie korzysci ale i ryzyka działalnosci przedsiebiorczej.
W
Zdobycie wiedzy na temat sposobu zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o ideę przedsiebiorczości. Znajomość istoty i znaczenia przedsiębiorczości, w tym akademickiej (przedsiębiorstw typu spin off i spin out).
U
Student potrafi przygotować plan wdrożenia przedsiębiorczego pomysłu. Student umie wskazać adekwatne źródła finansowania pomysłu gospodarczego. Student potrafi formułować i wdrożyć przedsiębiorcze rozwiązanie.
K
Identyfikacja zachowań przedsiębiorczych u studentów oraz możliwości zdobywania nowych kompetencji. Student umie zidentyfikować własny potencjał w obszarze zachowań przedsiębiorczych.
Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień makro- i mikroekonomii, nauki o przedsiębiorstwie, teorii zarządzania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 zna i rozumie terminologię, teorie i metodologię z zakresu zarządzania na poziomie rozszerzonym
K_W02 zna i rozumie różne koncepcje i szkoły zarządzania w kontekście współczesnych problemów zarządzania
K_W03 ma pogłębioną wiedzę w zakresie szczegółowych problemów zarządzania, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących
K_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat roli człowieka w organizacji i procesach zarządzania
K_W08 ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarządzaniu projektami, zarządzaniu strategicznym

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu zarządzania oraz powiązanych dyscyplin naukowych do analizowania i interpretowania a także rozwiązywania praktycznych problemów zarządzania
K_U02 posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, oceniania, selekcjonowania i przetwarzania informacji z zakresu zarządzania
K_U05 umie posługiwać się metodami i narzędziami wykorzystywanymi w naukach o organizacji i zarządzaniu
K_U07 potrafi profesjonalnie interpretować studia przypadków
K_U09 posiada pogłębione umiejętności prezentowania i argumentowania własnych pomysłów i wątpliwości, potrafi zaproponować kreatywne rozwiązania problemów zarządzania
K_U10 potrafi pracować w zespole, wyznaczać i przyjmować cele działania, potrafi też pełnić zarówno rolę lidera jak i członka zespołu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 ma pogłębioną świadomość potrzeby uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (uczenia się przez całe życie)
K_K07 potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytety w realizacji określonego przez siebie lub innych zadań
K_K08 ma świadomość i jest wrażliwy na zmiany zachodzące w otoczeniu, jest otwarty na inne poglądy i przełamywanie stereotypów, umie komunikować się z otoczeniem
K_K10 wykazuje się kreatywnością i przedsiębiorczością przy rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu zarządzania
Metody dydaktyczne
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Metody aktywizujące. Studia przypadków. Elementy dyskusji i pracy w grupach.
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie przedsiębiorczości, jej zakres i charakterystyka. Typy przedsiębiorczości i organizacji przedsiębiorczych. Przedsiębiorca, przedsiębiorczość wewnętrzna, przedsiębiorczość zewnętrzna. Cechy przedsiębiorczej osoby. Przedsiębiorczość jako proces. Identyfikacja i ocena przedsiębiorczych szans. Ryzyko i sposoby radzenia sobie z nim. Planowanie przedsięwzięć. Zapewnienie zasobów i warunków wdrożenia przedsiębiorczego planu. Infrastruktura wspierająca przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość międzynarodowa, internalizacja przedsiębiorstw. Przedsiebiorczosc a innowacje, przedsiebiorczosc MSP, wprowadzenie do regionalnych i lokalnych aspektów przedsiebiorczosci.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny: (80% oceny), obecność i praca na zajęciach (10%), prezentacja (10%).
Niedostateczna
Student nie zna zasad, procedur tworzenia podmiotów gospodarczych oraz zarządzania nimi
Dostateczna
Student potrafi scharakteryzować część poznanych zasad, procedur tworzenia podmiotów gospodarczych oraz zarządzania nimi.
Dobra
Student potrafi scharakteryzować większość poznanych zasad, procedur tworzenia podmiotów gospodarczych oraz zarządzania nimi.
Bardzo dobra
Student potrafi scharakteryzować wszystkie poznane zasady, procedury tworzenia podmiotów gospodarczych oraz zarządzania nimi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa
Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
Mellor R., Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2011.
Uzupełniająca
Panfil M. (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
Przedsiębiorczość w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, Wydawnictwo SGH Warszawa 2006.
Wiedza przedsiębiorczość bogactwo, red. S. Kwiatkowski, M.B. Kamiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę